Praktyka na kierunku Pedagogika – studia II stopnia

Praktyka na studiach drugiego stopnia jest obowiązkowa zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Powinna ona odbywać się  równolegle z realizacją zajęć w Uczelni. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawierają regulaminy odbywania praktyk przyjęte dla realizowanych programów kształcenia.

Celem praktyki realizowanej przez studentów na drugim semestrze studiów jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką działania przedszkola i szkoły podstawowej lub innej placówki, w której praktyka jest odbywana, w tym zadań opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z zorganizowaną i podejmowaną spontanicznie aktywnością formalnych i nieformalnych grup uczniów, a także poszczególnych uczniów, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poznać interakcję dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz relacje między dziećmi w tym samym i różnym wieku, procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, dynamikę grup, zachowania i postawy uczniów. Student powinien współdziałać z opiekunem praktyk w zakresie realizacji zadań zawodowych, pełnić rolę opiekuna-wychowawcy, prowadzić analizę i interpretować zaobserwowane albo doświadczane sytuacje i zdarzenia pedagogiczne.

Celem praktyki realizowanej przez studentów na trzecim semestrze studiów jest kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez zapoznanie się ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej lub innej placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji. Cel ten jest osiągany przez obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyki w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć), poznawanie stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy,   interakcji pomiędzy wychowawcą a dziećmi oraz pomiędzy dziećmi w grupie rówieśniczej, sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, sposobu oceniania uczniów, dynamiki i klimatu społecznego klasy, funkcjonowania poszczególnych uczniów, organizacji przestrzeni w klasie. Student powinien współdziałać z opiekunem praktyk w zakresie realizacji zadań zawodowych, pełnić rolę nauczyciela, prowadzić analizę i interpretować zaobserwowane albo doświadczane sytuacje i zdarzenia pedagogiczne.

Miejsce i czas trwania praktyki

Praktykę studenci mogą odbywać w: przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, bursach szkolnych, internatach, pogotowiu opiekuńczym, sądach, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, domach opieki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej (GOPS, MOPS), instytucjach zajmujących się problemem uzależnień oraz w innych placówkach, których działalność statutowa obejmuje pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, urzędach pracy (powiatowych, wojewódzkich), Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy, działach personalnych przedsiębiorstw, instytucjach szkoleniowych, Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, firmach zajmujących się coachingiem kariery zawodowej oraz innych instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i doradczą.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika odbywają praktykę  w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I–III lub innych placówkach zgodnie z realizowaną specjalnością, według następującego porządku:

  • w ramach I semestru praktykę w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc)  w dowolnym typie szkoły i na dowolnym etapie kształcenia oraz  w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością.
  • w ramach II semestru praktykę w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc), w tym 2 tygodnie w przedszkolu i 2 tygodnie w szkole podstawowej- dotyczy specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Pozostałe specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe realizuje praktykę w wymiarze 4 tygodni w dowolnym typie szkoły i na dowolnym etapie kształcenia, pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc)  w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością.
  • w ramach III semestru praktykę w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc), w tym 2 tygodnie w przedszkolu i 2 tygodni w szkole podstawowej – dotyczy specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Pozostałe specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe realizuje praktykę w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc), w tym 2 tygodnie w szkole, w której zatrudniony jest pedagog szkolny lub nauczyciel wyznaczony do tych zadań, oraz 2 tygodnie w szkole, w której zatrudniony jest doradca zawodowy lub inny nauczyciel realizujący jego zadania lub w innej placówce zatrudniającej doradcę zawodowego,  pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc) w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością.

Łączny wymiar praktyki na II stopniu Pedagogiki wynosi 12 tygodni (3 miesiące). Punkty ECTS wliczane są do semestru I, II i III.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, wydawanej na indywidualny wniosek studenta.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawierają regulaminy odbywania praktyk na tym kierunku, zgodne z realizowanymi programami kształcenia:

Opiekunowie praktyk

W kwestiach merytorycznych dotyczących  praktyki oraz realizowanego programu przed jej rozpoczęciem można konsultować się z opiekunami praktyk z ramienia Uczelni:

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Druki do pobrania

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Pedagogika
Lp. Nazwa instytucji Adres Okres obowiązywania umowy
Przedszkola
1 Niepubliczne Przedszkole „Bajadurka” ul. Lwowska 32B, lok. 4, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
2 Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” ul. Radomyślska 16, 33-230 Szczucin umowa na czas nieokreślony
3 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice umowa na czas nieokreślony
4 Przedszkole Niepubliczne „Bajka” ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
5 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” ul. Bema 9, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
6 Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie „Pod Stokrotką” ul. M. Dąbrowskiej 1, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
7 Przedszkole Publiczne nr 13 w Tarnowie ul. Przedszkolaków 7, 33-100 Tarnów 2.01.2019―31.12.2021
8 Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie ul. Krzyska 108, 33-103 Tarnów umowa na czas nieokreślony
9 Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie ul. Wiejska 29, 33-100 Tarnów 12.10.2018―31.08.2023
Szkoły
10 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Marusarz Wola Rzędzińska 435 B, 33-150 Wola Rzędzińska 1.01.2019―31.08.2020
11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika ul. Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska umowa na czas nieokreślony
12 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów 3.02.2020―2.02.2021
13 Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Tarnowska 60, 33-112 Tarnowiec 2.02.2019―
14 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. Witosa 140, 33-131 Łęg Tarnowski 22.11.2018―31.08.2021
15 Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tuchowie ul. J. Pawła 6, 33-170 Tuchów 6.11.2019-31.08.2020
16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego ul. Bitwy pod Studzienkami 5, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
17 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki ul. Niedomicka 20, 33-100 Tarnów 4.11.2019-31.08.2021
18 Szkoła Podstawowa nr 14 im. S. Jaracza ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów umowa na czas nieokreślony
19 Szkoła Podstawowa w Hańczowej Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój 12.11.2018―12.11.2019
20 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu Błonie 20, 33-113 Zgłobice 1.02.2019-31.12.2019
21 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej Poręba Radlna 119, 33-112 Tarnowiec 30.10.2019-30.06.2020
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach Borki 164, 33-230 Szczucin umowa na czas nieokreślony
Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
23 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie ul. Chemiczna 10 a, 33-101 Tarnów 1.11.2019-30.09.2020
24 Fundacja Generation Bridge – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom nad Potokiem” ul Okrężna 9, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
25 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze Łysa Góra 274, 32-853 Łysa Góra 2.02.2020-31.12.2020
26 Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli Pogórska Wola 162, 33-152 Pogórska Wola umowa na czas nieokreślony
Inne
27 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów 2.11. 2018―2.11. 2020
28 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów 17.02.2020-31.12.2020
29 Zakład Karny w Tarnowie ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów 1.12.2019-30.11.2020
30 Zakład Karny Mościce ul. J. Śniadeckiego 9, 33-101 Tarnów umowa na czas nieokreślony

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast