Praktyka na kierunku Zarządzanie

Praktyka stanowi integralną część planu studiów i programu kształcenia na kierunku Zarządzanie. Głównym celem praktyki jest:

 • zapoznanie się z procesem zarządzania w podmiotach gospodarczych i instytucjach oraz zdobycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku;
 • nabycie umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu różnych obszarów funkcjonowania organizacji, rozumienia i poddawania ich analizie;
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania;
 • zapoznanie się z aspektami psychosocjologicznymi i etycznymi, związanymi z dyscypliną pracy, odpowiedzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych oraz zachowań organizacyjnych;
 • diagnoza własnych możliwości na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest Dziekan oraz powołany przez niego Prodziekan. Dziekan powołuje opiekunów praktyk. Do zadań opiekunów praktyk należy między innymi zatwierdzanie  indywidualnego programu praktyki oraz ocena osiągniętych efektów na praktyce.

Studenci mogą odbywać praktykę w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz jednostkach administracji publicznej i samorządowej, adekwatnych do realizowanej specjalności.

Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:

 • studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po zakończeniu IV semestru studiów, w wymiarze 3 tygodni. Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI.
 • studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktykę w okresie studiowania trzech ostatnich semestrów (tj. w trakcie semestrów IV, V, VI), w wymiarze 3 tygodni. Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody Dziekana, wydawanej na indywidualny wniosek studenta.

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie zatwierdzają odbycie praktyki poprzez złożenie podpisu w dzienniku praktyk.

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Dokumenty do pobrania

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie
 1. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9b, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 2. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Wróbel Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 39, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.03.2019-31.12.2019).
 3. Kancelaria Podatkowa Iwona Płaneta, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 4. Kupiec S.A., ul Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 2.11. 2018-2.11. 2020).
 6. Regionalna Izba Obrachunkowa, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków – oddział w Tarnowie (umowa o współpracy zawarta na okres 15.10.2018-30.09.2019).
 7. Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 8. Tarnowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 9. Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. , ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.10. 2021).
 10. Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 11. Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 12. Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 15.01.2019-31.12. 2019).
 13. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 14. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).