Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne na dany rok akademicki (Zarządzenie Rektora 10/R/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/202 PDF 67 KB).

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się z dochodów studenta i członków jego rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający dany rok akademicki, na który student wnioskuje o przyznanie stypendium socjalnego.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwoty środków przyznanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz liczby osób w poszczególnych grupach dochodowych.

Stypendium socjalne student może otrzymywać przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach między innymi:

 1. sieroctwa,
 2. ciężkiej lub długotrwałej choroby członka rodziny,
 3. niepełnosprawności członka rodziny studenta w stopniu znacznym.

Wysokość zwiększonego stypendium socjalnego ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Ważne!

Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta, stanowiący podstawę do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni wyższej nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. 528 zł) skutkuje to koniecznością przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Jeżeli student nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego.

Przepisy pozwalają na ubieganie się o przyznanie stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej (art. 88 ust. 24) ), w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w  art. 88 ust. 14 pkt 1d,
 • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiadał stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tj. kwota 930,35 złotych od 1.11.2018 r.)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku o jego przyznanie wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Studentowi, któremu ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygasa w trakcie roku akademickiego stypendium przyznawane jest na okres ważności orzeczenia.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Trudną sytuacją życiową może być w szczególności:

 • choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub innego członka najbliższej rodziny,
 • śmierć członka najbliższej rodziny,
 • klęski żywiołowe (powódź, pożar itp.).

Wysokość zapomogi uzależniona jest od: wielkości środków finansowych, którymi dysponuje uczelnia, wysokości doraźnego, losowego wydatku studenta lub poniesionej straty, od sytuacji materialnej studenta.

Student może otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim. Zapomoga nie może być przyznana dwa razy z tego samego tytułu.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek studenta. Wnioski student składa na formularzach uczelnianych.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Zarządzenie wprowadzające regulamin: Zarządzenie 11/R/2019 Rektora MWSE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów MWSE w Tarnowie PDF 71 KB

Druki do pobrania

Zamiana rozmiaru
Kontrast