Konferencje i seminaria

Relacja uczeń - nauczyciel 2018 plakatMiejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul Waryńskiego 14, Tarnów.
Termin konferencji: 17 maja 2018 r, rozpoczęcie – godz. 9:30
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Honorowy patronat: Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie – Barbara Janina Sochal.

PROGRAM KONFERENCJI
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
 • dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. nadzw. (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie) – przewodniczący
 • prof. Martin Bílek (Univerzita Hradec Králové, Republika Czeska)
 • prof. Ľubomír Held (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)
 • prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • dr hab. Zofia Brańka, prof. nadzw. (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • dr hab. Ryszard Gmoch, prof. nadzw. (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. nadzw. (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Siewiora, prof. nadzw. (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. nadzw. (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr hab. Aleksander Sztejnberg
 • dr Renata Smoleń (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
 • dr hab. Jan R. Paśko, prof. nadzw. – przewodniczący
 • mgr Marta Falińska – sekretarz
 • dr Mirosław Cholewiński
 • dr Michał Korbelak
 • dr Sabina Kurzawa
 • dr inż. Ryszard Mysior
 • dr Bogusław Wójcik
 • mgr Krystyna Tadel
 • lic. Gabriela Januś
BIURO KONFERENCJI

mgr Marta Falińska – sekretarz konferencji
e-mail: marta.falinska@mwse.edu.pl; tel. kom.: 600 961 235

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych odnoszących się do relacji uczeń‒nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorakim podejściem do interpretacji hasła relacja uczeń‒nauczyciel oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.

Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

OBSZARY TEMATYCZNE
 • Znaczenie wzajemnej interakcji nauczyciel‒uczeń dla procesu nauczania
 • Różnice pomiędzy podejściem autorytarnym a liberalnym w procesie edukacji
 • Osobowość nauczyciela a skuteczność jego oddziaływania
 • Cechy osobowościowe uczniów i nauczycieli i ich wpływ na procesy komunikacji
 • Podejmowanie ról zawodowych ‒ świadome, konstruktywne, odpowiedzialne
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w rozmowach z rodzicami uczniów
 • Planowanie i realizacja zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod aktywnych
 • Sposoby aktywnego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji
 • Postrzeganie nauczycieli przez uczniów – „dobry nauczyciel”, atrakcyjność zawodu nauczyciela
 • Konflikty i agresja w środowisku szkolnym – rozwiązywanie problemów i zapobieganie
 • Kształtowanie się relacji uczeń‒nauczyciel w ostatnim stuleciu – w setną rocznicę odzyskania niepodległości
OPŁATY

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.falinska@mwse.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Konferencja Naukowa „Relacja uczeń–nauczyciel”.
Zgłoszenie udziału w konferencji należy dokonać do dnia 16 kwietnia 2018 r. na załączonej karcie zgłoszenia na konferencję.

 

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych sekcjach zostanie podana po zgłoszonych wystąpieniach, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w Komunikacie 2.

Archiwum konferencji.