Studenci niepełnosprawni

niepełnosprawni wózek5Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie stara się stwarzać studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez uwzględnianie specyficznych potrzeb tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.

Wszelkim działaniom na rzecz studentów niepełnosprawnych sprzyja obowiązujący w Uczelni Regulamin studiów, który uwzględnia potrzeby osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Regulamin studiów wprowadza rozwiązania alternatywne stosowane wobec studentów niepełnosprawnych (z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczonym złym stanem zdrowia) w zakresie:

Zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach

 1. Student może studiować według indywidualnej organizacji studiów (IOS), która polega na realizowaniu obowiązującego na danym kierunku planu studiów i programu kształcenia, z uwzględnieniem ewentualnego indywidualnego harmonogramu zajęć oraz na indywidualnych terminach i sposobach uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów (§12 ust. 2);
 2. Student może ubiegać się o zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania, zmianę grupy studenckiej, pomoc w uzyskaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania, indywidualne warunki korzystania z Biblioteki (§13 ust. 2);
 3. Zmiana sposobu uczestnictwa w zajęciach może polegać na:
 • zwiększeniu dopuszczalnego absencji,
 • zmianie form sprawdzania wiedzy w trakcie trwania zajęć,
 • umożliwieniu korzystania z urządzeń rejestrujących dźwięk /obraz,
 • alternatywnej formie realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Zmiany trybu uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów

Zmiana ta może polegać na:

 1. Przedłużeniu czasu trwania egzaminu lub zaliczenia;
 2. Zmianie formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną;
 3. Włączenie do egzaminu osób trzecich (asystenta osoby niepełnosprawnej lub pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych);
 4. Zastosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych (np. komputera, klawiatury alternatywnej);
 5. Zmianie miejsca egzaminu.

Uwaga! Zmiana sposobu i trybu uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów nie może oznaczać zwolnienia z nich ani ich uproszczenia.

Egzaminu dyplomowego

Student niepełnosprawny, w razie uzasadnionej przyczyny, może uzyskać zmianę formy egzaminu dyplomowego z ustnej na pisemną (pisemna praca egzaminacyjna jest dołączana do protokołu egzaminu dyplomowego studenta).

Zamiana rozmiaru
Kontrast