Zarządzanie placówkami medycznymi

Sylwetka absolwenta

Placówki medyczne są specyficznym sektorem gospodarki, łącząc w sobie biznes z pracą na rzecz społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą, obligują nas to tego, żeby podjąć się wykształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie pod potrzeby tej istotnej branży. Zarządzanie placówkami medycznymi to kierunek wyprzedzający oczekiwania rynku – daje managerom wszechstronną wiedzę, potrzebną polskim placówkom medycznym wobec wyzwań prorynkowych przemian. 

W ramach specjalności Zarządzanie placówkami medycznymi Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu: analizy i projektowania procesu gospodarowania/alokowania rzadkich zasobów, o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z działalnością placówek medycznych, zorientowaną na innowacyjne rozwiązanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, o wpływie kultury, oraz zachowań etycznych na sprawność działalności zespołowej oraz kreatywność organizacji w otoczeniu rynkowym. Słuchacz pozna zaawansowane uregulowania prawne dotyczące różnych typów organizacji placówek medycznych w Polsce i na świecie, podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej, zdobędzie również poszerzoną wiedzę w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach medycznych.

Słuchacz zdobędzie umiejętności dotyczące: wykorzystania przepisów prawa oraz złożonych znormalizowanych systemów zarządzania placówkami medycznymi, zdobędzie umiejętność samodzielnego planowania i realizacji oryginalnych i innowacyjnych projektów związanych z działalnością placówek medycznych, będzie potrafił dokonać pogłębionej oceny przydatności stosowanej wiedzy oceny jakości usług związanych z działalnością i funkcjonowaniem placówek medycznych oraz umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów związanych z działalnością placówek medycznych. Słuchacz będzie posiadał pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi). Będzie potrafił porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu zarządzania placówkami medycznymi. Słuchacz zaprojektuje innowacyjne sposoby i procedury realizacji zadań oraz będzie potrafił wykorzystywać metody rozwiązywania problemów dotyczących organizacji i zarządzania w placówkach medycznych.

Posiadane kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole, pełniąc różne role. Słuchacz będzie umiał przyjmować i wyznaczać zadania, posiadane szerokie umiejętności organizacyjne pozwolą na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu, wdrażaniu i kierowaniu różnego rodzaju projektami ale także przewidywać wielokierunkowe skutki/efekty realizowanych projektów

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci obszaru tematycznego Zarządzanie placówkami medycznymi będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

  • menedżerów zarządzających w różnego typu placówkach ochrony zdrowia;
  • pracowników firm farmaceutycznych;
  • pracowników instytucji administracji państwowej i samorządowej, w działach odpowiedzialnych za finansowanie służby zdrowia;
  • pracowników instytucji pozarządowych;
  • menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie czynnikiem ludzkim w placówkach ochrony zdrowia;

Absolwenci (słuchacze) będą dobrze przygotowani z zakresów:

  • finansów placówek medycznych,
  • organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi),
  • zarządzania jakością,
  • promocji zdrowia,
  • uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia.

Dzięki temu bez trudu odnajdą się na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli, ale także na stanowiskach specjalistów, które stanowią doskonałą podstawę do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Umiejętności syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki jednostek ochrony zdrowia.

 

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania jednostek służby zdrowia 15 Zal./2
2. Wybrane zagadnienia etyki 5 Zal./1
3. Rynek usług medycznych 5 Zal./1
4. Zarządzanie infrastrukturą w jednostkach służby zdrowia 10 Zal./2
5. Zastosowanie ITC w jednostkach służby zdrowia 10 Z/3
6. Zarządzanie personelem w jednostkach służby zdrowia 10 Z/3
7. Nowoczesne metody zarządzania 10 Zal./2
8. Warsztat pracy menedżera i negocjacje 10 Z/2
9. Zarządzanie finansami w jednostkach służby zdrowia 10 15 E/4
10. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 10 Zal./2
11. Praktyka* 30 Zal./8
Razem I semestr (W+Ć) 110 godz. + 30 godz. praktyka
30 pkt
II semestr
12. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 10 10 E/3
13. Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia 15 Z/4
14. Zasady kontraktowania świadczeń medycznych 10 10 E/4
15. Wybrane zagadnienia prawa pracy 10 Zal./2
16. Public Relations w ochronie zdrowia 5 Zal./1
17. Inwestowanie w ochronie zdrowia 10 Zal./2
18. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 10 15 E/4
19. Seminarium dyplomowe 20 Zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 125 godz. 30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 235 godz. + 30  godz. praktyka
60 pkt

Legenda: W – wykład, Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast