Regulamin studiów

Wprowadzony Uchwałą  5/S/2019 Senatu MWSE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Obowiązuje od 1 października 2019 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (zwanej dalej „Uczelnią” lub „MWSE”) prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
2) Statutu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zwanego dalej „statutem”,
3) Regulaminu studiów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zwanego dalej „regulaminem”.

§ 2

 1. Regulamin studiów określa organizację i przebieg studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich kierunków, poziomów, form oraz profili studiów prowadzonych w Uczelni, z wyjątkiem studiów podyplomowych, do których stosuje się odrębne przepisy.
 3. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich studentów Uczelni, a także wszystkich jej pracowników związanych z realizacją procesu kształcenia na studiach wyższych.

§ 3

 1. Przełożonym studentów Uczelni jest rektor.
 2. Rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni.
 3. Rektor zapewnia bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni.

§ 4

 1. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów kieruje procesem dydaktycznym  Uczelni i odpowiada za jego sprawną realizację.
 2. Decyzje w indywidualnych sprawach studentów z upoważnienia Rektora podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny, upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.
 3. Od decyzji administracyjnych wydanych z upoważnienia rektora przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów lub innego upoważnionego pracownika Uczelni służy wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 3 wnosi się do rektora za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów lub innego upoważnionego pracownika Uczelni, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 5

 1. Studenci w Uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym przewodniczącego i organ uchwałodawczy.
 3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
 4. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy i uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego regulaminu oraz zgodnie ze statutem Uczelni.
 5. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem Uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.

§ 6

 1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna je i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia potwierdza na piśmie. Niezłożenie ślubowania może być uznane za niepodjęcie studiów, uzasadniające skreślenie z listy studentów.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest spełnienie wymagań rekrutacyjnych uchwalonych przez senat Uczelni.
 3. Student zawiera z Uczelnią umowę o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia. Podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek dopuszczenia do zajęć dydaktycznych.
 4. Po złożeniu ślubowania: Rozpoczynając naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, dbać o dobre imię Uczelni, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność studenta Rzeczypospolitej Polskiej i po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką.
 5. Student ma prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 6. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Uczelni.
 7. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta.
 8. Dokumentacja przebiegu studiów gromadzona jest w aktach osobowych studenta i prowadzona przez dziekanat zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7

 1. Przyjęcie na studia w Uczelni następuje przez:
  1) rekrutację,
  2) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, o którym mowa w § 14 ust. 2.
 2. Przyjęcie na studia w Uczelni może również nastąpić w trybie wznowienia studiów, o którym mowa w § 29 ust. 14.

§ 8

 1. Studia są odpłatne, a warunki odpłatności określa umowa zawarta ze studentem.
 2. Opłaty za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z realizacją procesu kształcenia, ich wysokość oraz zasady ich płatności określa odrębne zarządzenie Kanclerza poprzedzone opinią samorządu studenckiego. Informacja o rodzaju i wysokości tych opłat oraz zasadach ich płatności jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej Uczelni.
 3. Uczelnia ustala opłaty pobierane od studentów i ich wysokość przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki.
 4. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki wysokość ustalonych dla nich opłat nie ulega zwiększeniu, ani nie zostaną wprowadzone nowe opłaty. Nie dotyczy to zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów.
 5. W przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów ma prawo do skreślenia studenta z listy studentów.
 6. Uczelnia może dochodzić roszczeń na drodze sądowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez studenta zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
II. Organizacja studiów

§ 9

 1. Studia prowadzone są jako studia stacjonarne i studia niestacjonarne.
 2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Dla studiów niestacjonarnych rektor może ustalić inny termin rozpoczęcia zajęć jednak nie wcześniejszy niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – semestr zimowy i semestr letni.
 4. Rektor opracowuje i po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego przedkłada do zatwierdzenia Senatowi zasady organizacji roku akademickiego, określając:
  1) czas trwania semestrów,
  2) okres odbywania zajęć dydaktycznych,
  3) przerwy w zajęciach dydaktycznych,
  4) czas trwania sesji egzaminacyjnych.
 5. Kształcenie odbywa się w Uczelni według ustalonych programów studiów, w ramach kierunków studiów i specjalności oraz profili studiów.
 6. Program studiów określa:
  1) formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie;
  2) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
  3) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;
  4) łączną liczbę godzin zajęć;
  5) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia;
  6) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
  7) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin innych niż odpowiednio: nauki humanistyczne lub nauki społeczne;
  8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.
 7. Plan studiów określa szczegółowo organizację i sposób realizacji programu studiów.
 8. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.
 9. Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
 10. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych podawane są do wiadomości studentów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni.
 11. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być również prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Senat może wprowadzić roczny okres zaliczeniowy.
 13. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane w BIP na stronie podmiotowej Uczelni, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.

§ 10

 1. Spośród nauczycieli akademickich pełnomocnik ds. kształcenia i studentów  może powołać opiekunów roku.
 2. Opiekunowie zapoznają studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi przebiegu studiów, a także udzielają porad studentom w sprawach związanych z procesem kształcenia.
 3. Studenci wybierają ze swego grona starostów roku i grup. Starosta reprezentuje studentów przed organem samorządu studenckiego oraz w rozmowach z pracownikami i władzami Uczelni.
 4. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Kanclerz.
III. Warunki odbywania studiów według  indywidualnej organizacji studiów

§ 11

 1. Student może odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów (IOS), która polega na realizowaniu obowiązującego na danym kierunku programu studiów, według indywidualnego harmonogramu zajęć i egzaminów lub modyfikacji w zakresie form zaliczeń i egzaminów.
 2. Według indywidualnej organizacji studiów mogą odbywać studia studenci:
  1) niepełnosprawni,
  2) z orzeczonym złym stanem zdrowia,
  3) studentki w ciąży,
  4) wychowujący dzieci,
  5) studiujący na dodatkowym kierunku, specjalności,
  6) zakwalifikowani na praktyki oraz studia zagraniczne w ramach programów partnerskich,
  7) z powodu innych ważnych przyczyn, uznanych przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów.
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na IOS składa się do pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów.
 4. Zgody na IOS udziela pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 4.
 5. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów na wniosek studentki w ciąży lub studenta będącego rodzicem kształcących się na studiach stacjonarnych wyraża zgodę na IOS do czasu ukończenia studiów.
 6. Studentów studiujących według IOS obowiązuje organizacja roku akademickiego zatwierdzona przez Senat na dany rok akademicki.
 7. Studentowi studiującemu według IOS przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów na warunkach określonych w Uczelni.
IV. Prawa i obowiązki studenta

§ 12

 1. Student ma prawo do:
  1) zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych i korzystając w tym celu z pełnej oferty  dydaktycznej Uczelni, a także z pomocy ze strony nauczycieli akademickich, organów i administracji Uczelni,
  2) uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Uczelnię,
  3) wyrażania opinii o programach studiów, a także o prowadzeniu zajęć przez pracowników Uczelni,
  4) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy Uczelni za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
  5) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez zrzeszanie się w kołach i organizacjach studenckich,
  6) nagród i wyróżnień ustanawianych przez rektora i kanclerza,
  7) studiowania według IOS na zasadach określonych w § 11,
  8) studiowania, poza kierunkiem podstawowym, także na innych kierunkach lub – w ramach kierunków – na specjalnościach; szczegółowe warunki studiowania studentów na dodatkowym kierunku lub specjalności w ramach kierunku określa pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów,
  9) ubiegania się o pomoc materialną, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych Uczelni.
 2. Student niepełnosprawny może ubiegać się o:
  1) zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania,
  2) zmianę grupy studenckiej,
  3) pomoc w uzyskaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,
  4) indywidualne warunki korzystania z Biblioteki,
  5) dodatkowe godziny konsultacji indywidualnych z poszczególnych zajęć.
 3. Warunkiem ubiegania się o uprawnienia, o których mowa w ust. 2,  jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ.
 4. W staraniach, o których mowa w ust. 2 studentów niepełnosprawnych wspiera kanclerz.
 5. Decyzję o przyznaniu udogodnień, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.
 6. Student niepełnosprawny może ubiegać się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Szczegółowe zasady i organizację wsparcia studentów niepełnosprawnych określają odrębne przepisy.

§ 13

 1. Student ma obowiązek:
  1) postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów,
  2) zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach studiowanego kierunku,
  3) wykorzystywać możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia,
  4) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, odbywać praktyki zgodnie z programem studiów,
  5) terminowo uzyskiwać zaliczenia z wszystkich zajęć oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich,
  6) terminowo składać egzaminy,
  7) przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni,
  8) przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,
  9) dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
  10) należytego wykonywania zobowiązań finansowych wobec Uczelni, określonych w umowie pomiędzy studentem a Uczelnią,
  11) przestrzegania zarządzeń władz Uczelni.
 2. Student ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub utratę mienia Uczelni.
 3. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie.

