Stypendia i kredyty

Stypendia

Student może ubiegać się o  pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora,
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 5. zapomogi.

 
Wszystkie świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek studenta. Wnioski student składa na formularzach uczelnianych.

Terminy składania wniosków stypendialnych

 • Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych – 2-31 października danego roku
 • Stypendia rektora – 24 września – 31 października danego roku
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – 3-15 września danego roku

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Zarządzenie wprowadzające regulamin: Zarządzenie 03/R/2017 Rektora MWSE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów MWSE w Tarnowie PDF 82 KB

Pożyczki i kredyty studenckie

Student może otrzymać w okresie studiów jedną pożyczkę studencką, albo jeden kredyt studencki. Okres studiów jest to suma okresów studiowania, w tym kształcenia w innych uczelniach i na innych kierunkach studiów.

Do okresu studiów nie wlicza się okresu:

 1. kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia,
 2. kolejnych studiów I stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,
 3. kolejnych studiów II stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,
 4. urlopów od zajęć w uczelni.

Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach I i II stopnia.

Student ubiegający się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank.

Wniosek o udzielenie o udzielenie pożyczki wraz z określonymi przez bank załącznikami składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku przez niego wskazanym.

Wniosek o udzielenie kredytu wraz z określonymi przez bank załącznikami składa się w oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę.

Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu upływa corocznie z dniem 15 listopada.

Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 31 marca.

W umowie pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu bank kredytujący, określają w szczególności:

 1. okres i terminy wypłacania pożyczki i kredytu,
 2. wysokość oprocentowania należnego od studenta,
 3. terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu,
 4. wysokość spłacanych rat należnych od studenta.

Pożyczka lub kredyt jest wypłacana kredytobiorcy w okresie od października do lipca danego roku akademickiego.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza każdego roku w dzienniku urzędowym maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania pożyczki lub kredytu.