Ubezpieczenie zdrowotne i opieka lekarska

Wszyscy studenci, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki medycznej.

Jak się ubezpieczyć?

Do Kwestury (ul. Szeroka 9, I p.) należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. wypełnione oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
  2. formularz zgłoszeniowy ZUS ZZA (dostępny w placówkach ZUS). Przyjmowany jest tylko oryginał – wypełniony i podpisany.

Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek poinformować Uczelnię w ciągu 7 dni o:

  • powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego swojego lub zgłoszonych członków rodziny.

Niezłożenie przez studenta druku i oświadczenia w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta i obciążenie finansowe studenta za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku, jeżeli osoba zgłaszana przez Uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego lub którykolwiek ze zgłaszanych członków rodziny ma orzeczony stopień niepełnosprawności, student jest zobowiązany do dostarczenia do wglądu oryginału dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokument ów należy przedstawić pracownikowi Uczelni, który przyjmuje od studenta dokumenty zgłoszeniowe.

Student nie ponosi żadnych kosztów z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów wygasa z dniem ukończenia Uczelni albo skreślenia z listy studentów. Uczelnia może wystawić na wniosek studenta zaświadczenie o zaistniałym fakcie ubezpieczenia na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej (zaświadczenie o toku studiów).

Student musi być ubezpieczony

Student, podobnie jak każdy inny polski obywatel ma obowiązek ubezpieczenia własnego zdrowia. Przepisy wyraźnie określają, kto jest za to odpowiedzialny:

  1. Jeżeli student jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca, który odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
  2. W przypadku prowadzenia przez studenta działalności gospodarczej – student sam odpowiada za swoje ubezpieczenie zdrowotne;
  3. Jeżeli student nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, a nie ukończył 26. roku życia, obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego mają rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Studenta, który już ukończył 26. rok życia albo nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, przy czym student musi wystąpić z wnioskiem o takie zgłoszenie, składając jednocześnie oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po czterech miesiącach od zakończenia nauki, tj. od dnia obrony lub skreślenia z listy studentów.

Student może wybrać lekarza

Student może zgłosić się w przychodni lekarskiej i wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Każda osoba ucząca się poza miejscem stałego zameldowania ma do tego prawo. Najlepiej zrobić to na początku roku akademickiego. Wówczas wybiera się lekarza na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca), natomiast na okres wakacji wybiera się lekarza w miejscu stałego zamieszkania.
Aby wybrać lekarza należy ze strony internetowej NFZ lub z palcówek ochrony zdrowia pobrać odpowiednią deklarację. Student może być jednocześnie zapisany tylko do jednego lekarza. Oznacza to, że automatycznie zostanie wykreślony jako pacjent lekarza rodzinnego, do którego wcześniej składał deklarację. Zmiany lekarza można dokonać w ciągu roku do trzech razy bezpłatnie, każda kolejna deklaracja kosztuje 80 zł.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia student ma prawo otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy. Zameldowanie nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Studenci za granicą

Studenci wyjeżdżający do krajów Unii Europejskiej aby mieć prawo do świadczeń zdrowotnych powinni przed wyjazdem, uzyskać w odpowiednim oddziale NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych za granicą.

Uwaga!  Posiadacz EKUZ ma takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych, jak obywatele danego kraju. Nie zawsze oznacza to, że leczenie będzie odbywać się całkowicie bezpłatnie.

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast