Regulamin studiów podyplomowych

Załącznik do Uchwały nr  30/S/2019 Senatu MWSE  w Tarnowie z dnia 27 września 2019 r.  Obowiązuje od 1 października 2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia i skróty oznaczają:

 1. Uczelnia, MWSE w Tarnowie – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
 2. Studia – studia podyplomowe.
 3. Dziekanat – dział Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 4. Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe.
 5. Słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych.
 6. ECTS (European Credit Transfer System) – Europejski system gromadzenia i przenoszenia osiągnięć (zaliczeń) w kształceniu wyższym.
 7. Moduł – przedmiot lub grupa przedmiotów.
 8. Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się.
 9. Program studiów – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów uczenia się, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.
 10. Kwalifikacje pierwszego stopnia – efekt uczenia się na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.
 11. Strona internetowa Uczelni – serwis internetowy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, znajdujący się pod adresem www.mwse.edu.pl.

§ 2

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Słuchaczy studiów. Studia organizuje Dziekanat.
 2. Regulamin studiów podyplomowych ustala zasady tworzenia, przekształcania i znoszenia specjalistycznych obszarów tematycznych studiów, kwalifikowania kandydatów, organizacji zajęć dydaktycznych, zasady zaliczania studiów oraz prawa i obowiązki Słuchaczy studiów.
 3. Senat Uczelni uchwala regulamin studiów, program kształcenia i plan studiów oraz określa efekty uczenia się studiów.
 4. Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego w ramach studiów sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Studia prowadzone są w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.
 5. Wszystkie podejmowane decyzje powinny być zgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz regulaminem studiów podyplomowych w MWSE w Tarnowie.

2. REKRUTACJA NA STUDIA

§ 3

 1. Rekrutacja na studia w MWSE w Tarnowie odbywa się w Dziekanacie w sposób ciągły.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, w skład których wchodzą:
  1) wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni),
  2) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów,
  3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  4) kserokopia dowodu wpłaty wpisowego (nie dotyczy absolwentów MWSE w Tarnowie),
  5) jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  g) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów (dotyczy wyłącznie kandydatów na studia z zakresu Logopedii).
 3. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w Dziekanacie.
 4. Decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia powinna zawierać uzasadnienie.
 5. Od decyzji administracyjnych wydanych z upoważnienia Rektora przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów służy wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 5 wnosi się do Rektora za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 7. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc na studiach, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2).
 8. Przystąpienie do zajęć w ramach studiów jest uwarunkowane:
  1) podpisaniem przez Słuchacza umowy o świadczenie usług edukacyjnych, o której mowa w § 19 ust.2.
  2) wniesieniem na rachunek bankowy Uczelni opłaty za pierwszy semestr studiów lub pierwszej raty opłaty za pierwszy semestr studiów.
 9. Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia określa uchwała Senatu.
 10. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe zgodnie z art. 323 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
 11. Z chwilą przyjęcia na studia Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego Kanclerz określa limit przyjęć na specjalistyczne obszary tematyczne, zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi.
 2. Warunkiem uruchomienia specjalistycznego obszaru tematycznego jest zgłoszenie się wymaganej minimalnej liczby Słuchaczy określonej przez Kanclerza w trybie wymienionym w ust. 1.
 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uruchomienie specjalistycznych obszarów tematycznych studiów lub kolejnej ich edycji w sytuacji zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej niż minimalna liczba Słuchaczy określona przez Kanclerza, w trybie wymienionym w ust. 1, z uwzględnieniem zasady samofinansowania się studiów.

3. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 5

 1. Studia w zakresie specjalistycznych obszarów tematycznych określa, zatwierdza i uchwala Senat.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów opracowuje i przedkłada Senatowi do uchwalenia programy studiów.
 3. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów na okres swojej kadencji powołuje opiekunów specjalistycznych obszarów tematycznych w ramach Katedr funkcjonujących w MWSE. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów określa również zakres obowiązków opiekunów.
 4. Proces dydaktyczny odbywa się według ustalonego programu studiów oraz harmonogramu zajęć na dany semestr w roku akademickim. Program studiów, który jest realizowany, nie może być modyfikowany w trakcie trwania zajęć na studiach w danym roku akademickim. Program kształcenia i plan studiów, modyfikowany na podstawie analizy rynku pracy i dostosowywany do aktualnych standardów, obowiązuje Słuchaczy, którzy rozpoczną studia od nowego roku akademickiego.
 5. Program kształcenia i plan studiów określa moduły, ich wymiary czasowe, punktację ECTS oraz formę realizacji zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria itp.), a także formy zaliczenia poszczególnych modułów.
 6. Studia trwają nie krócej niż dwa semestry. Program studiów określonego specjalistycznego obszaru tematycznego studiów umożliwia uzyskanie przez Słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS w roku akademickim. Program studiów określa dla danego specjalistycznego obszaru tematycznego efekty kształcenia zaś regulamin studiów sposoby ich weryfikowania i dokumentacji.
 7. Skala ocen w systemie ECTS przyporządkowana jest do uczelnianej skali ocen w następujący sposób:
  Ocena w systemie ECTS Ocena według regulaminu studiów podyplomowych Definicja
  A – excellent 5,0 BARDZO DOBRY – wybitne osiągnięcia z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
  B – very good 4,5 DOBRY PLUS – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
  C – good 4,0 DOBRY – generalnie solidna praca, z szeregiem zauważalnych błędów
  D – not good enough 3,5 ZADOWALAJĄCY – zadowalający, ale z istotnymi brakami
  E – poor 3,0 DOSTATECZNY – praca/wyniki spełniają minimalne kryteria
  FX – bad (fail) 2,0 NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy Słuchacz uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału
  F – bad (fail) 2,0 NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy Słuchacz gruntownie przygotuje całość materiału
 8. Punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) są wartościami liczbowymi obrazującymi nakład czasu pracy Słuchacza niezbędny do zaliczenia danego modułu.

§ 6

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli się na dwa semestry.
 2. Obsadę do zajęć dydaktycznych na studiach zapewniają katedry oraz samodzielne zakłady (jednostki naukowo-dydaktyczne) działające w Uczelni. Kadra naukowo-dydaktyczna przewidziana do prowadzenia zajęć w ramach danego specjalistycznego obszaru tematycznego zatwierdzana jest przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 3. Szczegółowe harmonogramy zajęć podawane są do wiadomości Słuchaczy nie później, niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Jedna godzina dydaktyczna obejmuje 45 minut zegarowych zajęć.

§ 7

 1. Przebieg studiów jest dokumentowany w:
  1) albumie Słuchaczy,
  2) karcie egzaminacyjnej,
  3) protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
  4) protokole egzaminu dyplomowego,
  5) rejestrze wydawanych świadectw.
 2. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się również pracę dyplomową przygotowywaną przez Słuchacza.
 3. Dokumentację przebiegu studiów prowadzi Dziekanat.

§ 8

 1. W ramach niektórych specjalistycznych obszarów tematycznych zachodzi obowiązek realizacji praktyki.
 2. Zaliczenie praktyki jest niezbędnym warunkiem zaliczenia semestru studiów.
 3. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, zgodnie z zasadami odbywania praktyk.
 4. Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określa regulamin praktyk dla danego specjalistycznego obszaru tematycznego.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 9

 1. Słuchacz studiów ma prawo do:
  1) uzyskiwania w ramach zajęć dydaktycznych objętych programem studiów podyplomowych rzetelnej i aktualnej wiedzy,
  2) korzystania ze zbiorów Biblioteki MWSE, mieszczącej się w budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14,
  3) rezygnacji ze studiów. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej i skierowana do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.

