Praktyka na kierunku Zarządzanie – studia II stopnia

Praktyka stanowi integralną część programu studiów na kierunku Zarządzanie.

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z działalnością przedsiębiorstwa (lub innej organizacji) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych. Praktyka ma pomóc w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy oraz zdobyciu umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Główne cele praktyki to:

 • umożliwienie studentowi konfrontacji zdobytej wiedzy w czasie trwania studiów z praktyką z obszaru działania organizacji; przedsiębiorstw oraz rozszerzenie tej wiedzy o umiejętności niezbędne w procesie zarządzania;
 • zapoznanie się z procesem zarządzania i zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, instytucji i innych organizacji;
 • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji, instytucji sektora publicznego i prywatnego;
 • nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania oraz finansów i rachunkowości poprzez obserwację i współuczestnictwo w realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów praktycznych w tym obszarze, niezbędnych w dalszej pracy zawodowej;
 • nabycie umiejętności pozyskiwania, analizowania i ewidencji materiałów źródłowych z zakresu zarządzania;
 • przygotowanie do realizacji podstawowych zadań w obszarze zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania;
 • zapoznanie się z aspektami psychosocjologicznymi i etycznymi środowiska pracy, w szczególności odpowiedzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych, dyscypliną, funkcjonowaniem hierarchii organizacyjnej oraz zachowań organizacyjnych;
 • poznanie oczekiwań rynku pracy oraz poprawa swojej pozycji na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, koniecznych w sferze poruszania się na rynku pracy, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Pełnomocnik powołuje opiekunów praktyk. Do zadań opiekunów praktyk należy między innymi zatwierdzanie  indywidualnego programu praktyki oraz ocena osiągniętych efektów na praktyce.

Studenci mogą odbywać praktykę w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz jednostkach administracji publicznej i samorządowej, adekwatnych do realizowanej specjalności.

Organizacja i wymiar praktyki

 • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w trakcie I semestru (4 tygodnie) – po 8 godzin (7 godz. studenci niepełnosprawni) 60. min. dziennie. Punkty ECTS są wliczane do I semestru;
 • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w trakcie I semestru (4 tygodnie) – po 8 godzin (7 godz. studenci niepełnosprawni) 60. min. dziennie. Punkty ECTS są wliczane do I semestru.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, wydawanej na indywidualny wniosek studenta.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk reguluje Regulamin praktyk na kierunku Zarządzanie – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie zatwierdzają odbycie praktyki poprzez złożenie podpisu w dzienniku praktyk.

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Dokumenty do pobrania

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie
 1. Bank Spółdzielczy w Szczucinie, ul. Dr Rudnickiego 5, 33-230 Szczucin  (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 2. Cortex Chemicals sp. z o.o, ul Malczewskiego 8, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 3. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9b, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 4. Eurokonsultant, ul. Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 5. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Wróbel Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 39, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.03.2019-31.12.2019).
 6. Kancelaria Podatkowa Iwona Płaneta, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 7. Kupiec S.A., ul Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 8. Lenze Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta 3.12.2019 na czas nieokreślony).
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 2.11. 2018-2.11. 2020).
 10. Purinova Sp. Z o.o. Oddział w Tarnowie , ul. Wojska Polskiego 65, 38-825 Bydgoszcz (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 11. Regionalna Izba Obrachunkowa, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków – oddział w Tarnowie (umowa o współpracy zawarta na okres 15.10.2018-30.09.2019).
 12. Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 13. Tarnowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 14. Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. , ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.10. 2021).
 15. Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.02.2019-31.12. 2019).
 16. Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin (umowa o współpracy zawarta na okres do 31.10.2020).
 17. Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 3.02.2020-31.12.2020).
 18. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (umowa o współpracy zawarta na okres  do 31.12. 2020).
 19. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice (umowa o współpracy zawarta na czas nieokreślony).
 20. Zakład Karny w Tarnowie, ul. Konarskiego 3, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 1.12.2019-30.11.2020).
Zamiana rozmiaru
Kontrast