FAQ / Klauzula informacyjna dla studentów MWSE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,  adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji toku kształcenia studiów,
  • realizacji zawartej umowy o warunkach kształcenia,
  • udokumentowania przebiegu studiów, w tym prowadzenia akt osobowych studenta,
  • rozpatrzenia wniosku studenta o przyznanie stypendium, jeśli dotyczy,
  • korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni,
  • udziału w realizowanych praktykach, stażach, wymianach międzyuczelnianych,
  • prowadzenia monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów,
  • innych celów określonych przepisami prawa, w szczególności wypełnienia obowiązków nałożonych na uczelnię w zakresie aktualnie obowiązującymi przepisami o szkolnictwie wyższym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861),
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 4. Akta osobowe studentów przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych osobowych jest wymagane. Brak danych uniemożliwia realizację kształcenia.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany. Nagrania przechowywane są nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 8. Państwa dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym do tego odbiorcom danych na podstawie przepisów prawa, w tym w ogólnopolskim wykazie studentów, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Posted in: RODO

Zamiana rozmiaru
Kontrast