Jakość kształcenia

Aby zapewnić studentom wysoką jakość kształcenia wprowadzono w Uczelni  Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego zadaniami są:

 1. Ciągłe badanie, analiza i monitorowanie zmian jakości kształcenia;
 2. Prezentowanie rezultatów tych działań władzom Uczelni i społeczności akademickiej;
 3. Ocena procesu nauczania w tym:
  • analiza i ocena stopnia zgodności efektów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
  • analiza,  monitoring oraz ocena przebiegu realizacji programów kształcenia oraz stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych w tych programach efektów,
  • analiza sposobu przypisywania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia w programie studiów,
  • monitorowanie i ocena pracy nauczycieli akademickich;
 4. Ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym stopnia dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 5. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia;
 6. Zagwarantowanie zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia PDF 6 MB

Zachęcamy także Studentów do zapoznania się z publikacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Autonomia programowa uczelni: ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” dostępną wersji elektronicznej.