Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu

Sylwetka absolwenta

Celem studiów w ramach obszaru tematycznego Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów oraz controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przyszli absolwenci w trakcie studiów poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W toku zajęć laboratoryjnych przyszli absolwenci zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów komputerowych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo.

Adresatami oferty są osoby pracujące w pionach rachunkowo-księgowych lub pragnące poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami i controllingu.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. (W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Rachunkowość finansowa 10 8 E/6
2. Rachunkowość podatkowa z elementami strategii podatkowej przedsiębiorstwa 10 Z/3
3. Rachunkowość zarządcza 6 8 E/5
4. Rynek kapitałowy 10 Z/3
5. Elementy prawa gospodarczego 8 Zal./3
6. Audyt i controlling finansowy 8 8 E/5
7. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 12 E/5
8. Ordynacja podatkowa 10 Zal./3
Razem I semestr (W+Ć) 98 godz. 33 pkt
II semestr
9. Zarządzanie finansami 8 10 E/6
10. Controlling operacyjny i strategiczny 8 10 Z/5
11. Podstawy inżynierii finansowej 10 Z/3
12. Budżetowanie i planowanie finansowe 6 8 Z/5
13. Wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu finansami 10 Z/3
14. Seminarium dyplomowe 15 Zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 85 godz. 32 pkt
Razem I-II semestr (W+Ć) 183 godz. 65 pkt

Legenda: W – wykład, Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast