Polityka prywatności

RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia w MWSE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,  adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia.
 3. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861).
 4. Podanie danych osobowych jest wymagane. Brak danych uniemożliwia realizację postępowania rekrutacyjnego.
 5. Państwa dane osobowe w przypadku nieprzyjęcia na studia są przechowywane przez 6 miesięcy, a w przypadku przyjęcia na studia stają się danymi osobowymi studenta.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany. Nagrania przechowywane są nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla studentów MWSE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,  adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji toku kształcenia studiów,
  • realizacji zawartej umowy o warunkach kształcenia,
  • udokumentowania przebiegu studiów, w tym prowadzenia akt osobowych studenta,
  • rozpatrzenia wniosku studenta o przyznanie stypendium, jeśli dotyczy,
  • korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni,
  • udziału w realizowanych praktykach, stażach, wymianach międzyuczelnianych,
  • prowadzenia monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów,
  • innych celów określonych przepisami prawa, w szczególności wypełnienia obowiązków nałożonych na uczelnię w zakresie aktualnie obowiązującymi przepisami o szkolnictwie wyższym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861),
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 4. Akta osobowe studentów przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych osobowych jest wymagane. Brak danych uniemożliwia realizację kształcenia.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany. Nagrania przechowywane są nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 8. Państwa dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym do tego odbiorcom danych na podstawie przepisów prawa, w tym w ogólnopolskim wykazie studentów, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w MWSE

 1. Administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów. Adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  a w przypadku pracowników naukowo-badawczych także Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.  Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z wideo monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany.
 4. Podanie przez Państwa danych jest wymagane. Niepodanie danych uniemożliwia proces rekrutacji.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia nadesłania przez Państwa aplikacji.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników MWSE

 1. Administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów. Adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a w przypadku pracowników naukowo-badawczych także Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w przypadku zleceniobiorców;
  • usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.  Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z wideo monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  • akta osobowe pracowników przechowuje się przez okres 50 lat;
  • dane osobowe zleceniobiorców –  przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne;
  • nagrania przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 5. Państwa dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym do tego odbiorcom danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane nauczycieli akademickich udostępnia się w ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w systemie POL-on, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Biblioteki MWSE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,  adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu ich przetwarzania:
  • w przypadku studentów – do zakończenia cyklu kształcenia,
  • w przypadku pracowników – do zakończenia umowy,
  • w przypadku osób niebędących studentami i pracownikami MWSE – do wygaśnięcia karty czytelnianej,

  a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki MWSE.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Biblioteki MWSE. W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Biblioteką MWSE (ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów).
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Zamiana rozmiaru
Kontrast