Opłaty

Opłaty w roku akademickim 2019/2020
Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata rekrutacyjna (dla kandydatów na studia)  50 zł
opłata wpisowa (dla podejmujących studia)  300 zł
opłata za wpis na listę studentów w związku ze wznowieniem studiów 100 zł
czesne ** 400 zł/miesiąc
zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce 15,00 zł/godzinę zajęć***
zajęcia realizowane w trakcie urlopu studenta 15,00 zł/godzinę zajęć
zajęcia z seminarium dyplomowego powtarzane na ostatnim semestrze studiów z powodu niezaliczenia seminarium 30,00 zł /godzinę zajęć

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata rekrutacyjna (dla kandydatów na studia)  50 zł
opłata wpisowa (dla podejmujących studia)*  300 zł
opłata za wpis na listę studentów w związku ze wznowieniem studiów 100 zł
czesne** 450 zł/miesiąc
zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce 15,00 zł/godzinę zajęć***
zajęcia realizowane w trakcie urlopu studenta 15,00 zł/godzinę zajęć
zajęcia z seminarium dyplomowego powtarzane na ostatnim semestrze studiów z powodu niezaliczenia seminarium 30,00 zł /godzinę zajęć
zajęcia realizowane w ramach uzupełnienia różnic programowych przez studentów studiów II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek 70,00 zł /obszar tematyczny

*z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci MWSE studiów I lub II stopnia.
**czesne za studia jest opłacane w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku akademickim (październik-luty – semestr zimowy; marzec-lipiec – semestr letni); czesne należy wpłacać z góry do pierwszego dnia opłacanego miesiąca;  przy wpłacie czesnego za semestr (5 miesięcy) z góry tj. do 1 października w semestrze zimowym oraz do 1 marca w semestrze letnim (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie MWSE) kwota czesnego jest niższa o 2%; przy wpłacie za rok z góry tj. do 1 października (w przypadku studentów zaczynających studia w semestrze zimowym) oraz do 1 marca (dla studentów zaczynających studia w semestrze letnim) kwota czesnego jest obniżana o 4%.
*** godzina zajęć jest równa 45 minutom zegarowym.

Uwaga! Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub 2017/2018 i zalegają z opłatami czesnego za semestry rozpoczęte przed 1.10.2019 r. uiszczają opłaty w wysokości obowiązującej przed 1 października 2019.

Opłaty za dokumenty wydawane w toku studiów (dotyczy studiów I i II stopnia) oraz sporządzane na wniosek absolwenta (r.a. 2019/2020)
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
legitymacja studencka elektroniczna 22,00 zł
odpis dyplomu ukończenia studiów wydany w języku obcym 20,00 zł
suplement do dyplomu wydany w języku obcym 20,00 zł
duplikat legitymacji studenckiej 33,00 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów 20,00
duplikat suplementu do dyplomu 20,00
uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 26,00

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190
Uwaga! Kwestura MWSE prosi studentów o zamieszczanie na przelewie bankowym numeru albumu celem prawidłowej identyfikacji nadawcy.
Wpłaty dokonywane przez studentów MWSE w kasach banku PKO SA (Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10) są przyjmowane bez prowizji.

Wpłat można również dokonywać w kasie Kwestury (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12). Kasa przyjmuje wpłaty nieprzekraczające 100,00 zł.

Uwaga! Studenci, którzy zostali przyjęci na studia przed 1.10.2018 r., jak i tych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 obowiązują opłaty wynikające z podpisanych z Uczelnią umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz Rozporządzenia MNiSW z dn. 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Opłaty za studia podyplomowe

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast