Praktyka na kierunku Finanse i rachunkowość

Praktyka stanowi integralną część planu studiów i programu kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość. Głównym celem praktyki jest praktyczne wykorzystanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zdobytych w toku studiów. Do pozostałych celów praktyki należy zaliczyć:

 • zapoznanie się z procesem zarządzania, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, banków itp.;
 • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce z zakresu finansów i rachunkowości, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych;
 • nabycie umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozumienia i poddawania ich analizie;
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości;
 • zapoznanie się z aspektami psychosocjologicznymi i etycznymi, związanymi z dyscypliną pracy, odpowiedzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych oraz zachowań organizacyjnych,
 • diagnoza własnych możliwości na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwach, bankach, biurach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, a także w instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowo-księgowych.

Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest Dziekan oraz powołany przez niego Prodziekan. Dziekan powołuje opiekunów praktyk. Do zadań opiekunów praktyk należy między innymi zatwierdzanie indywidualnego programu praktyki oraz ocena osiągniętych na praktyce efektów.

Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:

 • Profil ogólnoakademicki
  • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po zakończeniu IV semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni (8 godzin dziennie; 7 godzin studenci z orzeczeniem niepełnosprawności). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
  • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w okresie studiowania trzech ostatnich semestrów (tj. w trakcie semestrów IV, V, VI), w wymiarze 4 tygodni (8 godzin dziennie; 7 godzin studenci z orzeczeniem niepełnosprawności). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI.
 • Profil praktyczny
  • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po zakończeniu II, IV i VI semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc) w każdym z semestrów (łącznie 12 tygodni – 3 miesiące po 8 godzin dziennie; 7 godzin studenci z orzeczeniem niepełnosprawności). Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do semestru II, IV i VI;
  • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w trakcie  studiowania semestrów II, IV i VI, w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc) w każdym z semestrów (łącznie 12 tygodni – 3 miesiące po 8 godzin dziennie; 7 godzin studenci z orzeczeniem niepełnosprawności). Punkty ECTS wliczane są odpowiednio do semestru II, IV i VI.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody dziekana, wydawanej na indywidualny wniosek studenta. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawiera aktualny regulamin odbywania praktyk na tym kierunku:

Opiekun praktyk

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Druki do pobrania

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Finanse i rachunkowość
 1. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9b, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 2. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Wróbel Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 39, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.03.2019-31.12.2019).
 3. Kancelaria Podatkowa Iwona Płaneta, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 4. Kupiec S.A., ul Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 2.11. 2018-2.11. 2020).
 6. Regionalna Izba Obrachunkowa, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków – oddział w Tarnowie (umowa o współpracy zawarta na okres 15.10.2018-30.09.2019).
 7. Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 8. Tarnowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 9. Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. , ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.10. 2021).
 10. Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 11. Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 12. Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 15.01.2019-31.12. 2019).
 13. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 14. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).