Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Przyznanie pomocy materialnej, o której mowa w niniejszym regulaminie może odbywać się wyłącznie w ramach środków funduszu  stypendialnego dla studentów utworzonego z dotacji z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

§ 2

Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa przekazanych uczelni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są:
a) stypendium socjalne,
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium rektora,
d) zapomoga.

§ 3

 1. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, dokonuje podziału dotacji na poszczególne rodzaje świadczeń po otrzymaniu decyzji o wysokości otrzymanych środków na pomoc materialną na dany rok budżetowy.
 2. Przy ustalaniu wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń, o których mowa w § 2 w danym okresie, bierze się pod uwagę wysokość otrzymanej dotacji na te świadczenia oraz liczbę studentów.
 3. Świadczenia, o których mowa w § 2 pkt a, b, c, d są przyznawane przez rektora.
 4. Świadczenia, o których mowa w § 2 pkt a, b i c student może otrzymywać do dziewięciu miesięcy w danym roku akademickim..
 5. Świadczenie, o którym mowa w § 2 pkt d student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.
 6. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia, o których mowa w § 2 pkt a, b, c oraz d tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 7. Świadczenia, o których mowa w § 2 pkt a, b, c, d przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 8. Studentowi, który posiada tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
  nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 pkt a, b, c, d Regulaminu.
 9. Studentom będącym:
  a) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
  b) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie;
  nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 pkt a, b, c, d Regulaminu.
 10. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 8, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.Od decyzji rektora w sprawie świadczeń pomocy materialnej przysługuje odwołanie do rektora składane w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej.
 11. Od decyzji rektora w sprawie świadczeń pomocy materialnej przysługuje odwołanie do rektora składane w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej.
 12. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania student może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

§ 4

 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 są przyznawane na wniosek studenta.
 2. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, student składa na formularzach będących załącznikami do niniejszego regulaminu w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Uczelni, na stronie internetowej Uczelni www.mwse.edu.pl oraz na indywidualnym koncie studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
 3. Wniosek winien być kompletny. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student.
 4. Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
 5. Decyzje w sprawie świadczeń pomocy materialnej będą wydawane studentom osobiście w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Uczelni, na stronie internetowej Uczelni www.mwse.edu.pl oraz na indywidualnym koncie studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
 6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w §2 pkt a i c , nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora..
 7. Stypendia, o których mowa w §2 pkt a, b i c przyznawane są na rok akademicki na okres do dziewięciu miesięcy od października danego roku do czerwca następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Stypendia wymienione w § 2 pkt a, b i c przyznaje się na okres jednego semestru:
  a) studentom rozpoczynającym naukę w semestrze letnim,
  b) studentom ostatniego roku studiów, jeżeli trwa on jeden semestr,
  c) studentom, którzy z uzasadnionych powodów nie wnioskowali o stypendia na początku roku akademickiego.
 9. Stypendia, o których mowa w ust. 8 są przyznawane na okres:
  a) od października do lutego w przypadku semestru zimowego,
  b) od marca do czerwca w przypadku semestru letniego.
 10. Stypendia wymienione w § 2 pkt a, b i c są wypłacane co miesiąc z wyjątkiem stypendiów za miesiąc październik, które są wypłacane w listopadzie łącznie ze stypendiami za listopad.

§ 5

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 2 wygasa od następnego miesiąca, w którym student:
a) ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów,
b) został skreślony z listy studentów,
c) uzyskał zgodę na urlop dziekański,
d) ukończył drugi kierunek studiów,
e) przekroczył okres, o którym mowa w § 3 ust. 7.

Rozdział II. Stypendium socjalne

§ 6

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne na każdy rok akademicki. Powyższa wysokość miesięcznego dochodu podawana jest do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. W celu naliczenia wysokości stypendium socjalnego przypisuje się średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie studenta do następujących grup dochodowych stanowiących określony odsetek kwoty, o której mowa w ust. 2:
  • I – do 30%,
  • II – 31–55%,
  • III – 56–80%,
  • IV – 81–100%
 4. Średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się z dochodów studenta i członków jego rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający dany rok akademicki, w którym student wnioskuje o przyznanie stypendium socjalnego.
 5. Wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych grupach ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego na każdy rok akademicki, zgodnie z możliwościami finansowymi Funduszu Stypendialnego, biorąc pod uwagę kwotę środków przyznanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podział tych środków przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego na poszczególne rodzaje świadczeń, liczbę osób w poszczególnych grupach dochodowych.
 6. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach m.in.: a) sieroctwa, B) ciężkiej lub długotrwałej choroby członka rodziny, c) niepełnosprawności członka rodziny studenta w stopniu znacznym.
 7. Wysokość zwiększonego stypendium socjalnego, o którym mowa w ust. 6  ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

§ 7

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien zawierać: oświadczenie studenta o prawdziwości przedstawionych danych, oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, dane osobowe studenta (imię i nazwisko, datę  urodzenia, adres zamieszkania), a także dane dotyczące studiów (kierunek studiów, rok i formę studiów, nr albumu). Wzór wniosku zawiera załącznik nr l do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny bądź braku dochodów, za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, na który student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego;
  b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (zaświadczenie winno zawierać informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego);
  c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub odpowiednio z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) o zapłaconych składkach na ubezpieczenia zdrowotne dla każdej pełnoletniej osoby wymienionej we wniosku, która osiągnęła dochód. Zaświadczenie to nie dotyczy osób, które na dzień składania wniosku utraciły dochód wykazany w zaświadczeniu z US oraz osób z zerowym dochodem,
  d) zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub wyższej uczelni dzieci i rodzeństwa studenta;
  e) odpisy aktów urodzenia dzieci i rodzeństwa studenta, jeszcze nieobjętego obowiązkiem nauki lub inny dokument stwierdzający ich wiek;
  f) o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny wydane przez ośrodek pomocy społecznej (wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta –załącznik 2);
  g) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  h) przekazy lub lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  i)  w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

j) jeśli dotyczy: kopię aktu zgonu rodzica/ów lub małżonka studenta, kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację wnioskodawcy (studenta);
k) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu o rodzinie zastępczej, przysposobieniu lub opiekunie prawnym,
l) oświadczenie o faktycznym opiekunie;
m) w przypadku utraty źródła dochodu – dokumenty potwierdzające datę i miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, zaświadczenie o sprzedaży gospodarstwa rolnego itp.);
n) w przypadku uzyskania dochodu dokument lub oświadczenie określające datę i wysokość uzyskanego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny;
o) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
p) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
q) oświadczenia studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o przyznanie stypendium, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu wraz z dokumentami stwierdzającymi wysokość tego dochodu (w tym odpowiednio:
– zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki jest przyznawane stypendium lub nakaz płatniczy,
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27 f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student składa wniosek o stypendium socjalne – dotyczy tych osób, które korzystały z tzw. ulgi prorodzinnej),
wzór oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
r) oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami studenta – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu;
s) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym albo znacznym) lub jego odpowiednik, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku o przyznanie tego świadczenia należy dołączyć zaświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.
 2. W przypadku samodzielności finansowej studenta dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów uzyskanych w poprzednim i posiadanych w obecnym roku podatkowym przez studenta.
 3. Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej organ przyznający świadczenie może domagać się przedłożenia przez studenta takiego dokumentu.

§ 8

 1. Terminy składania wniosków o stypendium socjalne:
  a) do 31 października – stypendia na cały rok akademicki oraz na semestr zimowy dla studentów ostatniego roku studiów w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – zimowy;
  b) do 31 marca – semestr letni, dotyczy studentów rozpoczynających w semestrze letnim naukę w MWSE oraz studentów, którzy z uzasadnionych powodów nie wnioskowali o stypendium socjalne na początku roku akademickiego.
 2. W przypadku złożenia wniosku po ww. terminach, Uczelnia może odmówić przyznania stypendium, jeżeli środki przeznaczone na ten cel zostały już rozdysponowane.

§ 9

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
  a) studenta,
  b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt c w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. r oraz spełnia jeden z następujących warunków
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt b,
  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. r, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Do dochodu wlicza się:
  a) przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  c) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej
   w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r., poz. 882 i 1311 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 859 i 1530), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), także stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz . 1463 i 1600) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  • kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne) oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • kwoty otrzymywane na podstawie art. 27 f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 690 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 760),
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
  •  przychody  wolne  od  podatku  dochodowego  na  podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 4. Do dochodu nie wlicza się:
  a) świadczeń o których mowa w art. 86. ust 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych , sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

 1. Przeciętny miesięczny dochód rodziny ustala się dzieląc przez liczbę 12 łączną kwotę dochodów uzyskanych przez studenta i liczbę członków jego rodziny.
 2. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ustala się, dzieląc łączną kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny.

§ 10

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1. Student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).
 2. Warunkiem przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku o jego przyznanie wraz z aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ust. 1. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 3. Stypendium o którym mowa w ust. l przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. na okres od października danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego i wypłacane jest co miesiąc z wyjątkiem miesiąca października (wypłacane łącznie ze stypendium za listopad) pod warunkiem, że na cały ten okres student posiada aktualne orzeczenie.
 4. Dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim oraz studentów, którzy z uzasadnionych powodów nie wnioskowali o stypendium dla osób niepełnosprawnych na początku roku akademickiego przyznaje się stypendium na okres jednego semestru – semestru letniego, tj. od marca do czerwca.
 5. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 2 pkt. b regulaminu, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 6. Studentowi, któremu ważność orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wygasa w trakcie roku akademickiego stypendium przyznawane jest na okres ważności orzeczenia. Po dostarczeniu aktualnego orzeczenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymać stypendium na dalszą część okresu, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku przerwy miedzy orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności od miesiąca, w którym orzeczenie zostało wydane na kolejny okres.
 7. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jeżeli w kolejnym orzeczeniu zmieni się stopień niepełnosprawności, równocześnie zmieni się (podwyższy lub obniży) kwota stypendium.

§ 11
Zapomogi

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. l, najwyżej dwa razy  w roku akademickim.
 3. Zapomogę przyznaje rektor. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
 4. Wysokość zapomogi uzależniona jest od: wielkości środków finansowych, którymi dysponuje uczelnia, wysokości doraźnego, losowego wydatku studenta lub poniesionej straty, od sytuacji życiowej studenta.
 5. Wysokość zapomogi ustala się indywidualnie, jednak kwota najwyższej zapomogi nie może być wyższa od najwyższego stypendium socjalnego przyznanego za semestr, w którym przyznana jest zapomoga. Zapomogi przyznane z tytułu klęsk żywiołowych o wyjątkowo dużych rozmiarach mogą być przyznane w podwyższonych kwotach.
 6. Trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 powodować może w szczególności:
  a) choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub innego członka najbliższej rodziny,
  b) śmierć członka najbliższej rodziny,
  c) klęski żywiołowe (powódź, pożar itp.).
 7. Wniosek o zapomogę powinien być szczegółowo udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami (Urząd Pracy, Urząd Gminy, Straż Pożarna, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Policja, Zakład Opieki Zdrowotnej itp.).
 8. Studenci niepobierający stypendium socjalnego winni załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny (podobnie jak dla stypendium socjalnego).
 9. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny opisanej we wniosku.
 10. Zapomoga nie może być przyznana dwa razy z tego samego tytułu.

Rozdział III. Stypendium rektora

§ 12

 1. Stypendium rektora może otrzymywać student,  który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 2. Student może ubiegać się o stypendium rektora tylko na jednej, wybranej przez siebie podstawie, spośród wymienionych w ust. 1.
 3. Wnioski o stypendium rektora na podstawie wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, studenci składają w Dziekanacie.

§ 13

 1. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. O stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w §12 ust.1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 3. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

§ 14

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Stypendium rektora przyznawane jest na semestr w następujących przypadkach:
  a) ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów, trwa jeden semestr,
  b) nauka rozpoczyna się od semestru letniego.
 3. Stypendium rektora przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów  na określonym kierunku studiów prowadzonym w uczelni.
 4. Studentów o których mowa w §13 ust.3 nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w § 14 ust. 3.
 5. Środki finansowe z dotacji budżetu państwa przeznaczone na stypendia rektora stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora.
 6. Liczba studentów dla każdego kierunku studiów ustalana jest w ostatnim dniu składania wniosków o stypendium rektora, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

§ 15

 1. Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce może otrzymywać student, który uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, nie niższą niż 4,50.
 2. Rektor sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski o stypendium rektora, którzy uzyskali wysoką średnią ocen. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.
 3. Listy rankingowe, o których mowa w ust.2 zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku akademickiego wraz z nazwiskami studentów – listy uporządkowane będą według wysokości średniej ocen, poczynając od najwyższej średniej.
 4. Dla każdego kierunku studiów tworzy się odrębnie jeden ranking wniosków. Suma punktów uzyskana przez studenta decyduje o pozycji w rankingu.
 5. Do obliczenia średniej ocen stosuje się przepisy regulaminu studiów.
 6. Średnia ocen, o której mowa w ust. 1 jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów z dwóch ostatnich semestrów studiów, objętych programem studiów, podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę, programem studiów, z uwzględnieniem także ocen niedostatecznych.
 7. Średnia arytmetyczna ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli cyfra z trzeciego miejsca jest mniejsza niż pięć, to druga cyfra po przecinku jest zaokrąglana w dół, a jeżeli jest równa lub większa niż pięć, to zaokrąglenie następuje w górę.
 8. Do średniej arytmetycznej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na I stopniu studiów.
 9. Wysokość stypendium rektora obowiązującego w danym roku akademickim, w ramach poszczególnych przedziałów średniej ocen, z zastrzeżeniem ust. 1, ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

§ 16

 1. Stypendium rektora na podstawie wysokich osiągnięć sportowych może otrzymywać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach studiów. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.
 2. Za wysokie wyniki sportowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium, o których mowa w ust. 1 uważa się :
  a) udział w igrzyskach olimpijskich,
  b) zajęcie 1–7 miejsca w mistrzostwach świata,
  c) zajęcie 1–6 miejsca w akademickich mistrzostwach świata,
  d) zajęcie 1–5 miejsca w mistrzostwach Europy,
  e) zajęcie 1–4 miejsca w akademickich mistrzostwach Europy,
  f) zajęcie 1–3 miejsca w mistrzostwach Polski.

§ 17

 1.  Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora, uważa się:
  a) publikacje, referaty lub opracowania naukowe, nieobjęte programem nauczania,
  b) nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową – udział w konkursach regionalnych (zajęcie miejsca 1–3), ogólnopolskich (miejsca 1–3), międzynarodowych (miejsca 1–5),
  c) aktywne uczestnictwo w kole naukowym – udział co najmniej w dwóch projektach naukowych zrealizowanych przez koło w poprzednim roku akademickim,
  d) czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu, prezentacja).
 2. Wzór wniosku za osiągnięcia naukowe zawiera załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu.

§ 18

 1. Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora, uważa się udział w konkursach ogólnopolskich z zajęciem miejsca 1–3, międzynarodowych z zajęciem miejsca 1–5.
 2. Wzór wniosku za osiągnięcia artystyczne zawiera załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu

§ 19

 1. Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów:
  a) do 31 października – stypendia na cały rok akademicki oraz na semestr zimowy dla studentów ostatniego roku studiów w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – zimowy,
  b) do 31 marca – semestr letni, dotyczy studentów rozpoczynających w semestrze letnim naukę w MWSE oraz studentów, którzy z uzasadnionych powodów nie wnioskowali o stypendium socjalne na początku roku akademickiego.
 2. W przypadku złożenia wniosku po ww. terminach, Uczelnia może odmówić przyznania stypendium, jeżeli środki przeznaczone na ten cel zostały już rozdysponowane.

Rozdział IV. Przepis końcowy

§ 20

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załączniki
 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej DOC  KB
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta DOC 32 KB
 3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych DOC 45 KB
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  z rodzicami  DOC 42 KB
 5. Informacja RODO dotycząca innych niż wnioskodawca członków rodziny studenta DOC 40 KB
 6. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych DOC 57 KB
 7. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej DOC 70 KB
 8. Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce DOC 57 KB
 9. Wniosek o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe  DOC 75 KB
 10. Wniosek o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia sportowe DOC 70 KB
 11. Wniosek o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne DOC 70 KB

Zarządzenie wprowadzające regulamin:

Zamiana rozmiaru
Kontrast