Praktyki studenckie

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z zarządzaniem Rektora MWSE dotyczącym zdalnego odbywania praktyki studenckiej
Zarządzenie Nr R/10/2020 Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji praktyk studenckich w formie zdalnej dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie PDF 312 KB

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Pedagogika oraz Zarządzanie mają obowiązek odbycia praktyki studenckiej.

Czas trwania praktyki uzależniony jest od poziomu i kierunku studiów, dotyczy wszystkich specjalności  i wynosi dla kierunku:

Dzienny wymiar czasu pracy dla osoby odbywającej praktykę wynosi dla kierunku:

 • Finanse i rachunkowość – studia pierwszego stopnia – 8 godzin zegarowych (7 godzin zegarowych w przypadku studentów niepełnosprawnych);
 • Pedagogika – studia pierwszego  i drugiego stopnia –  minimum 4 godziny zegarowe;
 • Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia – 8 godzin zegarowych (7 godzin zegarowych w przypadku studentów niepełnosprawnych).

Praktyki odbywane są według zasad zawartych w regulaminach odbywania praktyk, odrębnych dla poszczególnych kierunków studiów.

Uczelnia zawiera umowy z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, w których studenci mogą realizować praktyki. Praktyki mogą być także realizowane w wybranych przez studentów przedsiębiorstwach i instytucjach, które zawrą z Uczelnią stosowną umowę.

Umowa o organizację praktyki studenckiej

 • Formularz umowy o organizację praktyki studenckiej należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić je i zanieść do firmy, urzędu lub instytucji (zakładu pracy), w którym student chce odbyć praktykę. Umowa w dwóch egzemplarzach powinna zostać podpisana i opieczętowana przez stronę organizującą praktykę (np. prezesa, dyrektora, burmistrza upoważnionego do zawierania umów).
 • Program praktyki (właściwy dla danego kierunku/specjalności), który stanowi wykaz zaplanowanych do realizacji w trakcie praktyki czynności i zadań,  należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić w porozumieniu z opiekunem praktyki wyznaczonym przez Uczelnię (opiekun zatwierdza program podpisem). Program praktyki powinien także zostać zatwierdzony (podpisany i opieczętowany) przez opiekuna praktyki wyznaczonego przez stronę przyjmującą praktykanta.
 • Obydwa egzemplarze podpisanej umowy oraz  programu praktyki należy dostarczyć do Dziekanatu (ul. Szeroka 9).
 • Na wniosek studenta Dziekanat może wydać skierowanie na praktykę, jeśli firma/instytucja tego wymaga.
 • Po dostarczeniu do Dziekanatu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (dwóch egzemplarzy umowy i programu praktyki) student otrzymuje dziennik praktyk oraz arkusz oceny osiągniętych efektów kształcenia . Jeden egzemplarz umowy – po jej podpisaniu przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów – student ma obowiązek przekazać zakładowi pracy, w którym będzie realizował praktykę.
 • Praktyka może zostać rozpoczęta zgodnie z terminem uzgodnionym w umowie, po otrzymaniu przez studenta dziennika praktyk oraz formularza oceny osiągniętych efektów kształcenia.

Zwolnienie z praktyki

Student może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyki, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi praktyki dla danego kierunku, nabyte w trakcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu lub wolontariatu, w czasie nie krótszym niż okres praktyki przewidziany programem studiów.

O zwolnienie takie mogą ubiegać się studenci, którzy w trakcie studiów:

 • są lub byli zatrudnieni w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą w zakresie studiowanego kierunku;
 • wykonują lub wykonywali pracę na zasadzie wolontariatu w organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej;
 • uczestniczą lub uczestniczyli w stażach;

Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki winien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie w Dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy lub działalności oraz czas jej trwania (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o odbyciu stażu lub zaświadczenie potwierdzające zakres obowiązków wykonywanych w ramach świadczenia wolontariatu).

Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie wynika, jaki charakter ma lub miała wykonywana przez studenta praca lub działalność, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów może zażądać przedstawienia dodatkowo innego  dokumentu, stwierdzającego charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności (np. potwierdzonego przez pracodawcę zakresu obowiązków zatrudnionego studenta).

Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.

Zaliczenie praktyki

Zaliczenie zrealizowanej przez studenta praktyki odbywa się na podstawie złożonych w Dziekanacie sprawozdania z przebiegu praktyk (dziennika praktyk) i arkusza oceny osiągniętych efektów kształcenia.

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich udziela Dziekanat.

Zamiana rozmiaru
Kontrast