Wycena nieruchomości

Sylwetka absolwenta

Obszar tematyczny Wycena nieruchomości dostarcza przyszłym absolwentom szeroką i aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat zasad racjonalnego funkcjonowania różnorakich podmiotów w sferze nieruchomości. Program studiów spełnia najnowsze wymagania ustalone przez Ministerstwo Budownictwa, zgodnie z Komunikatem Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, do starania się (zgodnie z ustawą) m.in. o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. (W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 84 E/22
1. Część ogólna prawa cywilnego 8 Zal.
2. Podstawy prawa rzeczowego 12 Zal.
3. Podstawy prawa zobowiązań 8 Zal.
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4 Zal.
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4 Zal.
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10 Zal.
7. Gospodarka przestrzenna 6 Zal.
8. Gospodarka nieruchomościami 12 Zal.
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10 Zal.
10. Gospodarka rolna, leśna, wodna 4 Zal.
11. Ochrona danych osobowych 2 Zal.
12. Zamówienia publiczne 4 Zal.
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej 44 E/13
13. Podstawy ekonomii 6 Zal.
14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8 Zal.
15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4 Zal.
16. Elementy finansów i bankowości 6 Zal.
17. Podstawy matematyki finansowej 6 Zal.
18. Elementy rachunkowości 4 Zal.
19. Podstawy statystyki i ekonometrii 10 Zal.
Razem I semestr (W+Ć) 128 godz. 35 pkt
II semestr
III. Podstawy wiedzy technicznej 30 E/11
20. Podstawy budownictwa 10 Zal.
21. Przegląd technologii w budownictwie 6 Zal.
22. Proces inwestycyjny w budownictwie 4 Zal.
23. Eksploatacja nieruchomości 6 Zal.
24. Podstawy kosztorysowania 4 Zal.
IV. Rzeczoznawca majątkowy 8 Z/3
25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4 Zal.
26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2 Zal.
27. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2 Zal.
V. Wycena nieruchomości 44 52 E/22
28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4 Zal.
29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6 Zal.
30. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 6 20 Zal.
31. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 3 5 Zal.
32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10 Zal.
33. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 6 12 Zal.
34. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 3 5 Zal.
35. Wycena masowa 2 Zal.
36. Dokumentacja procesu wyceny 4 Zal.
37. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6 Zal.
38. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4 Zal.
VI. Umiejętności interdyscyplinarne 16 Z/5
39. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia 4 Zal.
40. Doradztwo na rynku nieruchomości 4 Zal.
41. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia 4 Zal.
42. Podstawy marketingu i psychologii – sztuka argumentacji 4 Zal.
VII. Seminarium dyplomowe i egzamin 10 Zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 160 godz. 51 pkt
Łączna liczba godzin zajęć (W+Ć) 288 godz. 86 pkt

Legenda: W – wykład, Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast