Stypendia i kredyty

Stypendia

Student może ubiegać się o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora,
 4. stypendium ministra,
 5. zapomogi.

Stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych i rektora oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta. Wnioski student składa na formularzach uczelnianych.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na wniosek rektora po zgłoszeniu przez studenta swojej kandydatury i złożeniu dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć .

Świadczenia stypendialne przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (do okresu tego wlicza się wszystkie lata studiów, łącznie z okresem przebywania na urlopie od zajęć, a nie lata pobierania stypendiów – okres 6 lat oznacza okres, w którym dana osoba posiada status studenta).

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Terminy składania wniosków stypendialnych

 • Stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych – 1-31 października danego roku;
 • Stypendia rektora – 1 sierpnia – 31 października danego roku;
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – 3-15 września danego roku.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Zarządzenie wprowadzające regulamin: Zarządzenie 11/R/2019 Rektora MWSE z dnia 27 września 2019  r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów MWSE w Tarnowie PDF 82 KB

 Kredyty studenckie

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Student, który nie ukończył 30. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w BIP na stronie podmiotowej, może otrzymać kredyt studencki.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok;
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej;
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.
Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat.

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów.

Szczegółowe warunki dotyczące m.in. sposobu ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, tryb składania wniosków, zakres informacji oraz dokumenty dołączane do wniosku, niezbędne elementy i termin zawarcia umowy kredytu studenckiego, określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. 2018 poz. 2468).

Zamiana rozmiaru
Kontrast