Pozytywna ocena PKA dla Finansów i rachunkowości

Polska Komisja Akredytacyjna po zapoznaniu się z raportem zespołu prowadzącego ocenę programową na kierunku Finanse i rachunkowość – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym,  uchwałą Prezydium nr 171/2020 z 7 maja 2020 r., pozytywnie oceniła ten kierunek. Stwierdzono, że proces kształcenia realizowany w  Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej umożliwia studentom kierunku Finanse i rachunkowość osiągnięcie założonych w programie studiów efektów uczenia się.

Zdaniem oceniających, wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. zostały spełnione.

– Bardzo się cieszymy z przyznanej pozytywnej oceny. Oznacza ona, że nasza koncepcja kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym jest prawidłowa i zapewnia zdobycie przez studentów odpowiednich kwalifikacji do pracy w zawodzie księgowego. Spełnienie przez nas wszystkich kryteriów oceny PKA wymagało dużego zaangażowania i pracy nie tylko od wykładowców, ale również  pracowników zapewniających obsługę administracyjną procesu dydaktycznego. Bardzo im wszystkim dziękuję, to jest nasz wspólny sukces – mówi  Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, dr inż Anna Wojtowicz.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), powołana 1 stycznia 2002 r. jako Państwowa Komisja Akredytacyjna, jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą jej utworzenia, objęła swą działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne, zarówno utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, jak i działające na postawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Ocena programowa kierunku obejmuje dziesięć kryteriów:

  1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się.
  2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się.
  3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.
  4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry.
  5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie.
  6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku.
  7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.
  8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.
  9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.
  10. . Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Aby uzyskać pozytywną ocenę Uczelnia musi spełniać wszystkie wymienione kryteria. Propozycję oceny przedstawia wyznaczony przez PKA zespół oceniający w raporcie z wizytacji przeprowadzonej w Uczelni.

Budynek MWSE - logo PKA - ilustracyjne

Zamiana rozmiaru
Kontrast