Opłaty

Na koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych składają się opłata wpisowa oraz czesne. Opłata wpisowa wynosi 250 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Opłata ta nie jest wliczana do kwoty czesnego. Z opłaty wpisowej są zwolnieni absolwenci MWSE (wszystkich kierunków studiów I lub II stopnia).

Specjalistyczny obszar tematyczny Czesne (zł)* w tym semestr I (zł) w tym semestr II (zł) w tym semestr III (zł) w tym semestr IV (zł)
Coaching 2800 1400 1400
Doradztwo zawodowe i personalne 3000 1100 1000 900
Kompetencje menedżerskie w biznesie 3000 1500 1500
Pedagog szkolny 3000 1100 1000 900
Przedsiębiorczość dla nauczycieli 3000 1100 1000 900
Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu 3000 1500 1500
Wycena nieruchomości 2700 1350 1350
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2800 1400 1400
Zarządzanie placówkami medycznymi 3000 1500 1500

* Podane kwoty czesnego obowiązują w roku akademickim 2019/2020 i mogą ulec zmianie w kolejnych latach.

Uczestnicy studiów podyplomowych uiszczają czesne za poszczególne semestry studiów w równych ratach miesięcznych płatnych do 15. dnia każdego miesiąca nauki. Każdy semestr trwa 4 miesiące tj. od listopada do lutego (zimowy) oraz od marca do czerwca (letni).
Przed obroną pracy dyplomowej uczestnicy wnoszą na konto Uczelni opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 20 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni: Bank PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190
Tytuł przelewu: Czesne za studia podyplomowe ….. (obszar tematyczny, semestr, rok akademicki)
Wpłaty dokonywane w kasach banku PKO SA (Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10) przyjmowane są bez prowizji.

Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów, organizacji zajęć dydaktycznych oraz płatności za studia znajdują się w Regulaminie studiów podyplomowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Zamiana rozmiaru
Kontrast