Ubezpieczenie studenta

Ubezpieczenie zdrowotne i opieka lekarska

Przypominamy, że wszyscy studenci będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki medycznej. Studenta, który już ukończył 26. rok życia albo nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, przy czym student musi wystąpić z wnioskiem o takie zgłoszenie, składając jednocześnie oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Uczelni oferuje studentom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, będące ubezpieczeniem grupowym.
Zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacji – na uczelni, w domu, podczas praktyk i szkoleń, podczas uprawiania wszelkiego rodzaju sportów i treningów, podczas wypoczynku.
Ubezpieczenie tego typu jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Student jest jednak zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas odbywania praktyki studenckiej.

Zamiana rozmiaru
Kontrast