FAQ / Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia w MWSE

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,  adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia.
  3. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861).
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane. Brak danych uniemożliwia realizację postępowania rekrutacyjnego.
  5. Państwa dane osobowe w przypadku nieprzyjęcia na studia są przechowywane przez 6 miesięcy, a w przypadku przyjęcia na studia stają się danymi osobowymi studenta.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu, jak i w związku z monitoringiem, który został w tym celu zainstalowany. Nagrania przechowywane są nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
  8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
  9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Posted in: RODO

Zamiana rozmiaru
Kontrast