Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Sylwetka absolwenta

Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to obszar kierowany do osób z wyższym wykształceniem zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, pracujących lub planujących podjąć pracę w służbie bhp. Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. (W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Elementy wiedzy o zarządzaniu 12 Zal./1
2. Prawo pracy (i źródła prawa międzynarodowego), prawna ochrona pracy 12 6 E/6
3. Choroby zawodowe i ich profilaktyka 8 Zal./2
4. Metody badania wypadków 8 4 E/4
5. Ochrona przeciwpożarowa z zakładzie pracy oraz poważne awarie przemysłowe 4 4 Zal./2
6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 8 E/2
7. Środki ochrony indywidualnej 8 Zal./2
8. Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 10 Zal./3
9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 20 Zal./5
10. Zagrożenia czynnikami mechanicznymi, biologicznymi i chemicznymi 10 Zal./3
Razem I semestr (W + Ć) 114 godz. 30 pkt
II semestr
11. Służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zadania, uprawnienia, metody pracy 10 Z/3
12. Zarządzanie ryzykiem pracy 8 4 Z/4
13. Metodyka szkoleń w zakresie BHP 15 Zal./3
14. Psychologiczne problemy człowieka w środowisku pracy 16 Z/4
15. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 12 E/4
16. Audyt BHP 12 Z/3
17. Relacje interpersonalne w firmie 8 Zal./1
18. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń 10 Zal./3
19. Seminarium dyplomowe 16 Zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 111 godz. 35 pkt
Razem I-II semestr (W+Ć) 225 godz. 65 pkt

Legenda:  W – wykład; Ć – ćwiczenia Formy zaliczenia:  Z – zaliczenie na ocenę,  E – egzamin na ocenę,  P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę,  Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Informujemy, że absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracypo spełnieniu dodatkowych wymogów mogą ubiegać się o certyfikaty specjalisty/głównego specjalisty w zakresie BHP. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
 • średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub
 • średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy,

Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp,

Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp lub
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp.
Zamiana rozmiaru
Kontrast