§ 10

 1. Słuchacz studiów jest zobowiązany do:
  1) udziału w zajęciach dydaktycznych,
  2) przygotowania pracy dyplomowej i złożenia jej w terminie określonym przez Dziekanat,
  3) terminowego wnoszenia semestralnych opłat za studia,
  4) korzystania z Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz Wirtualnego Dziekanatu,
  5) niezwłocznego powiadomienia na piśmie Dziekanatu o zmianie wcześniej podanych danych osobowych,
  6) dbania o dobre imię Uczelni i poszanowania jej mienia oraz przestrzegania obyczajów akademickich,
  7) przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni.

5. ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ I ZDAWANIA EGZAMINÓW

§ 11

 1. W Uczelni obowiązuje system wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest osiągnięcie efektów uczenia się, uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów objętych programem studiów, zdanie wszystkich egzaminów z modułów kończących się egzaminem w danym semestrze, zaliczenie praktyki (w przypadku specjalistycznych obszarów tematycznych, w ramach których jest ona wymagana) oraz niezaleganie z opłatami zgodnie z zgodnie z podpisaną umową z Uczelnią o warunkach odpłatności za studia.
 3. Zgodnie z organizacją roku akademickiego ostateczny termin zaliczenia semestru i wpis na semestr następny winien nastąpić: na semestr zimowy – do 15 października, a na semestr letni – do 15 marca.
 4. W uzasadnionych przypadkach, gdy Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów indywidualnie przedłuży studentowi termin zakończenia sesji egzaminacyjnej, wpis na następny semestr może nastąpić później.
 5. Zaliczenia semestru dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.

§ 12

 1. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany na początku semestru podać do wiadomości Słuchaczy warunki uzyskania zaliczenia z modułu.
 2. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności Słuchacza.
 3. W przypadku opuszczenia przez Słuchacza bez usprawiedliwienia połowy obowiązkowych zajęć, prowadzący winien niezwłocznie powiadomić o tym Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów może podjąć decyzję o skreśleniu Słuchacza z listy z powodu braku postępów w nauce.

§ 13

 1. Zaliczenia i egzaminy z modułów objętych programem studiów kończą się wystawieniem oceny, chyba że program studiów przewiduje inaczej.
 2. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
  Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
  celujący cel 6,0
  bardzo dobry bdb 5,0
  dobry plus db+ 4,5
  dobry db 4,0
  dostateczny plus dst+ 3,5
  dostateczny dst 3,0
  niedostateczny ndst 2,0
 3. Przy zaliczaniu modułów dopuszcza się możliwość stosowania: zal – zaliczono, które nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen. Informacja dotycząca zaliczenia modułów w tej formie zawarta jest w programie studiów.
 4. Średnią ocen z okresu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w danym okresie studiów z zaliczeń i egzaminów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, obliczoną z zaokrągleniem do części setnych.
 5. Przy obliczaniu średniej ocen nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej („zal”).

§ 14

 1. Słuchaczowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego oraz dwa terminy egzaminu poprawkowego z każdego modułu.
 2. Nieprzystąpienie do zaliczenia lub egzaminu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem modułu w tym terminie, chyba że Słuchacz usprawiedliwi swoją nieobecność. Decyzję w tym zakresie podejmuje prowadzący moduł.

§ 15

 1. Słuchacz studiów zostaje skreślony z listy Słuchaczy w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów,
  2) rezygnacji ze studiów,
  3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
 2. Słuchacz studiów może zostać skreślony z listy Słuchaczy w przypadku:
  1) niezaliczenia semestru studiów w określonym terminie,
  2) niewniesienia w ustalonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów,
  3) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach (nieobecności na ponad połowie obowiązujących zajęć).
 3. Decyzję o skreśleniu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 4. Decyzja o skreśleniu Słuchacza z listy powinna mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie i pouczenie o środkach odwoławczych.
 5. Ponowne przyjęcie na studia osoby skreślonej odbywa się na warunkach rekrutacji obowiązujących ogół kandydatów, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Osoba skreślona z listy Słuchaczy może ubiegać się o wznowienie studiów.
 6. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, na wniosek Słuchacza, ustalając semestr zapisu oraz zakres i tryb uzupełniania różnic wynikających z nieosiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, wynikających z aktualnie obowiązującego programu studiów
 7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w § 3 ust. 5 w terminie określonym w § 3 ust. 6 niniejszego regulaminu.
 8. Rozstrzygnięcie Rektora jest ostateczne.

6. PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 16

 1. Seminarium dyplomowe na studiach prowadzi osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Słuchacz jest obowiązany złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w formie drukowanej w dwóch egzemplarzach, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Do pracy dyplomowej Słuchacz zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o treści przytoczonej w ust. 3, zawierające datę złożenia oświadczenia i podpis Słuchacza, wraz ze zgodą promotora na złożenie pracy oraz jego podpisem.
 3. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, brzmi następująco: Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie. Stwierdzam, że nie zawiera ona żadnych danych oraz informacji, które zostały pozyskane w sposób niedozwolony, a także iż nie stanowiła ona wcześniej – w całości lub w części – podstawy żadnej procedury urzędowej, związanej z ukończeniem studiów wyższych lub podyplomowych innych osób.
 4. Praca dyplomowa jest oceniana przez Promotora według skali ocen określonej w § 13 ust. 2.
 5. Jeżeli Słuchacz nie uzyskał zaliczenia z seminarium dyplomowego oraz nie złożył pracy dyplomowej w Dziekanacie w określonym organizacją roku akademickiego terminie, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach określonych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, jednak nie dłużej niż na okres do trzech miesięcy.
 6. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego specjalistycznego obszaru tematycznego.
 7. Terminy egzaminów dyplomowych zatwierdza Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 9. Powtórzenie egzaminu nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu egzaminu dyplomowego.
 10. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 17

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest:
  1) uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się,
  2) uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów semestralnych określonych w programie studiów oraz zaliczenie praktyki (w przypadku specjalistycznych obszarów tematycznych, w ramach których jest ona wymagana),
  3) przygotowanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją powołaną przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów. W jej skład wchodzą: Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów jako przewodniczący komisji lub powołana przez niego osoba, Promotor pracy oraz osoba wyznaczona przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów z zakresu specjalistycznego obszaru tematycznego.
 3. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja egzaminacyjna ustala ocenę końcową dla każdego Słuchacza. Podstawą obliczenia tej oceny jest:
  1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w całym okresie studiów z  zaliczeń i egzaminów na ocenę, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  2) ocena pracy dyplomowej,
  3) ocena z egzaminu końcowego.
 4. Ocena końcowa stanowi sumę: 50% oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 1) i po 25% ocen wymienionych w ust. 3 pkt. 2) i 3).
 5. Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się wynik według następującej zasady:
  a) od 5,25 – celujący (6,0)
  b) od 4,51 do 5,24 – bardzo dobry (5,0)
  c) od 4,21 do 4,50 – dobry plus (4,5)
  d) od 3,81 do 4,20 – dobry (4,0)
  e) od 3,41 do 3,80 – dostateczny plus (3,5)
  f) do 3,40 – dostateczny

§ 18

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Słuchacz, który ukończył studia otrzymuje świadectwo ich ukończenia.
 3. Za wydanie świadectwa ukończenia studiów lub duplikatu tego świadectwa Uczelnia pobiera opłatę na zasadach i w wysokości określonej przez Kanclerza MWSE w zrządzeniu, o którym mowa w § 19 ust.1.

7. ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA

§ 19

 1. Studia w MWSE są odpłatne. Zasady i wysokość odpłatności za studia określa Kanclerz w drodze zarządzenia.
 2. Szczegółowe warunki odpłatności za studia zawarte są w umowie podpisywanej pomiędzy Słuchaczem a MWSE w Tarnowie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Regulamin studiów podyplomowych w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie  wchodzi w życie z dniem  1 października 2019 r.