§ 14

 1. Student MWSE może przenieść się na inną uczelnię za zgodą rektora uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w MWSE.
 2. Student może przenieść się do MWSE z innej uczelni, w tym także zagranicznej za zgodą rektora MWSE, jeżeli wypełnił obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
 3. O przyjęciu na studia w MWSE w trybie przeniesienia na wniosek zainteresowanej osoby  rozstrzyga  w formie decyzji Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów działający z upoważnienia Rektora a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Rektora pracownik MWSE. Warunkiem przyjęcia w trybie przeniesienia jest spełnienie wymogów kwalifikacyjnych  oraz zbieżność efektów uczenia się uzyskanych przez studenta w uczelni, którą opuszcza z efektami kształcenia obowiązującymi w MWSE.
 4. Student innej uczelni wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, winien załączyć dokumentację przebiegu studiów (kartę przebiegu studiów) w uczelni, którą opuszcza. W przypadku uczelni zagranicznej, student zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów stwierdzających uprawnienia uczelni wyższej oraz zaświadczeń potwierdzających zaliczenie w uczelni zagranicznej określonych przedmiotów wraz z ocenami i dokładnym opisem każdego przedmiotu. Dokumenty te powinny być złożone w oryginale z dołączonym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Przyjęcie w trybie przeniesienia nie może nastąpić na pierwszy semestr studiów.
 6. W przypadku przeniesienia z innej uczelni, zajęcia zaliczone w tej uczelni na zasadach potwierdzania efektów uczenia się, nie są uznawane. Student winien je zaliczyć w ramach różnic programowych na zasadach i w terminie określonym przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności innego upoważnionego przez rektora pracownika MWSE.
 7. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni, w tym zagranicznej  przypisuje się taką liczbę punktów ECTS , jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w MWSE.
 8. Decyzję w sprawie przeniesienia zajęć podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Rektora pracownik MWSE, po analizie dokumentacji przebiegu studiów odbytych w innej uczelni i porównaniu efektów uczenia się uzyskanych w wyniku realizacji zajęć i praktyk w tej uczelni z efektami uczenia się jakie student winien uzyskać w wyniku realizacji zajęć i praktyk określonych w programie studiów obowiązującym na kierunku studiów w MWSE, na który zajęcia są przenoszone.
 9. Podejmując decyzję o przyjęciu na studia w MWSE w trybie przeniesienia, pełnomocnik rektora ds kształcenia i studentów lub inny upoważniony przez Rektora pracownik Uczelni:
 • ustala semestr studiów, na który student zostaje wpisany,
 • określa przedmioty, które uznaje za zaliczone,
 • wskazuje przedmioty, których zaliczenie uznaje za konieczne do wyrównania różnic programowych wynikających ze zmiany programu studiów oraz określa sposób i termin ich zaliczenia.
 1. Student MWSE może zmienić kierunek studiów, specjalność lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Rektora pracownik MWSE,  stosując odpowiednio postanowienia ust. 5-9.

§ 15

Student może studiować również inny kierunek w macierzystej bądź innej uczelni, a także inną specjalność oraz wybrane przedmioty pod warunkiem, że wypełni wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, biorąc pod uwagę:
1) terminowe zaliczenie poprzedniego semestru,
2) dobre wyniki w nauce,
3) terminowe uiszczenie opłat za poprzednie okresy studiów,
4) inne istotne okoliczności.

V. Zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów

§ 16

 1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na początku semestru podać do wiadomości studentów modułowe efekty uczenia się, warunki ich uzyskania oraz zasady weryfikacji.
 2. Wyniki z zaliczeń i egzaminów podawane są do wiadomości studentów przez zaliczającego lub egzaminatora poprzez zamieszczenie ocen w Elektronicznym Systemie Obsługi Studentów (ESOS) na indywidualnym koncie studenta w terminach, które regulują odrębne przepisy.
 3. Jeżeli zajęcia z jednego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje jedna osoba wyznaczona przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia istudentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.
 4. Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach i lektoratach.
 5. Zaliczenie zajęć wraz z oceną wpisuje osoba uprawniona do ESOS.
 6. Student może przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie, chyba że dotyczy to egzaminu z przedmiotów, z których nie obowiązują zaliczenia.
 7. Nieprzystąpienie do zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie powoduje utratę pierwszego terminu zaliczenia i skutkuje brakiem oceny, nieprzystąpienie do zaliczenia przedmiotu w drugim terminie powoduje utratę drugiego terminu zaliczenia i skutkuje brakiem oceny.
 8. Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego.
 9. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach jest możliwe w przypadku choroby lub ważnych  zdarzeń losowych, ale nie zwalnia studenta z obowiązku uzupełnienia zaległości w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia.
 10. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do systematycznej kontroli obecności studenta.  W przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć, prowadzący dane zajęcia winien niezwłocznie powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów. Z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności studenta na co najmniej połowie określonych obowiązkowych zajęć dydaktycznych pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów może podjąć decyzję o skierowaniu studenta na powtórzenie  semestru lub skreśleniu z listy studentów. W razie nieobecności pełnomocnika ww. decyzje podejmuje inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.
 11. We wszystkich sprawach dotyczących uzyskiwania zaliczeń studentowi przysługuje prawo odwołania się do pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności do innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni, w ciągu 7 dni od daty powzięcia kwestionowanej decyzji w sprawie zaliczenia.

§ 17

 1. Student może złożyć pisemny wniosek do pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów (w razie jego nieobecności do innego upoważnionego przez Rektora pracownika Uczelni) o dopuszczenie go do zaliczenia komisyjnego przy udziale wskazanego przez studenta obserwatora,  jeżeli kwestionuje obiektywizm nauczyciela akademickiego lub formę i przebieg zaliczenia. Wniosek ten winien zawierać uzasadnienie dotyczące zastrzeżeń co do obiektywnej oceny wiadomości studenta bądź przebiegu zaliczenia.
 2. Z wnioskiem o przeprowadzanie komisyjnego zaliczenia może również wystąpić odpowiedni organ samorządu studenckiego za uprzednią zgodą zainteresowanego studenta.
 3. Komisyjne zaliczenie odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą:
  • pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów jako przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona na przewodniczącego spośród nauczycieli akademickich, a w razie nieobecności pełnomocnika i niewyznaczenia przez niego przewodniczącego osoba wyznaczona na przewodniczącego spośród nauczycieli akademickich przez rektora,
  • co najmniej jeden specjalista z zakresu objętego zaliczeniem albo specjalista z przedmiotu pokrewnego,
  • opiekun roku,
  • obserwator wskazany przez studenta.
 4. W skład Komisji nie może wchodzić osoba , która dokonywała kwestionowanego zaliczenia.
 5. Uczestnikami zaliczenia komisyjnego mogą być w charakterze obserwatorów:
  • nauczyciel akademicki wskazany przez studenta,
  • przedstawiciel samorządu studenckiego wskazany przez studenta.
 6. Ocena uzyskana w wyniku zaliczenia komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną.
 7. Zaliczenie komisyjne przeprowadza się w formie wymaganej do zaliczenia danego przedmiotu, zgodnie z programem studiów.
 8. W przypadku nieuzyskania zaliczenia danego przedmiotu pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, działając z upoważnienia rektora, podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów albo – na jego wniosek – o zezwoleniu na powtarzanie roku lub semestru bądź o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym.

§ 18

 1. Student uczestniczący w pracach naukowo-badawczych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związane są te prace. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.
 2. Studentowi mogą być zaliczone zajęcia z języka obcego, jeśli posiada odpowiednie dokumenty lub certyfikaty. Decyzję w tej sprawie podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.

§ 19

 1. Egzaminy odbywają się w okresie sesji egzaminacyjnej. Plany egzaminów przygotowuje w porozumieniu z egzaminatorami – co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej – i przekazuje do zatwierdzenia pełnomocnikowi rektora ds. kształcenia i studentów (w razie jego nieobecności innemu upoważnionemu pracownikowi Uczelni) kierownik Dziekanatu. W planach tych podaje się dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem trzy terminy: I – pierwszy, II – poprawkowy i III – poprawkowy. Daty tych egzaminów muszą mieścić się w wyznaczonych organizacją roku akademickiego terminach sesji egzaminacyjnych.
 2. Egzaminator może w porozumieniu ze studentami i za zgodą pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów (w razie jego nieobecności za zgodą innego upoważnionego przez Rektora pracownika Uczelni) zmienić termin egzaminu, przy czym egzaminy w terminach poprawkowych nie powinny się odbyć później niż w ostatnim dniu sesji.
 3. Dopuszcza się możliwość składania egzaminów przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, z tym że terminy tych egzaminów traktowane są jako terminy pierwsze. Studenci, których dotyczy egzamin, w porozumieniu z nauczycielem akademickim przeprowadzającym egzamin, składają w tej sprawie pisemny wniosek do pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów ( w razie jego nieobecności do innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni).
 4. Student zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu sesji egzaminacyjnej, zarówno jeśli chodzi o pierwsze, jak i poprawkowe terminy.
 5. Zaliczenie egzaminu wraz z oceną wpisuje osoba uprawniona do ESOS, na indywidualnym koncie studenta w terminach, które regulują odrębne przepisy.
 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie student traci prawo do tego terminu egzaminu, co skutkuje brakiem oceny.
 7. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności z powodu poważnej choroby lub ważnych okoliczności losowych, odpowiednio udokumentowanych, lecz tylko takich, które uniemożliwiają składanie egzaminu, egzaminator może – w ramach sesji egzaminacyjnej – przywrócić studentowi pierwszy lub poprawkowy termin egzaminu. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole egzaminacyjnym Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów.
 8. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z powodów wymienionych w ust. 7 winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty egzaminu. Jeżeli w tym terminie student z przyczyn obiektywnych nie mógł usprawiedliwić swojej nieobecności na egzaminie, usprawiedliwienia tego winien dokonać  w terminie 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej mu usprawiedliwienie nieobecności.
 9. Po upływie terminu sesji poprawkowej jedynie pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni może, na wniosek studenta, indywidualnie przedłużyć na czas określony sesję egzaminacyjną, z powodu okoliczności wymienionych w ust. 7. Egzaminator zobowiązany jest dostosować się do wyznaczonych przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów lub innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni dodatkowych terminów egzaminów.
 10. Nieobecność egzaminatora w dniu wyznaczonego egzaminu nie może niekorzystnie wpływać na uprawnienia studenta. W razie nieobecności egzaminatora w czasie sesji pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik uczelni może wyznaczyć innego egzaminatora.

§ 20

 1. Student przystępujący do zaliczenia lub egzaminu zobowiązany jest w razie konieczności okazać legitymację studencką.
 2. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy i terminów zaliczeń i egzaminów do ich uzasadnionych potrzeb.
 3. Student ma prawo wglądu do poprawionych prac pisemnych (zaliczeniowych i egzaminacyjnych) oraz do otrzymania uzasadnienia oceny w okresie do dwóch tygodni od podania wyników.
 4. Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne drukowane są z ESOS, a po ich podpisaniu składane w Dziekanacie Uczelni w następujących terminach:
  • semestr zimowy – do 15 marca każdego roku,
  • semestr letni – do 15 października każdego roku.
 5. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przechowywać prace zaliczeniowe i egzaminacyjne przez okres jednego roku.

§ 21

 1. W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu student, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do obiektywizmu egzaminatora lub co do formy i przebiegu tego egzaminu, ma prawo złożyć wniosek do pełnomocnika ds. kształcenia i studentów, a w razie jego nieobecności do innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni, o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku stwierdzenia  uchybień w zakresie bezstronności bądź istotnych uchybień co do formy i przebiegu egzaminu pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Rektora pracownik Uczelni, może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, na wniosek egzaminatora lub organu samorządu studenckiego.
 3. Egzamin komisyjny przeprowadza komisja złożona z:
  • pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów lub osoby przez niego wyznaczonej jako przewodniczącego komisji, a w razie nieobecności pełnomocnika i niewyznaczenia przez niego przewodniczącego osoby wyznaczonej na przewodniczącego przez rektora,
  • specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnej dziedziny,
  • obserwatora wskazanego przez studenta.
 4. Uczestnikami egzaminu komisyjnego mogą być w charakterze obserwatorów:
  • nauczyciel akademicki wskazany przez studenta;
  • przedstawiciel samorządu studenckiego wskazany przez studenta.
 5. Członkiem Komisji  nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.
 6. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie wymaganej dla danego przedmiotu, zgodnie z programem studiów.
 7. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu  komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną.
 8. W przypadku uzyskania na egzaminie komisyjnym oceny niedostatecznej pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, działając z upoważnienia rektora podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów, albo – na jego wniosek – o zezwoleniu na powtarzanie roku lub semestru bądź  o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym. W razie nieobecności pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów ww. decyzje podejmuje inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.
VI. Zaliczenie semestru, roku studiów

§ 22

 1. W Uczelni obowiązuje system wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 2. Zajęciom wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.
 3. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest:
  1) uzyskanie co najmniej 30 punktów zaliczeniowych (ECTS),
  2) uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie wszystkich egzaminów, obowiązujących dla danego semestru potwierdzonych wpisem w Elektronicznym Systemie Obsługi Studentów (ESOS),
  3) niezaleganie z opłatami zgodnie z podpisaną  z Uczelnią umową o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia,
  4) w zależności od programu i planu studiów warunek zaliczenia semestru dotyczy również zaliczenia obowiązującej praktyki.
 4. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest zobowiązany uzyskać liczbę punktów ECTS wynoszącą co najmniej:
  1) w przypadku studiów pierwszego stopnia  – 180 punktów ECTS, jeśli studia trwają sześć semestrów,
  2) w przypadku studiów drugiego stopnia  – 120 punktów ECTS, jeśli studia trwają cztery semestry,
  3) w przypadku jednolitych studiów magisterskich  – 300 punktów ECTS, jeśli studia trwają dziesięć semestrów.
 5. W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny semestr z mniejszą liczbą punktów ECTS niż 30, student ma obowiązek uzupełnić różnicę punktową w terminie i na zasadach określonych przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni.
 6. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni potwierdza przeprowadzenie weryfikacji osiągnięć studenta sporządzonych w postaci wydruków danych elektronicznych z Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów. Potwierdzenie to stanowi podstawę do wpisu na kolejny semestr.
 7. Ostateczny termin zaliczenia semestru i wpis na semestr następny winien nastąpić: na semestr zimowy – do 15 października, a na semestr letni – do 15 marca.
 8. W uzasadnionych przypadkach, gdy pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni indywidualnie przedłuży studentowi termin zakończenia sesji egzaminacyjnej, wpis na następny semestr może nastąpić później.
 9. Procedury administracyjne dotyczące obsługi studiów z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów (ESOS) regulują odrębne przepisy.

§ 23

 1. Zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów i program kształcenia przewiduje inaczej.
 2. Skala ocen wpisywanych do Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów jest następująca:
  • celujący – 6,0
  • bardzo dobry – 5,0
  • dobry plus – 4,5
  • dobry – 4,0
  • dostateczny plus – 3,5
  • dostateczny – 3,0
  • niedostateczny – 2,0
 3. Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (niedostateczny).
 4. Ocena „celujący” (6,0) może być stosowana wyłącznie w przypadku szczególnie wyróżniającej się wiedzy kompetencji i umiejętności studenta, wykraczających poza ramy programowe przedmiotu.
 5. Przy zaliczeniach bez oceny wpisuje się określenie: „zal” (zaliczono), które nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen. Informacja dotycząca zaliczenia przedmiotów w tej formie zawarta jest w programie studiów określonego kierunku studiów.
 6. Oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów wpisywane są przez osoby uprawnione do ESOS.
 7. Student jest informowany o uzyskanych wynikach z zaliczeń i egzaminów w ESOS.
 8. Wyniki zaliczeń i egzaminów podawane są do wiadomości studentów przez osobę uprawnioną poprzez zamieszczenie ocen w systemie USOS na indywidualnym koncie studenta w terminie do 7 dni od ustalonego terminu zaliczenia przedmiotu.
 9. Ocena pozytywna z zaliczenia oraz z egzaminu jest ostateczna i nie może być poprawiona.

§ 24

 1. Student może realizować część programu kształcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej, na podstawie porozumień i programów podpisanych wspólnie z uczelniami.
 2. Zasady kierowania studentów na studia do innej uczelni i odbywania tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia do Uczelni studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy.
 3. Skala ocen w systemie ECTS przyporządkowana jest do uczelnianej skali ocen w następujący sposób:
Ocena w systemie ECTS Ocena według regulaminu studiów Definicja
A – exellent 5,0 BARDZO DOBRY – wybitne osiągnięcia z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
B – very good 4,5 DOBRY PLUS – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
C – good 4,0 DOBRY – generalnie solidna praca, z szeregiem zauważalnych błędów
D – not good enough 3,5 ZADOWALAJĄCY – zadowalający, ale z istotnymi brakami
E – poor 3,0 DOSTATECZNY – praca/wyniki spełniają minimalne kryteria
FX – bad (fail) 2,0 NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału
F – bad (fail) 2,0 NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie przygotuje całość materiału

 

§ 25

 1. Średnią ocen z okresu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w danym okresie studiów z zaliczeń i egzaminów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, obliczoną z zaokrągleniem do części setnych.
 2. W przypadku niezaliczenia przedmiotu z powodu nieprzystąpienia do zaliczenia lub egzaminu w żadnym z terminów sesji egzaminacyjnej i poprawkowej podczas zaliczenia semestru studenta w miejsce brakującej oceny końcowej z przedmiotu decyzją pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów (w razie jego nieobecności decyzją innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni) wpisuje się ocenę 2,0.
 3. Średnią ocen z całych studiów ustala się zgodnie z ust. 1, biorąc pod uwagę oceny z wszystkich okresów studiów objętych programem studiów.
 4. Przy obliczaniu średniej ocen nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej („zal.”).

§ 26

 1. W przypadku studenta powtarzającego rok lub semestr pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów może przenieść i uznać zajęcia zaliczone przez studenta w Uczelni, zgodnie z zasadami przenoszenia osiągnięć. Decyzję w tej sprawie podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni na wniosek studenta na początku semestru powtarzanego.
 2. Student powtarzający semestr może, za zgodą pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni , zaliczyć wybrane przedmioty z następnych semestrów. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów lub inny upoważniony pracownik bierze przy tym pod uwagę następstwo zaliczanych przedmiotów.
 3. Zasady, tryb i terminy uzupełniania różnic programowych wynikających z programu studiów w semestrze powtarzanym określa pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.

§ 27

 1. Student, który nie uzyskał zaliczenia nie więcej niż trzech przedmiotów objętych programem studiów w danym semestrze może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr, z jednoczesnym powtarzaniem tych przedmiotów. Decyzję w tej sprawie podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni na pisemny wniosek studenta.
 2. Student może starać się na kolejnym semestrze o wpis warunkowy, jeśli zaliczył przynajmniej jeden przedmiot objęty poprzednim wpisem warunkowym.
 3. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni określa zasady, tryb i termin zaliczenia każdego przedmiotu objętego wpisem warunkowym.
 4. W uzasadnionych przypadkach pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów  a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni może podjąć inną decyzję niż w ust. 1 lub 2.

§ 28

 1. Praktyki wynikające z planów studiów i programów nauczania objęte są zaliczeniem.
 2. Praktyki powinny być zaliczone w terminie 14 dni od daty ich ukończenia.
 3. Zaliczenia praktyki dokonuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów  lub osoba przez niego wyznaczona bądź osoba wyznaczona przez rektora w razie nieobecności pełnomocnika, zgodnie z zasadami odbywania praktyk.
 4. Zaliczenie praktyki jest niezbędnym warunkiem zaliczenia semestru (roku) studiów.
 5. Brak zaliczenia praktyki w określonym terminie może skutkować koniecznością ubiegania się przez studenta o warunkowe zaliczenie semestru, na zasadach określonych przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni.
 6. Szczegółowe zasady odbywania praktyk uregulowane są odrębnymi przepisami.
VII. Powtarzanie zajęć. Skreślenie z listy studentów

§ 29

 1. Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów,
  2) rezygnacji ze studiów,
  3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Student może być skreślony z listy studentów w przypadku:
  1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach, o których mowa w § 16 ust. 10,
  2) stwierdzenia braku postępów w nauce,
  3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Skreślenie z listy studentów następuje w formie decyzji administracyjnej , którą wydaje z upoważnienia rektora pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, wydanych przez  pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów lub innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni  służy wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Wniosek wnosi się za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów bądź innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni.
 4. Niepodjęcie studiów stwierdza się w przypadku niezgłoszenia się osoby po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia we właściwym dziale Uczelni oraz w wyznaczonym terminie w celu złożenia ślubowania. Niepodjęcie studiów stwierdza się również w przypadku niezgłoszenia się studenta po urlopie krótkoterminowym lub długoterminowym we właściwym dziale Uczelni w wyznaczonym terminie.
 5. Za brak postępów w nauce uważa się:
  1) powtórne niezaliczenie tego samego przedmiotu w przypadku jego powtarzania w ramach wpisu warunkowego,
  2) powtórne niezaliczenie semestru studiów w przypadku jego powtarzania.
 6. Rezygnacja ze studiów winna mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego w Dziekanacie. Za datę rezygnacji ze studiów uważa się datę złożenia oświadczenia w Dziekanacie, chyba że z treści pisma wynika data późniejsza.
 7. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja taka powinna mieć formę pisemną, spełniać wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz zawierać pouczenie o prawie złożenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skargi do sądu administracyjnego.
 8. Osoba, która została prawomocnie skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku, z zastrzeżeniem ust. 15.
 9. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni, ustalając warunki i semestr studiów , na który osoba wznawiająca zostaje przyjęta, zakres różnic programowych wynikających z programu studiów oraz sposób i termin ich uzupełnienia.
 10. Wznowienie studiów następuje od semestru studiów następującego po ostatnim zaliczonym semestrze studiów przed skreśleniem ze studiów osoby ubiegającej się o wznowienie, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inna upoważniony przez rektora pracownik Uczelni w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w razie znacznych różnic programowych, może zdecydować, iż osoba ubiegająca się o wznowienie zostaje przyjęta na niższy semestr studiów niż wskazany w ust. 10.
 12. Wznowienie studiów w MWSE nie jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni nie jest już prowadzony kierunek, na którym wcześniej taka osoba studiowała.
 13. Wznowienie studiów dotyczy wyłącznie aktualnego programu studiów obowiązującego studentów w semestrze wznowienia studiów. Ewentualne zmiany programowe obligują studenta do uzupełnienia różnic programowych, niezależnie od wcześniej zaliczonych semestrów. Osoba wznawiająca studia może je ukończyć, jeśli osiągnie takie same efekty uczenia się jak pozostali studenci danego rocznika.
 14. Osoba, która spełniła wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i  została skreślona z listy studentów z powodu nieprzystąpienia w terminie do tego egzaminu  może ubiegać się o wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego (w terminie do dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów) pod warunkiem, że w Uczelni nadal prowadzone są takie studia. Student wznawiający takie studia, poza przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, musi uzupełnić wszystkie różnice programowe wynikające z programu studiów jaki obowiązuje innych studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w tym samym czasie i na tych samych studiach.
 15. Student skreślony z powodu zaległości finansowych wobec Uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów po uregulowaniu zaległych zobowiązań finansowych.
 16. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan może – na wniosek studenta – podjąć decyzję o:
  1) przedłużeniu terminu zaliczeń i egzaminów w przypadkach szczególnie uzasadnionych i w odniesieniu do studentów, którzy swoimi dotychczasowymi osiągnięciami gwarantują zaliczenie semestru w terminie wyznaczonym przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności  przez innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni,
  2) powtarzaniu semestru,
  3) powtarzaniu zajęć z wpisem warunkowym (zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym pod warunkiem zrealizowania niezaliczonych zajęć); pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów lub inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni określa w decyzji termin i tryb zaliczenia zajęć objętych wpisem warunkowym.
VIII. Urlopy od zajęć

