Bieżące informacje dotyczące procesu kształcenia! Aktualizacja 25.05.2020

Zajęcia zdalne

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna do 30 września 2020 r. (włącznie) zawiesza wszystkie zaplanowane zjazdy dydaktyczne. W tym czasie nauczyciele akademiccy będą prowadzić nauczanie i konsultacje zdalne z wykorzystaniem platformy e-learningowej i poczty elektronicznej.

Materiały do zaplanowanych w okresie zawieszenia (12.03-24.05.2020) zajęć dydaktycznych – wykładów, ćwiczeń, lektoratów oraz seminariów – nauczyciele akademiccy zamieszczą na  uczelnianej platformie e-learningowej (http://pe.mwse.edu.pl/login/index.php) w następujących terminach:

  • do 20 marca 2020 r. – dla zajęć zaplanowanych w dniach 12-25.03.2020
  • do 2 kwietnia – dla zajęć zaplanowanych w dniach 26.03-10.04.2020
  • do 30 kwietnia – dla zajęć zaplanowanych w dniach 10.04-14.05 2020
  • do 14 maja – dla zajęć zaplanowanych w dniach 15.05-24.05.2020
  • do 30 maja – dla zajęć zaplanowanych w dniach 25.05-21.06.2020

Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach zdalnych ze wszystkich przedmiotów, które realizuje w bieżącym semestrze.

Wszyscy studenci, którzy po 12 marca br. nie mieli zaliczonego semestru, będą mieli ten semestr zaliczony warunkowo do dnia 30 czerwca 2020 r. Jako warunek liczy się cały przedmiot, a nie osobno wykład i ćwiczenia. Liczba warunków może przekraczać liczbę określoną Regulaminem studiów obowiązującym w MWSE.

Zaliczenia i egzaminy

Zaliczenia ćwiczeń i egzaminy z przedmiotów będzie prowadzone w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek prowadzącego, dopuszcza  się przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w formie tradycyjnej przy zachowaniu wszystkich zaleceń GIS. Wniosek, skierowany do Pełnomocnika Rektora ds Kształcenia i Studentów, powinien być złożony drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej pracownika Dziekanatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

W przypadku zdalnej formy pisemnej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zaleca się dla celów dowodowych przechowywanie w Uczelni dokumentacji wygenerowanej z platformy e-learningowej, złożonej z zestawu pytań, listy obecności, arkusza odpowiedzi studentów na pytania wraz z końcowym wynikiem.

W przypadku zdalnej formy ustnej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zaleca się, aby osoba prowadząca egzamin dokonała zapisu audio-wideo całości przebiegu egzaminu wraz z weryfikacją tożsamości osoby zdającej. Zapis jednoznacznie musi identyfikować niezbędne dane osobowe studenta, zdawany przedmiot, rok, kierunek, poziom studiów.

Egzaminy dyplomowe – licencjackie i magisterskie – będą prowadzone w formie tradycyjnej (określonej w § 36 ust. 5 Regulaminu studiów), przy zachowaniu wszystkich zaleceń GIS. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek promotora lub studenta, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej. Wniosek, skierowany do Pełnomocnika Rektora ds Kształcenia i Studentów, powinien być złożony drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej pracownika Dziekanatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

Aby usprawnić proces weryfikacji prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym tekst pracy w wersji ostatecznej dopuszczonej do egzaminu musi zostać przesłany w postaci pliku w formacie pdf na adres:

  • kierunek: Finanse i rachunkowość – monika.marcinek@mwse.edu.pl
  • kierunek: Pedagogika – joanna.bator@mwse.edu.pl
  • kierunek: Zarządzanie – marta.slowik@mwse.edu.pl

co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem złożenia egzaminu dyplomowego. Wersja ostateczna pracy powinna zostać potwierdzona przez promotora poprzez przesłanie wiadomości do odpowiedniego pracownika Dziekanatu. W treści wiadomości należy podać nazwisko i imię studenta oraz temat jego pracy. Listy mogą mieć charakter zbiorczy.

Obsługa administracyjna

Administracja Uczelni  (Dziekanat, Kwestura, Dział Personalny) do 31 maja 2020 r. pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00Od 1 czerwca 2020 Dziekanat i Kwestura będą otwarte w regularnych godzinach: poniedziałek-czwartek – godz. 8:00-14:00 i 14:00-16:00, piątek – godz. 8:00-12:00 i 14:00-18:00, sobota – w godz. 8:00-13:00. We wszystkich sprawach studenckich prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny tam, gdzie obecność osobista nie jest konieczna. Wszystkie podania przesłane do Dziekanatu na skrzynkę e-mail dziekanat@mwse.edu.pl lub joanna.bator@mwse.edu.pl zostaną rozpatrzone, a decyzja zostanie Państwu przekazana również drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie pozostają ważne bez konieczności ich przedłużania w Dziekanacie! 

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Biblioteka

Biblioteka do 31.05.2020 r. pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Od 1 czerwca 2020 Biblioteka otwarta będzie w regularnych godzinach: poniedziałek-czwartek – godz. 8:00-16:00, piątek – godz. 8:00-18:00, sobota – w godz. 8:00-13:00. Przed wizytą w Bibliotece prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Biblioteki uczelnianej w okresie epidemii.

Dokumenty związane z organizacją dydaktyki i funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii Covid-19:

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację prosimy sprawdzać ogłoszenia w Wirtualnym Dziekanacie, pocztę e-mail oraz stronę www Uczelni w tej zakładce – gdyż właśnie w ten sposób będziemy Państwu przekazywać kolejne informacje.

 

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast