Kompetencje menedżerskie w biznesie

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe „Kompetencje menedżerskie w biznesie” skierowane są w szczególności do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych oraz osób takie funkcje pełniących, pracowników przedsiębiorstw awansowanych na stanowiska kierownicze, właścicieli firm zatrudniających pracowników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników administracji, absolwentów uczelni planujących swoje życie zawodowe w oparciu o współczesne standardy biznesowe.

W ramach studiów podyplomowych koncepcję sylwetki absolwenta kształtuje sama uczelnia. Sylwetka ta w przeważającym stopniu zdeterminowana jest wiedzą ogólną oraz realizowanym na studiach podyplomowych programem kształcenia. W przypadku oferowanego obszaru tematycznego celem nadrzędnym kształcenia jest rozwój wiedzy i umiejętności słuchaczy z zakresu podstawowych i uniwersalnych umiejętności społecznych i kompetencji „miękkich” oczekiwanych od menedżerów w środowisku biznesowym.

Studia stanowią kompleksowy rozwój kompetencji miękkich z naciskiem na ich uniwersalizm – możliwość wykorzystania w szeroko rozumianym aspekcie działalności biznesowej, ale też na gruncie administracyjnym, oświatowym, społecznym i samorządowym. Prowadzący zajęcia to w całości kadra bardzo doświadczonych trenerów od lat pracujących w branży szkoleniowej dla biznesu i poza nim oraz wykładowcy akademiccy z zakresu zarządzania i marketingu. Kadrę stanowią Międzynarodowi Trenerzy Zarządzania, właściciele firm, eksperci – praktycy biznesu. Studia zorganizowane są w cyklu około piętnastu zjazdów (240 godzin) prowadzonych warsztatowo z maksymalnym naciskiem na praktykę i ćwiczenie umiejętności.

Prowadzący oferują bardzo szeroki wachlarz metod szkoleniowych: ćwiczenia, gry, case study, testy, role i scenki, mini-wykłady, dyskusje, prace indywidualne i grupowe, obserwacje i inne. W ramach całych studiów wykorzystywanych zostanie około 25 metod dydaktyczno-szkoleniowych!

Główne atuty oferowanego obszaru tematycznego to:

  • kompleksowość przekazywanej wiedzy – tematyka zajęć jest tak dobrana, że każda osoba pełniąca funkcje kierownicze rozwija wszystkie niezbędne kompetencje,
  • ekonomiczność – nabycie takiego zakresu wiedzy jak na omawianym obszarze ale za pomocą innych metod, na przykład poprzez kilka różnych kierunków studiów podyplomowych lub cyklach szkoleń otwartych byłoby bardziej kosztochłonne,
  • kadra trenerska, wykładowcy – kadrę stanowią trenerzy – praktycy, uznani w środowisku oraz nauczyciele akademiccy z dziedziny zarządzania i marketingu,
  • forma zajęć – wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników.

Ramowy plan studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin (W/Ć) Forma zaliczenia/pkt ECTS
1. Komunikacja międzyludzka w biznesie 4 16 Zal./3
2. Wystąpienia publiczne i praktyka wystąpień publicznych 4 16 Zal./3
3. Kreowanie profesjonalnego wizerunku i biznesowy savoir-vivre 2 8 Zal./3
4. Prowadzenie prezentacji biznesowych 2 8 Z/4
5. Grupy i zespoły, role grupowe, metody pracy zespołowej 4 16 Z/4
6. Zarządzanie zadaniami w czasie 2 8 Zal./2
7. Zarządzanie zmianą 2 8 Z/3
8. Negocjacje w biznesie 4 16 Zal./2
9. Sprzedaż i marketing XXI wieku 4 8 Z/4
10. Techniki sprzedaży i komunikacja perswazyjna 2 6 Z/4
Razem I semestr (W+Ć) 140 godz. 32 pkt
II semestr
11. Rekrutacja i selekcja pracowników 2 8 Z/4
12. Kreatywność i innowacyjność w biznesie 2 8 Zal./3
13. Obsługa klienta 2 8 Zal./3
14. Motywacja w życiu zawodowym 2 8 Z/3
15. Przywództwo w biznesie 4 6 Z/4
16. <Rozwój pracownika w zespole i organizacji 4 6 Zal./3
17. Etyka w biznesie 1 4 Zal./2
18. Najważniejsze aspekty prawne w biznesie 1 4 Zal./2
19. Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 8 Zal./2
20. Seminarium dyplomowe 20 Zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 100 godz. 36 pkt
Razem I-II semestr (W+Ć) 240 godz. 68 pkt
Panel ekspercki – wystąpienia ekspertów – praktyków 10
Podsumowanie studiów 10

Forma zaliczenia przedmiotu:  Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę,  Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast