Praktyka na kierunku Pedagogika – studia I stopnia

Celem praktyki na tym kierunku jest wypracowanie przez studenta indywidualnych metod postępowania z osobami objętymi pomocą i wsparciem przez placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym lub wychowawczo-resocjalizacyjnym; zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania placówki; zapoznanie się ze sposobem zarządzania placówką, jej organizacją i strukturą, prowadzoną dokumentacją, procedurą obiegu informacji; zapoznanie się z wykorzystywanymi metodami pracy w placówce; opracowanie przez studenta diagnozy społecznej jednostki, grupy czy środowiska wraz z wnioskami.

Praktykę studenci mogą odbywać w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, bursach szkolnych, internatach, pogotowiu opiekuńczym, sądach, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, domach opieki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej (GOPS, MOPS), instytucjach zajmujących się problemem uzależnień oraz w innych placówkach, których działalność statutowa obejmuje pracę z osobami niedostosowanymi społecznie i instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, terapeutyczną i resocjalizacyjną.

Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:

Profil ogólnoakademicki
  • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę na drugim semestrze (4 tygodnie) oraz w semestrach IV-VI  (4 tygodnie – praktyka specjalnościowa). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
  • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę na drugim semestrze (4 tygodnie) oraz w semestrach IV-VI  (4 tygodnie – praktyka specjalnościowa). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
Profil praktyczny
  1. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019:
  • na studiach niestacjonarnych – odbywają praktykę w trakcie  studiowania semestrów II, IV i VI, w wymiarze 4 tygodni w semestrze – łącznie 12 tygodni  –  po min. 4 godziny 60. min. dziennie.  Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do semestru II, IV i VI.

2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

  • na studiach niestacjonarnych – odbywają praktykę w trakcie semestrów I–VI, po 4 tygodnie w semestrze – łącznie 24 tygodnie –  po min. 4 godziny 60. min. dziennie. Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do każdego zrealizowanego semestru – łącznie 24 ECTS w semestrach I–VI.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, wydawanej na indywidualny wniosek studenta. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawierają regulaminy odbywania praktyk na tym kierunku, zgodne z realizowanymi programami kształcenia:

 

Opiekunowie praktyk

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Druki do pobrania

 

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Pedagogika
Lp. Nazwa instytucji Adres Okres obowiązywania umowy
Przedszkola
1 Niepubliczne Przedszkole „Bajadurka” ul. Lwowska 32B, lok. 4, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
2 Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” ul. Radomyślska 16, 33-230 Szczucin umowa na czas nieokreślony
3 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice umowa na czas nieokreślony
4 Przedszkole Niepubliczne „Bajka” ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
5 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” ul. Bema 9, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
6 Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie  „Pod Stokrotką” ul. M. Dąbrowskiej 1, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
7 Przedszkole Publiczne nr 13 w Tarnowie ul. Przedszkolaków 7, 33-100 Tarnów 2.01.2019―31.12.2021
8 Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie ul. Krzyska 108, 33-103 Tarnów umowa na czas nieokreślony
9 Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie ul. Wiejska 29, 33-100 Tarnów 12.10.2018―31.08.2023
Szkoły
10 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Marusarz Wola Rzędzińska 435 B, 33-150 Wola Rzędzińska 1.01.2019―31.08.2020
11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika ul. Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska umowa na czas nieokreślony
12 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów 3.02.2020―2.02.2021
13 Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Tarnowska 60, 33-112 Tarnowiec 2.02.2019―
14 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. Witosa 140, 33-131 Łęg Tarnowski 22.11.2018―31.08.2021
15 Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tuchowie ul. J. Pawła 6, 33-170 Tuchów 6.11.2019-31.08.2020
16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego ul. Bitwy pod Studzienkami 5, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
17 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki ul. Niedomicka 20, 33-100 Tarnów 4.11.2019-31.08.2021
18 Szkoła Podstawowa nr 14 im. S. Jaracza ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów umowa na czas nieokreślony
19 Szkoła Podstawowa w Hańczowej Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój 12.11.2018―12.11.2019
20 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu Błonie 20, 33-113 Zgłobice 1.02.2019-31.12.2019
21 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej Poręba Radlna 119, 33-112 Tarnowiec 30.10.2019-30.06.2020
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach Borki 164, 33-230 Szczucin umowa na czas nieokreślony
Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
23 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie ul. Chemiczna 10 a, 33-101 Tarnów 1.11.2019-30.09.2020
24 Fundacja Generation Bridge – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom nad Potokiem” ul Okrężna 9, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
25 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze Łysa Góra 274, 32-853 Łysa Góra 2.02.2020-31.12.2020
26 Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli Pogórska Wola 162, 33-152 Pogórska Wola umowa na czas nieokreślony
Inne
27 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów 2.11. 2018―2.11. 2020
28 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów 17.02.2020-31.12.2020
29 Zakład Karny w Tarnowie ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów 1.12.2019-30.11.2020
30 Zakład Karny Mościce ul. J. Śniadeckiego 9, 33-101 Tarnów umowa na czas nieokreślony

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast