Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, uzyskać dodatkowe kwalifikacje w wykonywanym zawodzie lub zmienić zawód, a także dla przedsiębiorców i biznesmenów posiadających dyplom ukończenia wyższej uczelni, którzy są zainteresowani zweryfikowaniem swojej praktycznej wiedzy w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki.

Wysoka jakość oferowanych studiów podyplomowych gwarantowana jest dzięki:

 • doświadczonej i zorientowanej praktycznie kadrze nauczającej, składającej się w większości z praktyków i specjalistów w poszczególnych dziedzinach,
 • innowacyjnym programom nauczania, ukierunkowanym na największe potrzeby rynku,
 • różnorodności metod nauczania,
 • nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej.

Oferta studiów podyplomowych

 1. Coaching 
 2. Doradztwo zawodowe i personalne
 3. Kompetencje menedżerskie w biznesie 
 4. Pedagog szkolny (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)
 5. Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 6. Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu
 7. Wycena nieruchomości
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 9. Zarządzanie placówkami medycznymi

Programy poszczególnych specjalistycznych obszarów tematycznych nakierowane są w dużym stopniu na ukształtowanie praktycznych i specjalistycznych umiejętności przyszłych absolwentów. Na taki profil oferowanych programów ma wpływ zainteresowanie samych słuchaczy, jak również sygnały płynące z praktyki gospodarczej, a zwłaszcza z rynku pracy.

Poszczególne obszary tematyczne składają się z przedmiotów i bloków tematycznych w łącznej liczbie od 160 do 540 godzin zajęć dydaktycznych, trwających dwa, trzy lub cztery semestry. Moduły przewidziane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych są obowiązkowe.

Organizacja studiów podyplomowych

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w systemie niestacjonarnym i odbywają się w soboty i niedziele (w wyjątkowych wypadkach także w piątki w godzinach popołudniowych). Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęć, który uczestnicy otrzymują przed ich rozpoczęciem. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramach zajęć, o czym uczestnicy są informowani z wyprzedzeniem drogą elektroniczną.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów prowadzonych w ramach studiów, zaliczenie praktyki (w przypadku obszarów tematycznych, w ramach których jest ona wymagana), przygotowanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego (obrona pracy dyplomowej). Po spełnieniu tych warunków absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów, organizacji zajęć dydaktycznych oraz płatności za studia znajdują się w Regulaminie studiów podyplomowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Organizacją i koordynacją studiów zajmuje się:
Dziekanat
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 3 (parter)
tel. 14 688 00 13, 65 65 520
fax 14 65 65 519
e-mail: rekrutacja@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu

Zamiana rozmiaru
Kontrast