Regulamin wyboru specjalności

§ 1

 1. Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dokonują wyboru specjalności przed rozpoczęciem IV semestru studiów.
 2. Lista ogłaszanych specjalności jest zgodna z planem studiów i programem nauczania zatwierdzonym na dany rok akademicki przez Senat Uczelni.

§ 2

 1. Dziekan ogłasza zapisy na specjalności, podaje listę specjalności, a także formę i terminy zapisów.
 2. Informacja o zapisach na specjalności podawana jest do wiadomości studentów przynajmniej jeden miesiąc przed właściwymi zapisami.

§ 3

 1. Zapisy na daną specjalność poprzedzone są akcją informacyjną wśród studentów II roku, prezentującą program poszczególnych specjalności oraz procedurę zapisu. Polega ona m.in. na spotkaniach pracowników poszczególnych katedr ze studentami oraz na informowaniu studentów o specjalnościach za pomocą ogłoszeń, ulotek, informatorów.
 2. Szczegółowe plany studiów i programy nauczania poszczególnych specjalności znajdują się w Dziekanacie oraz w odpowiednich katedrach.

§ 4

 1. Studenci mają prawo wyboru specjalności, jednak o uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń.
 2. W przypadku małej liczby osób zapisanych na daną specjalność o jej uruchomieniu decyduje Dziekan w porozumieniu z Kanclerzem.

§ 5

 1. Dziekan podejmuje decyzję o uruchomieniu specjalności na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów.
 2. Dziekan podaje do wiadomości studentów wykaz uruchomionych specjalności.

§ 6

 1. W przypadku, jeśli dana specjalność nie została uruchomiona z powodu małej ilości zgłoszeń, zainteresowani studenci dokonują ponownego wyboru  na zasadach określonych przez Dziekana.
 2. Osoby, które w określonych terminach nie dokonały zapisu na specjalność zostaną wpisane na listę danej specjalności na mocy decyzji Dziekana.
 3. Traci  moc regulamin wyboru specjalności dotychczas obowiązujący.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.