Pedagog szkolny

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkolnej skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego. Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli, wychowawców w placówkach opiekuńczo-socjalizujących.

Studia podyplomowe pedagog szkolny dają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach,  szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1575).

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent zostanie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbania o właściwy rozwój dzieci i młodzieży.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga szkolnego. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575). Przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz do diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, a także przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami kryzysowymi i traumatycznymi w domu i szkole, dostrzegania zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych, jak również budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej oraz dysfunkcji w tym zakresie.

W trakcie zajęć organizowanych w formie ćwiczeń i konwersatoriów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia i działania, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań pedagoga szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych w zakresie sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz sprawnego, skutecznego i jasnego komunikowania się, także w sytuacjach trudnych czy konfliktowych, z osobami posiadającymi różne kompetencje społeczne i kulturowe.

Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom tych studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wychowania i edukacji uczniów w szkole i innych placówkach oświatowych lub opiekuńczo-wychowawczych. Absolwenci są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz innych placówkach zapewniających pomoc i opiekę uczniom.

Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek. Tematyka nakierowana jest na ukształtowanie praktycznych i specjalistycznych umiejętności przyszłych absolwentów.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Wybrane elementy psychologii rozwojowej i opiekuńczo-wychowawczej 15 E/3
2. Diagnozowanie środowiska i rozwoju ucznia – diagnoza pedagogiczna 10 20 Z/4
3. Warsztat pracy pedagoga szkolnego 10 15 Z/4
4. System opieki i pomocy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 10 Zal./2
5. Socjoekonomiczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej 10 10 E/3
6. Metodyka współpracy z rodzicami dzieci z trudnościami w rozwoju 10 15 Z/4
7. Projektowanie pomocy i wsparcia 10 Zal./2
8. Mediacje w pracy opiekuńczo-wychowawczej 10 10 Z/3
9. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży 5 5 Zal./2
10. Profilaktyka i terapia uzależnień 5 10 Zal./3
Razem I semestr (W+Ć) 180 godz. 30 pkt
II semestr
1. Filozoficzno-etyczny kontekst pracy opiekuńczo-wychowawczej 15 E/2
2. Poradnictwo społeczno-wychowawcze i zawodowe 5 15 Z/2
3. Metodyka pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwojowe 10 20 Z/4
4. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 10 20 Z/4
5. Metodyka profilaktyki i animacji w środowisku lokalnym 5 15 Z/4
6. Dydaktyczne aspekty równości szans edukacyjnych 10 Zal./3
7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5 15 Zal./3
8. Komunikacja interpersonalna 5 10 Zal./3
8. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 30 Zal./4
Razem II semestr (W+Ć) 160 godz. + 30 godz. praktyki
30 pkt
III semestr
1. Prawne podstawy opieki i wychowania 10 5 E/2
2. Współczesne problemy i patologie społeczne 10 Z/2
3. Szkoła jako środowisko edukacyjno-wychowawcze 10 Z/2
4. Metody aktywizujące w wychowaniu 5 5 Zal./2
5. Rola rodziców i opiekunów prawnych w procesie opiekuńczo-wychowawczym 5 5 Zal./2
6. Pozyskiwanie środków finansowych dla działań opiekuńczo-wychowawczych 10 Zal./2
7. Dydaktyka – pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się 10 Zal./1
8. Konstruowanie programu pracy pedagoga szkolnego 10 Zal./1
9. Seminarium dyplomowe 20 Zal./6
10. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna* 120 Zal./10
Razem III semestr (W+Ć) 105 godz. + 120 godz. praktyki
30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 445 godz. + 150 godz. praktyki
90 pkt

Objaśnienia: W – wykład, Ć – ćwiczenia, E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę.

* Praktyka jest ostatecznie rozliczana w semestrze III. Dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyki w innych semestrach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast