Jakość kształcenia

Aby zapewnić studentom wysoką jakość kształcenia wprowadzono w Uczelni  Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego zadaniami są:

 1. Ciągłe badanie, analiza i monitorowanie zmian jakości kształcenia.
 2. Prezentowanie rezultatów tych działań władzom Uczelni i społeczności akademickiej.
 3. Ocena procesu nauczania w tym:
  • analiza i ocena stopnia zgodności efektów uczenia się z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
  • analiza,  monitoring oraz ocena przebiegu realizacji programów studiów oraz stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych w tych programach efektów uczenia się,
  • analiza sposobu przypisywania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia w programie studiów,
  • monitorowanie i ocena pracy nauczycieli akademickich;
 4. Ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym stopnia dostosowania efektów uczenia się do potrzeb rynku pracy.
 5. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia.
 6. Zagwarantowanie zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w MWSE w Tarnowie PDF 490 KB

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast