Regulamin wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej

Regulamin stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenie 8/R/2019 Rektora MWSE z dn. 27.09.2019 r.  i obowiązuje od 1 października 2019 r.

§ 1

 1. Zapisy studentów na seminaria dyplomowe odbywają się w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie zajęć z seminarium dyplomowego.
 2. Student przy wyborze promotora seminarium powinien kierować się tematyką związaną z kierunkiem studiów, a także wybraną specjalnością.
 3. Tematyka seminariów zatwierdzana jest wcześniej przez kierownika katedry odpowiedzialnej za specjalność, na której uruchomione jest seminarium. Kierownicy katedr są równocześnie odpowiedzialni za zabezpieczenie warunków realizacji prac dyplomowych.

§ 2

 1. Ostateczną listę seminariów dyplomowych ustala Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, biorąc pod uwagę zakres i strukturę obciążeń dydaktycznych poszczególnych pracowników, liczbę studentów na poszczególnych specjalnościach oraz możliwości organizacyjne Uczelni.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów ogłasza procedurę zapisów na seminaria, podaje listę promotorów oraz tematykę seminariów.
 3. Informacja o zapisach na seminaria podawana jest do wiadomości studentów przynajmniej dwa tygodnie przed właściwym terminem zapisów.
 4. Przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem zapisów promotorzy mają obowiązek złożenia w Dziekanacie proponowanych tematów prac oraz ogólnej tematyki prac dyplomowych.

§ 3

 1. Student ma prawo wyboru promotora spośród osób zaproponowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 2. W przypadku, jeżeli na preferowanym przez studenta seminarium zabrakło miejsc, należy dokonać zapisu do innego promotora w ramach wybranej specjalności.
 3. Student, wybierając seminarium, powinien kierować się  proponowaną przez promotora tematyką prac.

§ 4

 1. Grupa seminaryjna liczy od 12 do 15 osób. W wyjątkowych przypadkach Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów może ustalić inną liczebność grupy.
 2. O zapisie do danej grupy seminaryjnej decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów ustala ostateczne limity studentów w grupach seminaryjnych.

§ 5

 1. Po zakończeniu procedury zapisów na seminaria dyplomowe Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów podejmuje decyzję o uruchomieniu seminariów.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów podaje do wiadomości studentów wykaz uruchomionych seminariów oraz zatwierdza ostateczne listy grup seminaryjnych.
 3. Zmiana grupy seminaryjnej przez studenta może odbyć się tylko na jego pisemny wniosek za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów, przy pozytywnej opinii promotora seminarium wybieranego. Student zobowiązany jest również poinformować o zamiarze zmiany grupy seminaryjnej obecnego promotora.

§ 6

 1. Student wybiera jeden z zaproponowanych tematów prac lub w porozumieniu z promotorem ustala własny temat pracy dyplomowej, zgodny z kierunkiem studiów i obraną specjalnością.
 2. Promotor składa kierownikowi katedry kartę tematów prac dyplomowych prowadzonej grupy seminaryjnej w terminie do końca semestru, w którym rozpoczęło się seminarium.
 3. Kartę tematów prac dyplomowych zatwierdza kierownik katedry.
 4. Zatwierdzone przez kierownika katedry karty tematów prac dyplomowych poszczególnych promotorów powinny znajdować się w katedrze do wglądu przez Władze Uczelni.
 5. Zmiana tematu pracy dyplomowej może nastąpić wyłącznie za zgodą kierownika katedry, na pisemny wniosek promotora.

§ 7

Traci moc regulamin wyboru seminariów dyplomowych dotychczas obowiązujący.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast