Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zachęcamy studentów do zakupu ubezpieczenia od następ nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2019/2020.  Jednocześnie przypominamy, że w trakcie realizacji obowiązkowych praktyk studenckich posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok akademicki  (od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.). Jednorazowa składka roczna  wynosi 40 zł. Suma ubezpieczenia to 20 000 zł

Wpłaty (wyłącznie gotówkowe) są przyjmowane w Dziale Personalnym (ul. Szeroka 9, p. 18, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz w wybrane soboty (12.10, 26.10, 16.11) w godz. 8:00-13:00. Termin wniesienia opłaty upływa z dniem 25.11.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz zgłaszania szkody można uzyskać w Dziale Personalnym (ul. Szeroka 9, p. 18, II piętro) w godzinach pracy działu lub pod numerem telefonu: 14 65 65 542.

Ubezpieczenie PZU NNW Edukacja

Podstawowe świadczenia Suma ubezpieczenia
świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu  20 000 zł
assistance – zakres podstawowy
 Świadczenia dodatkowe  Wysokość świadczenia
świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja)  3000 zł
amputacja kończyny/części kończyny z powodu nowotworu  2000 zł
śmierć w wyniku nowotworu złośliwego  2000 zł
śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta  2000 zł
Ryzyka dodatkowe objęte polisą
wystąpienie sepsy  2000 zł
śmierć w wypadku komunikacyjnym 20 000 zł

 

Zakres ubezpieczenia:
 • Śmierć
 • Nieszczęśliwy wypadek
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu (np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry)
 • Pobyt w szpitalu spowodowany: zatruciem substancjami chemicznymi lub gazami, porażeniem prądem, urazami ciała
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. szyny ortopedyczne, protezy, kule)
 • Odbudowa zębów stałych
 • Usługi assistance (np. domowe wizyty lekarza, transport medyczny w Polsce)
 • Trwałe uszkodzenie ciała (np. utrata wzroku lub słuchu, utrata stopy, niedowład ręki)
 • Złamanie lub zwichnięcie
 • Oparzenie lub odmrożenie
 • Wstrząśnienie mózgu lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
 • Pobyt w szpitalu spowodowany pogryzieniami, pokąsaniami, ukąszeniami
Ubezpieczenie działa:
 • w czasie nauki i praktyki
 • w drodze na uczelnię / do domu
 • podczas uprawiania sportu, także wysokiego ryzyka (wyczynowo lub rekreacyjnie)
 • przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą)
 • w czasie wakacji
Usługi assistance:
 • pomoc medyczna np. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki,
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc rehabilitacyjna (ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty zabiegów rehabilitacyjnych),
 • pomoc pielęgnacyjna po hospitalizacji,
 • dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego albo leków przepisanych przez lekarza,
 • konsultacje przez infolinię medyczną.
Dlaczego warto?
 • ubezpieczenie działa na całym świecie przez całą dobę – także podczas uprawiania sportu,
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia lub rehabilitacji,
 • ubezpieczyciel zapewnia szeroką pomoc po wypadku,
 • ubezpieczyciel udziela wsparcia finansowego w czasie pobytu w szpitalu.
Zamiana rozmiaru
Kontrast