Regulamin wyboru specjalności

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia 8/R/2019 Rektora MWSE z dn. 27.09.2019 r. i obowiązuje od 1 października 2019 r.

§ 1

 1. Studenci II roku (III semestru) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz studenci II semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia dokonują wyboru specjalności.
 2. Kurs specjalnościowy rozpoczyna się:
  a) w ramach studiów I stopnia – od IV semestru;
  b) w ramach studiów II stopnia – od III semestru.
 3. Lista ogłaszanych specjalności jest zgodna z programem studiów zatwierdzonym na dany rok akademicki przez Senat Uczelni.

§ 2

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów ogłasza zapisy na specjalności, podaje listę specjalności, a także formę i terminy zapisów.
 2. Informacja o zapisach na specjalności podawana jest do wiadomości studentów przynajmniej jeden miesiąc przed właściwymi zapisami.

§ 3

 1. Zapisy na daną specjalność poprzedzone są akcją informacyjną wśród zainteresowanych studentów, prezentującą program poszczególnych specjalności oraz procedurę zapisu. Polega ona m.in. na spotkaniach pracowników poszczególnych katedr ze studentami oraz na informowaniu studentów o specjalnościach za pomocą ogłoszeń, ulotek, informatorów.
 2. Szczegółowe programy studiów poszczególnych specjalności znajdują się w BIP na stronie podmiotowej Uczelni, w Dziekanacie oraz w odpowiednich katedrach.

§ 4

 1. Studenci mają prawo wyboru specjalności, jednak o uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń.
 2. W przypadku małej liczby osób zapisanych na daną specjalność o jej uruchomieniu decyduje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów w porozumieniu z Kanclerzem.

§ 5

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów podejmuje decyzję o uruchomieniu specjalności na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów podaje do wiadomości studentów wykaz uruchomionych specjalności.

§ 6

 1. W przypadku, jeśli dana specjalność nie została uruchomiona z powodu małej liczby zgłoszeń, zainteresowani studenci dokonują ponownego wyboru na zasadach określonych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 2. Osoby, które w określonych terminach nie dokonały zapisu na specjalność zostaną wpisane na listę danej specjalności na mocy decyzji Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 3. Traci  moc regulamin wyboru specjalności dotychczas obowiązujący.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Zamiana rozmiaru
Kontrast