Stypendium ministra

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znacznymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:

  • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
  • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym – w okresie tych studiów.

Rodzaje osiągnięć i sposoby ich dokumentowania szczegółowo określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców ( Dz.U. z 2019, poz. 658).

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów na studiach I stopnia oraz od początku pierwszego semestru studiów II stopnia, rozpoczętego w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast