Projekt „Od studenta do specjalisty”

Od studenta do specjalisty ulotkaFundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON:  „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Fundacja działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej grup wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wsparcie w wejściu na rynek pracy 150 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim (po 50 osób z każdego województwa). Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów, polegające na: wyznaczeniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparciu asystenta rynku pracy, grupowych warsztatach treningu pracy, podniesieniu kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwieniu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 11.10.2018-30.09.2020.

Warunki udziału w projekcie:

  • posiadanie aktualnego (na co najmniej 9 miesięcy) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  • posiadanie statusu studenta ostatniego roku studiów (pierwszego, drugiego stopnia lub studiów podyplomowych) lub absolwenta (dyplom uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy)
  • bycie osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub poszukującą pracy
  • gotowość do wejścia na rynek pracy

Uwaga! W województwie małopolskim pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które ukończyły uczelnie spoza Krakowa.

Informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org.

Dokumenty należy składać w biurze fundacji, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: ul. Szlak 65, Kraków, tel. 883 340 209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org.