Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Sylwetka absolwenta

Uczestnikami studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość dla nauczycieli” mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe (studia I lub II stopnia) posiadające przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, osoby pracujące w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, ośrodkach społecznych itp., osoby bierne z uprawnieniami nauczyciela, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje umożliwiające powrót do zawodu nauczyciela lub rozpoczęcie pracy w szkołach ponadgimnazjalnych w charakterze nauczyciela podstaw przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu.

Przyjęte cele kształcenia na proponowanym kierunku to:

  • zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości,
  • wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, roli państwa w gospodarce, symulacji procesów decyzyjnych, opracowania biznes planu, planowania kariery zawodowej, kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Ramowy plan studiów podyplomowych

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin (W/Ć) Forma zaliczenia/pkt ECTS
1. Wybrane zagadnienia ekonomii 10 15 E/4
2. Wprowadzenie do przedsiębiorczości 10 15 E/4
3. Encyklopedia prawa 25 Zal./4
4. Podstawy finansów 10 10 Zal./3
5. Globalizacja i integracja gospodarcza 10 Zal./2
6. Etyka w biznesie 10 Zal./2
7. Komunikacja społeczna 10 Zal./2
Razem I semestr (W+Ć) 125 godz. 21 pkt
II semestr
8. Metodyka nauczania i przedsiębiorczości I 10 20 Z/5
9. Biznes plan 5 15 E/5
10. System podatkowy i ubezpieczeń społecznych 15 Zal./2
11. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 10 10 Zal./3
12. Prawo gospodarcze 10 Zal./2
13. Człowiek w środowisku pracy 15 Zal./2
14. Seminarium dyplomowe 10 Zal./3
15. Praktyka 60 Zal./5
Razem II semestr (W+Ć) 120 godz.60 godz. praktyka 27 pkt
III semestr
16. Metodyka nauczania przedsiębiorczości II 10 20 E/5
17. Przedsiębiorczość i innowacje 10 10 E/3
18. Przedsiębiorczość społeczna 10 Zal./2
19. Zarządzanie rozwojem firmy 10 Zal./2
20. Systemy informatyczne w zarządzaniu 15 Zal./3
21. Seminarium dyplomowe 20 Zal./7
Razem III semestr (W+Ć) 105 godz. 22 pkt
Razem I, II i III semestr (W+Ć) 350 godz. + 60 godz. praktyka 70 pkt

Forma zaliczenia przedmiotu: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast