Praktyka na kierunku Finanse i rachunkowość

Praktyka stanowi integralną część programu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość. Głównym celem praktyki jest praktyczne wykorzystanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zdobytych w toku studiów, w tym:

 • zapoznanie się z procesem zarządzania i zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, instytucji i innych organizacji;
 • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji, instytucji sektora publicznego i prywatnego;
 • nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości poprzez obserwację i współuczestnictwo w realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów praktycznych w tym obszarze;
 • nabycie umiejętności pozyskiwania, analizowania i ewidencji materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości;
 • przygotowanie do realizacji podstawowych zadań w obszarze finansów i rachunkowości w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach;
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości;
 • zapoznanie się z aspektami psychosocjologicznymi i etycznymi środowiska pracy, w szczególności z odpowiedzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych, dyscypliną, funkcjonowaniem hierarchii organizacyjnej oraz zachowań organizacyjnych;
 • poznanie oczekiwań rynku pracy oraz poprawa swojej pozycji na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Studenci odbywają praktykę w w przedsiębiorstwach, bankach, biurach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, urzędach skarbowych, organach administracji lokalnej, samorządowej, placówkach sektora handlowego, finansowego, biurach maklerskich, kancelariach doradztwa podatkowego, biurach biegłego rewidenta, izbie skarbowej, działach controllingu, innych instytucjach finansowych świadczących usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym, oraz innych jednostkach w których występują funkcje finansowo-księgowe.

Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest Pełnomocnikowi Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Powołuje on opiekunów praktyk. Do zadań opiekunów praktyk należy między innymi zatwierdzanie indywidualnego planu praktyki oraz ocena osiągniętych na praktyce efektów.

Organizacja i wymiar praktyki

1. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych:

 • na studiach niestacjonarnych – odbywają praktykę w trakcie semestrów II, IV i VI w wymiarze 4 tygodni w każdym semestrze – łącznie 12 tygodni – po 8 godzin (7 godz. studenci niepełnosprawni) 60. min. dziennie. Punkty ECTS są wliczane do każdego semestru – łącznie 12 ECTS w semestrach II, IV i VI.

2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

 • na studiach niestacjonarnych – odbywają praktykę w trakcie semestrów I–VI, po 4 tygodnie w semestrze – łącznie 24 tygodnie –  po 8 godzin (7 godz. studenci niepełnosprawni) 60. min. dziennie. Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do każdego zrealizowanego semestru – łącznie 24 ECTS w semestrach I–VI.

Praktyki odbywające się w czasie przerwy wakacyjnej powinny być zaliczone do dnia 15 października. Praktyki odbywające się w ciągu roku akademickiego powinny być zaliczone w ciągu 14 dni od daty ich zakończenia.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawierają regulaminy odbywania praktyk na tym kierunku, zgodne z realizowanymi programami kształcenia:

Opiekun praktyk

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Druki do pobrania

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Finanse i rachunkowość
Lp. Nazwa instytucji Adres Okres obowiązywania umowy
Urzędy skarbowe
1. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie al. Solidarności 5-9b
33-100 Tarnów
umowa na czas nieokreślony
2. Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej 1.09.2019-21.12.2021
3. Urząd Skarbowy w Gorlicach ul. Bardiowska 9
38-300 Gorlice
10.09.2019-31.12.2020
Kancelarie podatkowe
4.  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Wróbel Sp. z o.o  ul. Powstańców Warszawy 39
33-100 Tarnów
1.03.2019-31.12.2019
5.  Kancelaria Podatkowa Iwona Płaneta  ul. Konarskiego 9
33-100 Tarnów
umowa na czas nieokreślony
6.  Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Advice Sp. z o.o.  ul. Grzegórzecka 67c/121
31-559 Kraków
(miejsce odbywania praktyki: ul. Przemysłowa 27
33-100 Tarnów)
Regionalne izby obrachunkowe
7. Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków – oddział w Tarnowie 15.10.2018-30.09.2019
Urzędy miasta i gminy
8. Urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów 15.01.2019-31.12. 2019
9. Urząd Gminy Tarnów  ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 1.02.2019-31.12. 2019
10. Urząd Miasta i Gminy Szczucin ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin 1.02.2019-31.12. 2019
4.11.2019-31.10.2020
11. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 1.02.2019-31.12. 2019
1.01.2020-31.12.2020
12. Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice umowa na czas nieokreślony
Inne instytucje publiczne
13. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów 2.11. 2018-2.11. 2020
14. Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 1.02.2019-31.12. 2019
15. Tarnowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
16. Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów 1.02.2019-31.10. 2021
17. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5A, 33-100 Tarnów 1.04.2019-31.12.2020
18. Zakład Karny w Tarnowie ul. Konarskiego 3, 33-100 Tarnów 1.12.2019-30.11.2020
Przedsiębiorstwa
19. Kupiec S.A. ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
20. Lenze Tarnów ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
21. Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych Zbud Sp.  z o.o. ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska umowa na czas nieokreślony