Opłaty

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata rekrutacyjna (dla kandydatów na studia)  50 zł
opłata wpisowa (dla podejmujących studia)  300 zł
czesne** 370 zł/miesiąc
zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce 15,00 zł/godzinę zajęć

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata rekrutacyjna (dla kandydatów na studia)  50 zł
opłata wpisowa (dla podejmujących studia)*  300 zł
czesne** 430 zł/miesiąc
zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce 15,00 zł/godzinę zajęć

*z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci MWSE studiów I lub II stopnia.
**czesne za studia jest opłacane w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku akademickim (październik-luty – semestr zimowy; marzec-lipiec – semestr letni); czesne należy wpłacać z góry do pierwszego dnia opłacanego miesiąca;  przy wpłacie czesnego za semestr (5 miesięcy) z góry tj. do 1 października w semestrze zimowym oraz do 1 marca w semestrze letnim (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie MWSE) kwota czesnego jest niższa o 5%; przy wpłacie za rok z góry tj. do 1 października (w przypadku studentów zaczynających studia w semestrze zimowym) oraz do 1 marca (dla studentów zaczynających studia w semestrze letnim) kwota czesnego jest obniżana o 10%.

Uwaga! Podane opłaty dotyczą roku akademickiego 2016/2017.

Opłaty za dokumenty wydawane w toku studiów (dotyczy studiów I i II stopnia) oraz sporządzane na wniosek absolwenta

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
legitymacja studencka papierowa (książeczka) 5 zł
dyplom ukończenia studiów z dwoma odpisami 60 zł
odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł
wydanie duplikatu dokumentu 1,5 x opłata podstawowa

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190
Uwaga! Kwestura MWSE prosi studentów o zamieszczanie na przelewie bankowym numeru albumu celem prawidłowej identyfikacji nadawcy.
Wpłaty dokonywane przez studentów MWSE w kasach banku PKO SA (Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10) są przyjmowane bez prowizji.

Wpłat można również dokonywać w kasie Kwestury (Tarnów, ul. Szeroka 9, p.12). Kasa przyjmuje wpłaty nieprzekraczające 100,00 zł.

Zarządzenie 10/K/2016 Kanclerza MWSE w Tarnowie  z dn. 14.07.2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 związane z procesem kształcenia świadczone przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie PDF 4,8 MB

Zarządzenie 19/K/2016 Kanclerza MWSE w Tarnowie z dn. 16.12.2016 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017 PDF 2,8 MB

Opłaty za studia podyplomowe