Rekrutacja na kursy i szkolenia

Oferta kursów dokształcających i szkoleń skierowana jest do osób pełnoletnich.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs / szkolenie zobowiązani są złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

  • karta zgłoszenia udziału w kursie dokształcającym (Kwestionariusz osobowy na kurs lub szkolenie 2019/2020 DOC 122 KB)
  • kserokopia świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły/odpis dyplomu ukończonej uczelni wyższej  zgodnie z wymogami określonymi w planie i programie kursu/szkolenia z danego zakresu wraz z  oryginałem świadectwa/odpisu dyplomu w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem,
  • inne – zgodnie z dodatkowymi wymogami rekrutacyjnymi, jeśli zostały określone w planie i programie kursu/szkolenia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie w godzinach pracy działu.

Wzory umów

  • Szkolenie – wzór umowy 2019/2020 DOC 87 KB
  • Kurs dokształcający – wzór umowy 2019/2020 DOC 77 KB