Praktyki studenckie

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie, a także studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Pedagogika mają obowiązek odbycia praktyki studenckiej w trakcie trwania studiów.

Czas trwania praktyki uzależniony jest od poziomu i kierunku studiów, dotyczy wszystkich specjalności  i wynosi dla kierunku:

Dzienny wymiar czasu pracy dla osoby odbywającej praktykę wynosi 8 godzin (w przypadku studentów niepełnosprawnych – 7 godzin) – dla studentów kierunku Zarządzanie i 4 godziny dziennie dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika.
Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika realizują praktykę  w wymiarze 4-8 godzin dziennie lub 4-7 godzin jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Praktyki odbywane są według zasad zawartych w regulaminach odbywania praktyk, odrębnych dla poszczególnych kierunków studiów.

Uczelnia zawiera umowy z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, w których studenci mogą realizować praktyki. Praktyki mogą być także realizowane w wybranych przez studentów przedsiębiorstwach i instytucjach, które zawrą z Uczelnią stosowną umowę.

Umowa o organizację praktyki studenckiej

  • Formularz umowy o organizację praktyki studenckiej należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić je i zanieść do firmy, urzędu lub instytucji (zakładu pracy), w którym student chce odbyć praktykę. Umowa w dwóch egzemplarzach powinna zostać podpisana i opieczętowana przez stronę organizującą praktykę (np. prezesa, dyrektora, burmistrza upoważnionego do zawierania umów).
  • Program praktyki (właściwy dla danego kierunku/specjalności), który stanowi wykaz zaplanowanych do realizacji w trakcie praktyki czynności i zadań,  należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić w porozumieniu z opiekunem praktyki wyznaczonym przez Uczelnię (opiekun zatwierdza program podpisem). Program praktyki powinien także zostać zatwierdzony (podpisany i opieczętowany) przez opiekuna praktyki wyznaczonego przez stronę przyjmującą praktykanta.
  • Obydwa egzemplarze podpisanej umowy oraz  programu praktyki należy dostarczyć do Dziekanatu (ul. Szeroka 9).
  • Na wniosek studenta Dziekanat może wydać skierowanie na praktykę, jeśli firma/instytucja tego wymaga.
  • Po dostarczeniu do Dziekanatu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (dwóch egzemplarzy umowy i programu praktyki) student otrzymuje dziennik praktyk oraz arkusz oceny osiągniętych efektów kształcenia . Jeden egzemplarz umowy – po jej podpisaniu przez dziekana – student ma obowiązek przekazać zakładowi pracy, w którym będzie realizował praktykę.
  • Praktyka może zostać rozpoczęta zgodnie z terminem uzgodnionym w umowie, po otrzymaniu przez studenta dziennika praktyk oraz formularza oceny osiągniętych efektów kształcenia

Zwolnienie z praktyki

Student może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyki, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi praktyki dla danego kierunku, nabyte w trakcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu lub wolontariatu w czasie nie krótszym niż okres praktyki przewidziany programem studiów.

O zwolnienie takie mogą ubiegać się studenci, którzy w trakcie studiów:

  • są lub byli zatrudnieni w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą w zakresie studiowanego kierunku;
  • wykonują lub wykonywali pracę na zasadzie wolontariatu w organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej;
  • uczestniczą lub uczestniczyli w stażach;

Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki winien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie w dziekanacie wraz dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy lub działalności oraz czas jej trwania (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o odbyciu stażu lub zaświadczenie potwierdzające zakres obowiązków wykonywanych w ramach świadczenia wolontariatu).

Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie wynika jaki charakter ma lub miała wykonywana przez studenta praca lub działalność, dziekan lub prodziekan może zażądać przedstawienia dodatkowo innego  dokumentu, stwierdzającego charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności (np. potwierdzonego przez pracodawcę zakresu obowiązków zatrudnionego studenta).

Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki podejmuje dziekan lub prodziekan.

Zaliczenie praktyki

Zaliczenie zrealizowanej przez studenta praktyki odbywa się na podstawie złożonych w Dziekanacie sprawozdania z przebiegu praktyk (dziennika praktyk) i arkusza oceny osiągniętych efektów kształcenia.

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich udziela Dziekanat.