Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego

§1

 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani są do przygotowania i przedłożenia pracy dyplomowej.
 2. Pod określeniem praca dyplomowa należy rozumieć w przypadku studiów I stopnia pracę licencjacką, a w przypadku studiów II stopnia pracę magisterską.
 3. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta kończącą cykl dydaktyczny.
 4. Tematyka pracy dyplomowej powinna być zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów.
 5. Opiekę nad pracą sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy.
 6. Zasady i tryb wyboru promotora określa regulamin wyboru seminariów dyplomowych.

Obowiązki promotora
§2

 1. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek:
 • ustalenia ze studentem tematu pracy dyplomowej zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów danego studenta,
 • systematycznego sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy,
 • wystawienia oceny pracy dyplomowej biorąc pod uwagę: systematyczność wykonywania pracy, umiejętność korzystania z literatury, poprawność i poziom rozwiązania problemów, poprawność językową oraz stronę graficzną pracy,
 • omówienia zasad korzystania z literatury oraz prac osób trzecich,
 • poinformowania o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich,
 • poinformowaniu studentów o obowiązku załączania do pracy dyplomowej oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy,
 • przedstawić kompendium wiedzy na temat struktury pisania i redakcji pracy dyplomowej.
 1. Temat pracy dyplomowej ustalany jest najpóźniej do końca pierwszego semestru,  w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Tematyka seminaryjna powinna być zatwierdzona przez kierownika katedry odpowiedniej specjalności.
 2. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej.
 3. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierowania pracą.
 4. Zmiana promotora może również nastąpić na uzasadniony wniosek kierownika katedry lub w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z Uczelnią. Decyzję o powołaniu nowego promotora pracy dyplomowej do jej ukończenia i/lub obrony podejmuje dziekan.
 5. Zmiana promotora może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, na zasadach określonych przez dziekana.

Obowiązki recenzenta
§3

 1. Recenzentem pracy dyplomowej powinien być specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Jeśli promotorem pracy magisterskiej jest osoba ze stopniem doktora, recenzentem jest pracownik posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego.
 2. Ocena pracy powinna obejmować:
 • ocenę właściwości sformułowania tematu i zgodności treści z tematem
 • ocenę układu pracy i jej struktury
 • ocenę merytoryczną
 • ocenę nowatorstwa w ujęciu problemu
 • ocenę wykorzystanych źródeł
 • ocenę formalnej strony pracy
 • propozycje dotyczące sposobu wykorzystania wyników badań
 1. Recenzent powinien przygotować i złożyć w dziekanacie recenzję w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy do recenzji.

Wymagania stawiane pracom dyplomowym
§4

 1. Praca dyplomowa jest końcowym elementem studiów i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania praktycznego lub teoretycznego. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem i specjalnością studiów. Wymagania merytoryczne stawiane pracom na studiach pierwszego i drugiego stopnia są różne.
 2. Temat pracy we współpracy ze studentem ustala i prowadzi promotor pracy dyplomowej, wyznaczony przez dziekana wydziału.
 3. Dopuszcza się, aby praca dyplomowa wykraczała poza przyjęty kanon w następujących przypadkach:
 • praca związana jest ściśle z prowadzonymi badaniami naukowymi w Uczelni,
 • praca zaakceptowana jest przez Senat ze względu na jej nowatorski charakter,
 • na prośbę pracodawcy studenta praca posiada akceptację dziekana wydziału.
 1. Praca licencjacka powinna zawierać rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego
  i może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań na poziomie studiów licencjackich.
 2. Praca magisterska powinna dotyczyć zagadnień i problemów badawczych – teoretycznych i/lub praktycznych – i może mieć charakter projektu, opracowania analitycznego lub systematyzującego. Wykonanie pracy powinno wykazać umiejętności studenta w zakresie czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.
 3. Praca magisterska nie może stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej (nie może być poszerzeniem czy uzupełnieniem pracy licencjackiej).
 4. W pracach magisterskich, w których kontynuowana jest praca badawcza rozpoczęta na etapie pisania pracy licencjackiej, należy zwrócić uwagę, by nie popełnić autoplagiatu. (Autoplagiat to plagiat własnego utworu. Jest to przepisywanie i publikowanie jednej własnej pracy [a ściślej jednej merytorycznej treści, a więc tych samych wyników badań] czasem pod nieco zmienionymi tytułami w innych tekstach. W pracach takich bywa zmieniona treść w nieistotnych zakresach. Istota wyników badań pozostaje ta sama. Prace takie nie wprowadzają nowej wiedzy w badane i omawiane zagadnienia).
 5. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.
 6. Zestawienie wykorzystanej literatury powinno obejmować co najmniej:
 • 15 pozycji, w układzie alfabetycznym – w pracach licencjackich,
 • 25 pozycji, w układzie alfabetycznym – w pracach magisterskich.
 1. Zwyczajowo przyjęta objętość prac dyplomowych wynosi:
 • od 40 do 70 stron znormalizowanego tekstu – w pracach licencjackich,
 • od 60 do 90 stron znormalizowanego tekstu – w pracach magisterskich.
 1. W pracach dwuosobowych należy jednoznacznie określić autorów poszczególnych części pracy dyplomowej. Indywidualny wkład każdego współautora musi być oceniony niezależnie w oddzielnych recenzjach.

Rejestracja i weryfikacja pracy dyplomowej
§5

 1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie Uczelni przynajmniej 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony:
  a) dwa egzemplarze pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta, przygotowane według zaleceń promotora,
  b) jeden egzemplarz pracy dyplomowej, przeznaczony do przechowywania w aktach osobowych studenta, zwany dalej egzemplarzem archiwalnym pracy, z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy oraz propozycją recenzenta; na egzemplarzu tym dziekan zatwierdza ostatecznie recenzenta pracy dyplomowej,
  c) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – płyta CD.
 1. Wszystkie prace dyplomowe podlegają obowiązkowej weryfikacji systemem antyplagiatowym. Szczegółowe zasady i procedury w tym zakresie określa zarządzenie rektora w sprawie regulaminu antyplagiatowego.
 2. Złożenie pracy dyplomowej promotor potwierdza wpisem zaliczenia seminarium dyplomowego w protokole elektronicznym znajdującym się w Uczelnianym Systemie Obsługi Studentów.
 3. Niezłożenie pracy dyplomowej w określonym terminie daje podstawę dziekanowi do skreślenia z listy studentów.
 4. Termin złożenia pracy dyplomowej, a tym samym zaliczenia seminarium dyplomowego określa organizacja roku akademickiego oraz w indywidualnych przypadkach dziekan właściwego wydziału.

Wersja archiwalna pracy dyplomowej
§6

 1. Objętość egzemplarza archiwalnego pracy należy maksymalnie zmniejszyć, stosując następujące zalecenia:
  a) wydruk tekstu: dwustronny,
  b) rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona,
  c) wielkość czcionki: tytuły rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery) – 10 pkt. tekst – 9 pkt.
  d) odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału – 6 pkt.
  e) marginesy: górny, dolny, zewnętrzny, wewnętrzny – 1 cm oraz na oprawę 1,5 cm,
  f) rodzaj papieru: standard, format A-4
  g) praca dyplomowa: zbindowana,
  h) oprawa: grzbiet zaciskowy bez części metalowych.
 1. Stronę tytułową pracy oraz drugą stronę egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej wykonuje się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Ostatnią stronę egzemplarza archiwalnego stanowi metryka pracy dyplomowej, którą sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Wersja elektroniczna pracy dyplomowej
§7

 1. Praca dyplomowa w formie elektronicznej składana jest na płycie CD w formacie PDF i umieszczona w kopercie papierowej.
 2. Praca dyplomowa w formie elektronicznej powinna być sporządzona na podstawie oryginalnego pliku przygotowanego przez autora pracy z elementami sporządzonymi w innych programach (graficznych, statystycznych, itp.).
 3. Plik wyjściowy, przed przekształceniem go do formatu PDF, powinien zawierać wszystkie elementy pracy (tekst, tabele, rysunki, dokumentację fotograficzną), aby wynikowy plik PDF był w pełni zgodny z drukowanymi egzemplarzami pracy dyplomowej, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta.
 4. Nazwa pliku PDF powinna brzmieć: nr albumu_nazwisko_imię_forma studiów (S – stacjonarne, N – niestacjonarne). Przykład: 12855_Nowak_Anna_N.
 5. Plik PDF zawierający ostateczną i kompletną wersję pracy dyplomowej powinien zostać przeniesiony na czystą płytę CD.
 6. Plik PDF zawierający pracę dyplomową nie może zawierać żadnych zabezpieczeń przed otwarciem.
 7. Na płycie, o której mowa w ust. 1 powinno znajdować się:
  a) praca dyplomowa w formacie PDF,
  b) plik opisu pracy w formacie WORD – załącznik nr 3,
 8. Płyta winna być podpisana własnoręcznie przez studenta w sposób trwały pisakiem wodoodpornym do powierzchni gładkich.
 9. Koperta powinna być opatrzona etykietą, na której należy zamieścić następujące informacje:
 • numer albumu
 • imię i nazwisko autora
 • tytuł pracy
 • kierunek studiów
 • specjalność
 • tryb studiów
 • poziom
 • tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy
 1. Przed złożeniem pracy w Dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, oraz czy płyta CD jest wolna od wirusów.
 2. Własnoręczny podpis autora na płycie i na oświadczeniu znajdującym się w wersji archiwalnej pracy dyplomowej, potwierdza zgodność egzemplarza elektronicznego z egzemplarzami drukowanymi oraz ich przygotowanie zgodne z niniejszym regulaminem.

Ocena pracy dyplomowej
§8

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent, zaproponowany przez promotora i zatwierdzony przez dziekana.
 2. Jeżeli ocena pracy jest negatywna dziekan wyznacza drugiego recenzenta. Praca oceniana jest w skali ocen ustalonej w regulaminie studiów.
 3. W przypadku oceny negatywnej drugiego recenzenta dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Egzamin dyplomowy
§9

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie przewidzianej liczby punktów ECTS, zgodnej z planem studiów i programem kształcenia dla danego kierunku,
  b) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej, zarówno od promotora, jak i od recenzenta,
  c) uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym również finansowych, wobec Uczelni.
 2. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinien zapoznać się treścią recenzji. Student może otrzymać kopię recenzji pracy dyplomowej.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 4. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia pracy.
 5. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który uzyskał zgodę dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
 6. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminu dyplomowego. W jej skład wchodzą: dziekan (prodziekan) lub osoba przez niego powołana jako przewodniczący oraz promotor i recenzent, jako członkowie.
 7. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego może zarządzić formę pisemną egzaminu. Komisja zaznacza w protokole egzaminu dyplomowego informację o formie egzaminu oraz załącza pisemną pracę egzaminacyjną studenta.
 8. Na wniosek studenta lub promotora, po uzyskaniu zgody dziekana, przeprowadzany jest otwarty egzamin dyplomowy. W części jawnej otwartego egzaminu dyplomowego mogą wziąć udział zainteresowani na prawach obserwatora.
 9. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego kierunku oraz specjalności studiów. W przypadku egzaminu licencjackiego student otrzymuje minimum dwa pytania, na egzaminie magisterskim minimum trzy pytania.
 10. Przy ocenie wyników stosuje się oceny określone w § 24 regulaminu studiów.
 11. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 12. Jeżeli student przystępował do egzaminu dwukrotnie, to wynik, uwzględniany przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest średnią arytmetyczną wyników obu egzaminów, z zaokrągleniem do części setnych.
 13. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Ostateczny wynik studiów
§10

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  a) średnia arytmetyczna z wszystkich ocen uzyskanych w całym okresie studiów z zaliczeń i egzaminów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
  b) średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej,
  c) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego.
 3. Średnia arytmetyczna obliczana jest z dokładnością do części setnych.
 4. Wynik studiów stanowi sumę:
  a) 0,6 oceny wymienionej w ust.2 pkt a,
  b) 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt.b,
  c) 0,2 oceny wymienionej w ust.2 pkt c.
 5. W przypadku wznowienia studiów lub przeniesienia się studenta w trakcie studiów na inny kierunek lub specjalność (w ramach Uczelni lub innej szkoły wyższej) przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  a) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł,
  b) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
  c) pozostałych ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł.
 6. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zaokrąglony do pełnej oceny, jak poniżej:
  a) od 5,25 celujący (6,0)
  b) od 4,51 do 5,24 bardzo dobry (5,0)
  c) od 4,21 do 4,50 dobry plus (4,5)
  d) od 3,81 do 4,20 dobry (4,0)
  e) od 3,41 do 3,80 dostateczny plus (3,5)
  f) do 3,40 dostateczny (3,0)
 7. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy wpisu do dyplomu i protokołu komisji egzaminu dyplomowego, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w ust. 4.
 8. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 7, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny co najmniej bardzo dobre.
 9. Student, który uzyskał średnią ocen ze studiów poniżej 3,0, bez względu na oceny uzyskane z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymuje ocenę dostateczną, jako ostateczny wynik studiów.

§11

 1. Traci moc regulamin przygotowania i obrony pracy dyplomowej dotychczas obowiązujący.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Załączniki