Opłaty

Opłaty w roku akademickim 2020/2021
Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata rekrutacyjna (dla kandydatów na studia)  50 zł
opłata wpisowa (dla podejmujących studia)  300 zł
opłata za wpis na listę studentów w związku ze wznowieniem studiów 100 zł
czesne ** 2000 zł/semestr (400 zł/miesiąc)
zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce 15 zł/godzinę zajęć***
zajęcia realizowane w trakcie urlopu studenta 15 zł/godzinę zajęć

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata rekrutacyjna (dla kandydatów na studia)  50 zł
opłata wpisowa (dla podejmujących studia)*  300 zł
opłata za wpis na listę studentów w związku ze wznowieniem studiów 100 zł
czesne** 2250 zł/semestr (450 zł/miesiąc)
zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce 15 zł/godzinę zajęć***
zajęcia realizowane w trakcie urlopu studenta 15 zł/godzinę zajęć
zajęcia realizowane w ramach uzupełnienia różnic programowych przez studentów studiów II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek 100 zł /obszar tematyczny

*z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci MWSE studiów I lub II stopnia.
**czesne za studia jest opłacane w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku akademickim (październik-luty – semestr zimowy; marzec-lipiec – semestr letni); czesne należy wpłacać z góry do pierwszego dnia opłacanego miesiąca;  przy wpłacie czesnego za semestr (5 miesięcy) z góry tj. do 1 października w semestrze zimowym oraz do 1 marca w semestrze letnim (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie MWSE) kwota czesnego jest niższa o 2%; przy wpłacie za rok z góry tj. do 1 października (w przypadku studentów zaczynających studia w semestrze zimowym) oraz do 1 marca (dla studentów zaczynających studia w semestrze letnim) kwota czesnego jest obniżana o 4%.
*** godzina zajęć jest równa 45 minutom zegarowym.

Uwaga! Studentów, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 października 2020 obowiązują opłaty wynikające z podpisanych z Uczelnią umów warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia oraz z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Opłaty za dokumenty wydawane w toku studiów (dotyczy studiów I i II stopnia) oraz sporządzane na wniosek absolwenta (r.a. 2019/2020)
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
legitymacja studencka elektroniczna 22 zł
odpis dyplomu ukończenia studiów wydany w języku obcym 20 zł
suplement do dyplomu wydany w języku obcym 20 zł
duplikat legitymacji studenckiej 33 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów 20 zł
duplikat suplementu do dyplomu 20 zł
uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 26 zł

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190
Uwaga! Kwestura MWSE prosi studentów o zamieszczanie na przelewie bankowym numeru albumu celem prawidłowej identyfikacji nadawcy.
Wpłaty dokonywane przez studentów MWSE w kasach banku PKO SA (Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10) są przyjmowane bez prowizji.

Wpłat można również dokonywać w kasie Kwestury (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12). Kasa przyjmuje wpłaty nieprzekraczające 100,00 zł.

Opłaty za studia podyplomowe

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast