Regulamin wyboru przedmiotu do wyboru

§ 1

 1. Zgodnie z planem studiów i programem nauczania student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów do wyboru
 2. Przedmioty do wyboru związane są z indywidualizacją programu studiów.

§ 2

 1. Dziekan ogłasza zapisy na przedmioty do wyboru, podaje tematykę przedmiotów do wyboru, a także formę i terminy zapisów.
 2. Informacja o zapisach na przedmioty do wyboru podawana jest do wiadomości studentów przynajmniej dwa tygodnie przed właściwymi zapisami.
 3. Szczegółowe programy przedmiotów do wyboru znajdują się w Dziekanacie oraz w odpowiednich katedrach.

§ 3

 1. Decyzję o uruchomieniu zajęć z określonego przedmiotu do wyboru podejmuje Dziekan.
 2. W przypadkach, jeśli dany przedmiot nie zostanie uruchomiony z powodu małej ilości zapisów, zainteresowani studenci mają możliwość dokonania ponownego wyboru na zasadach określonych przez Dziekana
 3. Osoby, które w określonych terminach nie dokonały zapisu na przedmiot do wyboru zostaną wpisane na listę danego przedmiotu na mocy decyzji Dziekana.

§ 4

 1. Zapis na dany przedmiot jest wiążący i stanowi zobowiązanie do jego uczestniczenia i zaliczenia.
 2. Zapisy trwają tylko w terminach wyznaczonych przez Dziekana i nie jest możliwe wpisanie się na listę, bądź wykreślenie z niej w trakcie trwania zajęć z danego przedmiotu.

§ 5

 1. Procedura zapisów na przedmioty do wyboru kończy się zatwierdzeniem przez Dziekana list studentów na wybranych przedmiotach, a następnie podaniem do wiadomości studentów na zasadach określonych przez Dziekana.
 2. Traci  moc regulamin wyboru przedmiotów do wyboru dotychczas obowiązujący.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.