Rekrutacja na studia podyplomowe

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uruchamia nabór na studia podyplomowe, które rozpoczną się w semestrze letnim 2018/2019. Oferujemy 13 obszarów tematycznych! Rekrutacja będzie prowadzona do 31 października 2018 r.

Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji

 • kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia);
 • w przypadku niektórych obszarów specjalistycznych kandydat musi spełnić inne, dodatkowe wymagania określone w warunkach rekrutacji;
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych oraz zawarcie z MWSE umowy o świadczenie usług edukacyjnych).

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (skierowane do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych – w przypadku studiów w zakresie logopedii, doradztwa zawodowego i personalnego oraz pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami diagnozy i metodyki pracy psychopedagogicznej lub do Dziekana Wydziału Zarządzania i Turystyki – w przypadku pozostałych obszarów tematycznych; w podaniu należy podać numer konta bankowego kandydata),
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 250 zł* (z opłaty tej są zwolnieni absolwenci MWSE),
 • w przypadku kandydatów na studia podyplomowe z zakresu logopedii:
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz
  • dla osób, które ukończyły kierunki humanistyczne  – kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne.

*Bank PKO SA, nr konta 33 12405194 1111 0000 5246 7190, tytuł przelewu: studia podyplomowe – „opłata wpisowa, obszar tematyczny, imię i nazwisko kandydata”). Uwaga! Wpłaty dokonywane w kasach banku PKO SA Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10 przyjmowane są bez prowizji.

Składanie dokumentów

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć wyłącznie osobiście. W przypadku, gdy nie jest to możliwe dopuszcza się złożenie dokumentów przez inną osobę na podstawie udzielonego jej przez kandydata pełnomocnictwa notarialnego.

Dokumenty niekompletne lub niewłaściwie wypełnione nie będą przyjmowane.

Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne – z wyjątkiem odpisu dyplomu ukończenia studiów – nie podlegają zwrotowi.

Formularze

Uczelniany punkt rekrutacyjny

Dziekanat
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 13, 65 65 520
fax 14 65 65 519
e-mail: rekrutacja@mwse.edu.pl

Godziny otwarcia

dzień godziny
poniedziałek 8:00-12:00 i 14:00-16:00
wtorek 8:00-12:00 i 14:00-16:00
środa nieczynne
czwartek 8:00-12:00 i 14:00-16:00
piątek 8:00-12:00 i 14:00-18:00
sobota 8:00-13:00
niedziela nieczynne

&nbsp

Rekrutacja 2019/2020