Nowy numer „Zeszytów Naukowych MWSE w Tarnowie” już dostępny

Szanowni Państwo,

Redakcja uczelnianego kwartalnika naukowego „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” zaprasza do lektury kolejnego numeru (czerwiec, 2020). Wszystkie artykuły są dostępne w otwartym dostępie (bez żadnych opłat i ograniczeń dostępu). Artykuły opublikowane w tegorocznym drugim zeszycie, podobnie jak pozostałe publikacje, które ukazały się dotychczas w periodyku możecie Państwo znaleźć na stronie czasopisma pod adresem: zn.mwse.edu.pl.
Zapraszamy także na nasz profil w serwisie Facebook!

Zeszyty Naukowe - nowy numer - baner duży

Czy członkostwo w Unii Europejskiej wystarczy do poprawy poziomu rozwoju regionalnego?

Odpowiedzi na to pytanie starał się udzielić międzynarodowy zespół autorów – Sylwester Kozak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Etleva Muça z Uniwersytetu Rolniczego w Tiranie. W drugim, czerwcowym numerze Zeszytów autorzy zaprezentowali wyniki badania zmian, jakie zaszły w poziomie rozwoju regionalnego w Albanii i województwach w Polsce w latach 2010–2017. Wskazują one, że w latach 2010–2017 Albania zrobiła największy postęp w rozwoju regionalnym; poprawiła sytuację demograficzną, warunki na rynku pracy i ograniczyła zatrudnienie w rolnictwie. Grupa polskich województw, które osiągnęły największy postęp w rozwoju regionalnym, utrzymała pozytywne perspektywy demograficzne, podniosła dynamikę PKB, poprawiła warunki na rynku pracy i zwiększyła aktywność gospodarczą swoich mieszkańców. Okazuje się, że członkostwo w UE jest sprzyjającą, ale nie zawsze wystarczającą okolicznością dla polepszenia sytuacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w regionie.

Zapraszamy do lektury tekstu: Is the European Union membership a sufficient factor to improve the level of regional development? The case of Albania and voivodeships in Poland

Laureaci Nagrody im. Alfreda Nobla o dobrobycie i ubóstwie

Jan Siekierski z MWSE w Tarnowie w artykule opublikowanym w czerwcowym numerze czasopisma dokonał przeglądu dorobku naukowego i poglądów noblistów, mających wpływ na politykę dobrobytu i zwalczania ubóstwa w ramach dynamicznie rozwijającej się „ekonomii dobrobytu”. Autor przedstawił teorię ludnościową T.R. Malthusa oraz zróżnicowanie dochodów w świetle teorii podziału. W artykule czytelnik znajdzie informacje o osiągnięciach ekonomii dobrobytu w prekursorskich opracowaniach teoretycznych V. Pareto, A. C. Pigou i A. Bergsona, a także informacje o współczesnych badaniach przeprowadzonych przez noblistów E. Duflo, A. Banerjee i M. R. Kremera i przyjętej po drugiej wojnie światowej w części krajów zachodnich koncepcji państwa dobrobytu, polityce dobrobytu i zwalczania ubóstwa w krajach najuboższych.

Zapraszamy do lektury tekstu: Welfare versus poverty in the views and theories of the laureates of the Alfred Nobel Prize in Economic Sciences

Własność zagraniczna a płynność finansowa i zadłużenie przedsiębiorstw w Polsce

Zależność między własnością zagraniczną a płynnością finansową i zadłużeniem przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2017 była przedmiotem badań Aliny Szewc-Rogalskiej i Marka Wąsacza z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyniki badań przeprowadzonych dla 8,7 tys. przedsiębiorstw zagranicznych i 42 tys. krajowych przedstawili w artykule opublikowanym w numerze 2/2020 Zeszytów. Ustalono, że przedsiębiorstwa zagraniczne stosują bardziej agresywną strategię zarządzania płynnością finansową oraz w większym stopniu finansują swoją działalność kapitałem obcym niż przedsiębiorstwa krajowe. Własność zagraniczna wywiera pozytywny wpływ na optymalizację polityki zarządzania płynnością finansową, cyklem konwersji gotówki i źródłami finansowania działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań opisanymi w artykule: Foreign ownership versus financial liquidity and debts of enterprises in Poland

Pomiar zyskowności kapitałowej jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Pomiar zyskowności kapitałowej przedsiębiorstwa jest ważnym elementem oceny jego kondycji. Zespół autorów z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Sławomir Lisek, Lidia Luty i Monika Zioło, w artykule opublikowanym w numerze 2/2020, proponuje czytelnikom uniwersalny, użyteczny miernik zyskowności kapitałowej, w pełni przydatny do konstruowania miary oceny kondycji przedsiębiorstw. Autorzy zakładają się, że powinien on dawać prawdziwy obraz sytuacji, nie zafałszowywać go, oraz odnosić się do rentowności całego zainwestowanego kapitału.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją autorów: The measurement of return on capital employed in assessment of company’s condition

Czy modele wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości są skuteczne?

Weryfikacją skuteczności wybranych dziesięciu modeli analizy dyskryminacyjnej zajęli się Justyna Chmiel, Karolina Kozioł i Rafał Pitera z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a wyniki badań przedstawili w artykule opublikowanym w czerwcowym numerze Zeszytów. Badanie przeprowadzono na próbie 30 przedsiębiorstw (w tym 15 upadłych i 15 określanych jako „zdrowe”), działających w strefach Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan Tarnobrzeg, za lata 2009–2017. Okazuje się, że chociaż niektóre modele w prawidłowy sposób odzwierciedlają sytuację finansową przedsiębiorstwa, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań, najlepiej prowadzić analizę z zastosowaniem wielu modeli, ponieważ użycie jednego z nich może prowadzić do wyciągnięcia niewłaściwych wniosków.

Zapraszamy do lektury artykułu: Evaluation of the effectiveness of early warning models on the example of enterprises operating in SEZ

Popularność wyjazów turystycznych typu „city break”

„City break” jako formy turystyki miejskiej była przedmiotem badań Agaty Balińskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autorka w opracowaniu opublikowanym w numerze 2/2020 starała się odpowiedzieć na pytania: Jakie czynniki wpływają na popularność wyjazdów typu „city break”? Które miasta są najczęściej wybierane jako miejsca krótkookresowego wypoczynku? Jakie czynniki decydują o wyborze tych miast? Jakie obiekty w miastach cieszą się największą popularnością wśród respondentów? W jaki sposób organizowane są wyjazdy „city break”? W tym celu przeprowadziła badania, w którym wzięły udział 184 aktywne turystycznie osoby. Wyniki pokazały, że główne powody korzystania z „city break” to chęć oderwania się od codzienności, zwiedzanie i odpoczynek.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, jakich ustaleń dokonała autorka, przeczytajcie artykuł: City break as a form of urban tourism

Wakacje w slumsach?

Podróżujący na całym świecie poszukują nowych, oryginalnych miejsc recepcji turystycznej. W artykule opublikowanym w czerwcowym numerze Zeszytów Krzysztof Sala z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie stara się wykazać, że obszary wykluczenia społecznego i biedy na obszarze całego świata mogą stanowić istotne miejsca recepcji turystycznej. Wyniki analizy wskazują wyraźnie, że slumsy jako cele wyjazdów turystycznych niosą ze sobą zróżnicowaną waloryzację turystyczną, w tym także możliwość poznania miejscowej przedsiębiorczości, organizacji codziennego, niełatwego życia czy też przetrwania w specyficznych warunkach bytowych.

Zapraszamy do lektury artykułu: Slums as a place of tourist reception

Aktywność turystyczna seniorów

Badania nad aktywnością turystyczną seniorów stanowią odpowiedź na zmiany społeczne, jakie zachodzą krajach europejskich, w tym również w Polce. Starzenie się społeczeństwa sprawia, się turystyka seniorów to ważny i rozwijający się sektor rynku turystycznego. Tematykę turystyki seniorów podjęły w swoich badaniach Agata Balińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz Monika Wojcieszak-Zbierska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGGW w Warszawie, ustalono, że seniorzy chętnie uczestniczą w zorganizowanych wyjazdach krajowych i zagranicznych, preferują dodatkowo wyjazdy długookresowe, tj. minimum pięciodniowe, chętnie korzystają z usług biur podróży, transportu samolotowego oraz noclegów w hotelach.

Zapraszamy do lektury artykułu: Tourist activity of Polish seniors

Czy konflikty afektywne wpływają na rady nadzorcze?

Małgorzata Marchewka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poddała analizie związki między konfliktami afektywnymi (rozumianymi jako brak zgodności między członkami zespołu spowodowany osobistymi antypatiami) w radach nadzorczych a skutecznością rad. Dane empiryczne do badań zostały zebrane wśród członków rad nadzorczych reprezentujących 46 spółek publicznych działających w Polsce. Autorka ustaliła, że konflikty afektywne obniżają wprawdzie efektywność rady nadzorczej, ale relacja ta nie jest istotna statystycznie. Najsilniejszymi determinantami konfliktów afektywnych okazały się: organizacja pracy, poziom wykształcenia członków rady oraz spójność zespołu. Wnioski wynikające z badań mogą być wykorzystane przy organizacji i moderacji posiedzeń rad nadzorczych oraz przy doborze kandydatów do rady.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: Affective conflicts as determinants of supervisory boards effectiveness

System Informacji Marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Osiągnięcie długofalowego i trwałego sukcesu w obecnych czasach przez przedsiębiorstwo niezależnie od jego wielkości wymaga odpowiedniego Systemu Informacji Marketingowej. Temu systemowi przypisuje się szczególną rolę w ograniczaniu niepewności i ryzyka, stanowi on ważną podstawę sprawnego i skutecznego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wykorzystanie SIM jako instrumentu zarządzania było przedmiotem badań przeprowadzonych wśród ponad 200 przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw województwa podkarpackiego przez Stanisława Ślusarczyka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor poddał analizie: opracowywanie prognoz sprzedaży, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji oraz jako formy reklamy. Wyniki badań opublikował w numerze 2/2020.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Use of the Marketing Information System in the enterprise as a basis for efficient management (on the example of the SME sector in the Subcarpathian Voivodeship)

Jak kształtować motywacyjny potencjał pracy w organizacji?

Motywacyjny potencjał pracy wraz z potencjałem kwalifikacyjnym pracy, jak również z czasem pracy stanowią potencjał pracy – który można określić, ustalić i następnie odpowiednio kształtować, podnosić. W artykule opublikowanym w numerze 2/2020 Zeszytów Naukowych Leszek Kozioł i Renata Smoleń z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie prezentują koncepcję systemu oceny motywacyjnego potencjału pracy w przedsiębiorstwie. Zdaniem autorów ocena taka umożliwia rozpoznanie różnicy pomiędzy pożądanym a posiadanym przez przedsiębiorstwo poziomem motywacyjnego potencjału pracy. Wykorzystanie proponowanej metody oceny motywacyjnego potencjału pracy może stanowić podstawę modelowania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa i rozpoznanie pragmatyki menedżerskiej przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury tekstu: Shaping the motivational potential of work in an organization

Zamiana rozmiaru
Kontrast