Zaproszenie do lektury

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi numerami czasopism uczelnianych. Studenci Pedagogiki znajdą ciekawe teksty w kolejnym numerze „Problemów Współczesnej Pedagogiki”, natomiast osoby zainteresowane szeroko pojętym zarządzaniem zachęcamy do lektury marcowego wydania kwartalnika „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.

PWP baner„Problemy Współczesnej Pedagogiki” nr 1/2017

„Podobnie jak w poprzednim numerze, także w tym zamieszczono artykuły opracowane
we współautorstwie: jednym z autorów jest pracownik naukowy, a drugim student (…). Zaangażowanie studentów jako współwykonawców prac naukowo-badawczych pozwala na zwiększenie ich aktywności w przyswajaniu wiedzy.
W obecnym numerze na uwagę między innymi zasługuje artykuł Jana Rajmunda Paśki i Patrycji Banaś zatytułowany Badania eyetrackingowe nad rozwiązywaniem przez uczniów tekstowych zadań z matematyki. Autorzy do przeprowadzenia swych badań wykorzystali eyetracker oraz specjalnie opracowany program komputerowy. Na podstawie ruchu oczu w trakcie rozwiązywania prostych zadań matematycznych wywnioskowali, że kolejność wykonywanych działań przy rozwiązywaniu zadań tekstowych z matematyki nie jest zależna od kolejności danych występujących w zadaniach. Artykuł jest przykładem wykorzystania nie tylko technologii informatycznych w badaniach, w tym przypadku z zakresu dydaktyki, ale również wykorzystania w tym celu eyetrackingu, stwarzającego nowe możliwość w badaniach z zakresu pedagogiki.

Anna Wawrzonkiewicz-Słomska i Ewelina Cholewa w artykule Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież przedstawiają bardzo istotny aktualnie problem oddziaływania mediów w bardzo szerokim znaczeniu na młodych odbiorców. Ukazują nie tylko negatywy, ale i pozytywy tego oddziaływania.

Ciekawe badania przeprowadzili Władysław Błasiak oraz Paulina Kulig. Przedstawione zostały one w artykule Porównanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym i osób powyżej 65 lat. Porównywanie możliwości dzieci w wieku przedszkolnym z możliwościami ich dziadków należy do rzadko przeprowadzanych badań. Wyniki badań są istotne chociażby z racji częstych kontaktów przedszkolaków z ich dziadkami.

Bogusław Wójcik jest autorem artykułu Uwagi na marginesie rękopisu Ludwika Chmaja pt. „Franciszek Ksawery Michał Bohusz. Jego życie i działalność wychowawcza (1746–1820)”. Ciekawym rozwiązaniem jest przedstawienie przez autora działalności Franciszka Ksawerego Michała Bohusza, żyjącego w latach 1746–1820, na podstawie opracowania Ludwika Chmaja, żyjącego w latach 1888–1959. Obydwu  cechowała działalność naukowa oraz troska o dobro Ojczyzny.

Martyna Probachta i Karolina Sławińska, autorki artykułu Relacja uczeń – nauczyciel ukazana na podstawie analizy prac plastycznych i wypracowań dzieci, przedstawiają ciekawe badania. Na podstawie prac plastycznych ustalają relacje ucznia z nauczycielem.

Michał Korbelak i Monika Lizak w swoim artykule Edukacja dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w masowych szkołach poruszają bardzo istotny dla współczesnej pedagogiki problem nauczania dziecka niepełnosprawnego w ogólnodostępnej
szkole.

Joanna Nowak w artykule Preferowane cechy osobowości nauczyciela edukacji przedszkolnej przedstawia wyniki badań dotyczące preferowanych postaw nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej. Problematyka jest istotna, gdyż pierwsze lata nauki rzutują na stosunek ucznia do szkoły i nauczyciela na dalszych etapach jego edukacji.

Artykuł Krystyny Węgrzyn-Białogłowicz Psychologiczne uwarunkowania relacji nauczyciel – uczeń poświęcony jest teoretycznym rozważaniom odnoszącym się do wzajemnych relacji ucznia z nauczycielem w aspekcie psychologicznym.

Karolina Misztal i Sylwia Paluch w swoim artykule Metody efektywnej nauki przedstawiają teoretyczne rozważania dotyczące efektywnego przyswajania wiedzy.” (ze wstępu Redaktora Naczelnego prof. MWSE, dr hab. Jana Rajmunda Paśki).

ZN MWSE - baner„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” nr 1/2018

„Problematyka artykułów składających się na niniejszy zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień dotyczących rozwoju naukowego zarządzania w minionych wiekach, oceny przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, kultury bezpieczeństwa pracy i efektywności szkoleń pracowników z zakresu ergonomii i bhp, rozwoju nowych rodzajów turystyki w kraju i za granicą, znaczenia organizacji pozarządowych w rozwijaniu działalności turystycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykułach zaprezentowano również koncepcję oceny efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych, opisano technologie informatyczne wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową w sterowaniu komputerem, w ostatnim artykule dokonano oceny przemian w zakresie warunków pracy i wypadkowości w polskich przedsiębiorstwach w latach 2011–2016, ze szczególnym uwzględnieniem wypadkowości kobiet.” (fragm. Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego, prof. dr hab. Leszka Kozioła).