FAQ / Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w MWSE

 1. Administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów. Adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  a w przypadku pracowników naukowo-badawczych także Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.  Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z wideo monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany.
 4. Podanie przez Państwa danych jest wymagane. Niepodanie danych uniemożliwia proces rekrutacji.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia nadesłania przez Państwa aplikacji.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Posted in: RODO

Zamiana rozmiaru
Kontrast