Doradztwo zawodowe i personalne

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów jak: psychologia, pedagogika, socjologia i przygotowują do pełnienia funkcji i zadań: doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

Plan i program obszaru tematycznego Doradztwo zawodowe i personalne opracowano na podstawie programu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej m.in. dla szkolnego doradcy zawodowego. Niniejsze studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego. Ich celem jest: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego; ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego; zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych; ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych; ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych; zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery); opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej; zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego; pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju; ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Ramowy plan studiów podyplomowych

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin (W/Ć) Forma zaliczenia/pkt ECTS
1. Podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego i personalnego 20 12 E/6
2. Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego i personalnego 12 14 Zal./4
3. Poradnictwo edukacyjne i zawodowe oraz personalne na świecie 12 20 Zal./6
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 10 10 Zal./5
5. Elementy socjologii i pedagogiki pracy 10 10 Zal./4
6. Podstawy prawne i etyczne poradnictwa zawodowego i personalnego 8 8 Zal./5
Razem I semestr (W+Ć) 146 godz. 30 pkt
II semestr
7. Informacja edukacyjna i zawodowa oraz personalna 6 26 Zal./10
8. Warsztat pracy doradcy zawodowego
i personalnego (w tym szkolnego doradcy zawodowego)
12 60 E/10
9. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej 8 20 Zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 132 godz. 30 pkt
III semestr
10. Rynek pracy 8 13 Zal./10
11. Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego 6 30 E/10
12. Seminarium dyplomowe 25 Zal./10
Razem III semestr (W+Ć) 82 godz. 30 pkt
Razem I, II i III semestr (W+Ć) 360 godz. 90 pkt

Forma zaliczenia przedmiotu: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast