FAQ / Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników MWSE

 1. Administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów. Adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a w przypadku pracowników naukowo-badawczych także Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w przypadku zleceniobiorców;
  • usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.  Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z wideo monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  • akta osobowe pracowników przechowuje się przez okres 50 lat;
  • dane osobowe zleceniobiorców –  przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne;
  • nagrania przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 5. Państwa dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym do tego odbiorcom danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane nauczycieli akademickich udostępnia się w ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w systemie POL-on, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Posted in: RODO

Zamiana rozmiaru
Kontrast