Regulamin wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej

§ 1

 1. Zapisy studentów na seminaria dyplomowe odbywają się w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie zajęć z seminarium dyplomowego.
 2. Student przy wyborze promotora seminarium powinien kierować się tematyką związaną z kierunkiem studiów, a także wybraną specjalnością.
 3. Tematyka seminariów zatwierdzana jest wcześniej przez kierownika katedry odpowiedzialnej za specjalność, na której uruchomione jest seminarium. Kierownicy katedr są równocześnie odpowiedzialni za zabezpieczenie warunków realizacji prac dyplomowych.

§ 2

 1. Ostateczną listę seminariów dyplomowych ustala dziekan, biorąc pod uwagę zakres i strukturę obciążeń dydaktycznych poszczególnych pracowników, liczbę studentów na poszczególnych specjalnościach oraz możliwości organizacyjne Uczelni.
 2. Dziekan ogłasza procedurę zapisów na seminaria, podaje listę promotorów oraz tematykę seminariów.
 3. Informacja o zapisach na seminaria podawana jest do wiadomości studentów przynajmniej dwa tygodnie przed właściwym terminem zapisów.

§ 3

 1. Student ma prawo wyboru promotora spośród osób zaproponowanych przez dziekana.
 2. W przypadku, jeżeli na preferowanym przez studenta seminarium zabrakło miejsc należy dokonać zapisu do innego promotora w ramach wybranej specjalności.
 3. Student, wybierając seminarium, powinien kierować się głównie tematyką, a dopiero w następnej kolejności osobą prowadzącego seminarium.

§ 4

 1. Grupa seminaryjna liczy od 12 do 15 osób. W wyjątkowych przypadkach dziekan może ustalić inną liczebność grupy.
 2. O zapisie do danej grupy seminaryjnej decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Dziekan ustala ostateczne limity studentów w grupach seminaryjnych.

§ 5

 1. Po zakończeniu procedury zapisów na seminaria dyplomowe dziekan podejmuje decyzję o uruchomieniu seminariów.
 2. Dziekan podaje do wiadomości studentów wykaz uruchomionych seminariów oraz zatwierdza ostateczne listy grup seminaryjnych.
 3. Zmiana grupy seminaryjnej przez studenta może odbyć się tylko na jego pisemny wniosek za zgodą dziekana, przy pozytywnej opinii promotora seminarium wybieranego.

§ 6

 1. Student w porozumieniu z promotorem ustala temat pracy dyplomowej zgodny z kierunkiem studiów i obraną specjalnością.
 2. Promotor składa kierownikowi katedry /zakładu kartę tematów prac dyplomowych prowadzonej grupy seminaryjnej (załącznik 1) w terminie do końca semestru, w którym rozpoczęło się seminarium.
 3. Kartę tematów prac dyplomowych zatwierdza kierownik katedry/zakładu odpowiedzialny za daną specjalność (załącznik 2).
 4. Zatwierdzone przez kierownika katedry/zakładu karty tematów prac dyplomowych poszczególnych promotorów powinny znajdować się w katedrze/zakładzie do wglądu przez Władze Uczelni.
 5. Zmiana tematu pracy dyplomowej może nastąpić wyłącznie za zgodą kierownika katedry/zakładu, na pisemny wniosek promotora.

§ 7

Traci moc regulamin wyboru seminariów dyplomowych dotychczas obowiązujący.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

Rektor
Prof. dr hab. Zenon Muszyński