Nowe publikacje pracowników Katedry Zarządzania

nowe książki - baner

Informujemy, że nakładem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ukazały się dwie monografie naukowe przygotowane przez pracowników Katedry Zarządzania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią i zakupu. Sprzedaż książek prowadzi Biblioteka uczelniana (ul. Waryńskiego 14, Tarnów, tel. 14 65 65 553, biblio@mwse.edu.pl). Książki można także zamówić online, korzystając z formularza zamówieniowego.

Leszek Kozioł: Czas i praca. Kierunki badań i usprawnień, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2018, cena 36,75 zł
Spis tresci (pdf)

Jednym z istotnych warunków efektywności gospodarowania jest racjonalne wykorzystanie czasu. Praktyka krajów gospodarczo rozwiniętych dowodzi, że im racjonalniej wykorzystywany jest czas, tym zamożniejszy jest kraj, a jego społeczeństwo żyje lepiej. W Polsce wciąż jeszcze obserwuje się marnotrawstwo czasu – i to zarówno w procesie pracy, jak i poza nim. Przyjęte standardy czasu pracy, jak i determinanty
funduszu czasu pracy, sposoby jego zorganizowania często nie uwzględniają ani wymagań procesu produkcyjnego, ani zasad rachunku ekonomicznego, nie przyczyniają się także do użyteczności zasobów czasu pracowników. Istnieje zatem społeczne zapotrzebowanie
na odpowiednio pogłębione analizy sposobu gospodarowania czasem, a szczególnie wykorzystania czasu pracy, który stopniowo staje się coraz cenniejszym, a zarazem deficytowym „dobrem”. Jego cena systematycznie wzrasta ze względu na zaangażowanie bardziej skomplikowanej techniki, drożejących materiałów i surowców oraz coraz wyższych kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Próbę takiej analizy podejmuje niniejsza książka.

Kazimierz Barwacz, Karolina Chrabąszcz-Sarad: Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2018, cena 59 zł

Spis treści PDF 74 KB

Monografia jest efektem wieloletnich zainteresowań autorów tematyką sektora komunalnego, a w szczególności efektywnością nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych. Zagadnienia te stały się aktualne z uwagi na dynamikę przeobrażeń organizacyjno-prawnych w ramach gospodarki komunalnej, co zaowocowało powstaniem spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego. Skłoniło to autorów do podjęcia próby opracowania modelu struktury nadzoru właścicielskiego dla tego typu spółek, uwzględniającego szereg determinant świadczących o specyfice prowadzenia gospodarki komunalnej w tej formie organizacyjnej. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na specyfikę spółek komunalnych o statusie podmiotów wewnętrznych JST oraz związane z tym problemy nadzoru właścicielskiego i zarządzania tego typu spółkami.

Michał Kozioł: Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2018,  cena 55 zł

Spis treści PDF 78 KB

E-learning korporacyjny jest nowoczesnym i efektywnym instrumentem doskonalenia organizacji i szkolenia pracowników; przynosi rozliczne korzyści również w przestrzeni społecznej oraz w życiu pozazawodowym pracowników. Mimo wielu zalet e-learning jest wciąż jeszcze niedostatecznie cenionym i wykorzystywanym instrumentem IT. Celem książki jest prezentacja istoty, rodzajów i sposobów wykorzystania e-learningu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ocena jego skuteczności w procesie nauczania i uczenia się na zasadzie „podwójnej pętli”. W nowoczesnej gospodarce e-learning należy do ważnych metod zarządzania wiedzą innowacjami. Wykazano, że e-learning może być z powodzeniem wykorzystany w nauczaniu zdalnym i mieszanym (blended learning) oraz w spontanicznej samoregulującej się samodzielnej edukacji pracowników (self regulated learning). E-learning je istotnym instrumentem osiągania równowagi między pracą zawodową a zajęciami wykonywanymi w czasie dyspozycyjnym. Przyczynia rozwoju różnych form aktywności w sferze społecznej. To tylko niektóre  argumenty przemawiające za intensyfikacją badania i wykorzystania tego instrumentu IT.