Stypendium rektora

Stypendium rektora  może otrzymywać student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym lub międzynarodowym. Student może się ubiegać o stypendium rektora tylko na jednej, wybranej przez siebie podstawie, spośród wcześniej wymienionych.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów (tego samego stopnia), nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.  Studentowi przysługuje stypendium na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów na studiach I stopnia oraz od początku pierwszego semestru studiów II stopnia, rozpoczętego w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Środki finansowe przeznaczone na stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora.

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, na podstawie wysokiej średniej ocen, może otrzymywać student, który uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów nie niższą niż 4,50.

Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe może otrzymywać student, który uzyskał wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach  studiów.

Za osiągnięcia sportowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium, uważa się:

 • udział w igrzyskach olimpijskich,
 • zajęcie 1-7 miejsca w mistrzostwach świata,
 • zajęcie 1-6 miejsca w akademickich mistrzostwach świata,
 • zajęcie 1- 5 miejsca w mistrzostwach Europy,
 • zajęcie 1-4 miejsca w akademickich mistrzostwach Europy,
 • zajęcie 1- 3 miejsca w mistrzostwach Polski.

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe może otrzymać student, który posiada określone osiągnięcia naukowe:

 • publikacje, referaty lub opracowania naukowe, nieobjęte programem nauczania,
 • nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową – udział w konkursach regionalnych (zajęcie miejsca 1-3), ogólnopolskich (miejsca 1-3), międzynarodowych (miejsca 1 – 5),
 • aktywne uczestnictwo w kole naukowym – udział co najmniej w dwóch projektach naukowych zrealizowanych przez koło w poprzednim roku akademickim,
 • czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu, prezentacja).

Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne, może otrzymać student, który posiada określone osiągnięcia artystyczne:

 • udział w konkursach ogólnopolskich z zajęciem miejsca 1- 3,
 • udział w konkursach międzynarodowych z zajęciem miejsca 1-5.

Stypendium rektora student może otrzymywać przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Druki do pobrania

Zamiana rozmiaru
Kontrast