§ 30

 1. Studentowi może być udzielony urlop:
  1) krótkoterminowy – do 3 miesięcy – w przypadku wyjazdów krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez Uczelnię lub innych ważnych okoliczności losowych,
  2) długoterminowy – semestralny lub roczny:
  a) w przypadku długotrwałej choroby,
  b) studentce w ciąży (urlopu udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka),
  c) studentowi będącemu rodzicem (urlopu udziela się na okres do 1 roku). Student będący rodzicem składa wniosek o urlop w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka,
  d) w przypadku innych ważnych okoliczności losowych.
 2. Student we wniosku o udzielenie urlopu winien podać uzasadnienie oraz załączyć do niego dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności uzasadniające udzielenie urlopu.
 3. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni podejmuje decyzję w sprawie urlopu  na podstawie przedstawionej dokumentacji.
 4. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, w tym także prawo do pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W trakcie urlopu student może, za zgodą pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności za zgodą innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni i na warunkach przez nich określonych,  brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów.
 6. Student powracający z urlopu zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu studiów w zakresie, na zasadach i w terminach określonych przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni.
 7. Po urlopie związanym z długotrwałą chorobą student otrzymuje wpis na dany semestr po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o zdolności do kontynuowania studiów.
 8. Osoba studiująca na dwóch kierunkach studiów może wystąpić o udzielenie jej urlopu na obu kierunkach studiów lub jednym z nich.

§ 31

 1. Udzielenie urlopu długoterminowego przesuwa termin planowego ukończenia studiów.
 2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie przesuwa terminu planowego ukończenia studiów.
 3. W czasie urlopu krótkoterminowego student zwolniony jest z zajęć w tym okresie. Uzupełnienie zajęć odbywa się na zasadach określonych przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni.
 4. Udzielenie urlopu po zaliczeniu ostatniego semestru nie jest dopuszczalne.
IX. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

§ 32

 1. Studentom wyróżniającym się wybitnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, nienaganną postawą etyczną, aktywnością w życiu studenckim lub szczególnymi osiągnięciami sportowymi mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznają: rektor i kanclerz Uczelni.
 3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia wpisuje się do dokumentacji przebiegu studiów.

§ 33

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 305-320 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 321 ustawy.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1) upomnienie,
  2) nagana,
  3) nagana z ostrzeżeniem,
  4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5) wydalenie z Uczelni.
 3. W przypadku ukarania studenta karą, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, studenta skreśla się z listy studentów.
X. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy oraz ukończenie studiów

§ 34

 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora, zwanej dalej „promotorem”.
 3. Praca dyplomowa może być włączona w program prac naukowych Uczelni lub studenckiego koła naukowego.
 4. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, Uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego ( JSA). Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Promotor decyduje o dopuszczeniu sprawdzonej przez JSA pracy do egzaminu dyplomowego.
 5. Po przedłożeniu pracy dyplomowej i zatwierdzeniu jej przez promotora student uzyskuje zaliczenie seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów.
 6. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do ostatecznego terminu zaliczenia semestru kończącego studia.
 7. W uzasadnionych przypadkach pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni może na wniosek studenta przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc.
 8. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 6 lub ust. 7 zostaje skreślony z listy studentów. W przypadku takim student może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia w trybie wznowienia studiów.
 9. Szczegółowe zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego regulują odrębne przepisy.

§ 35

 1. Oceny pracy dyplomowej w formie pisemnej dokonują promotor pracy oraz jeden recenzent, zatwierdzony przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni.
 2. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta według skali określonej w § 23 ust. 2. Ostateczną ocenę pracy dyplomowej stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, sprowadzona do skali określonej w § 23 ust. 2., w ten sposób iż części setne zaokrąglone są w sposób określony w § 37 ust. 6. Zasada ta nie obowiązuje przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, gdzie brane są pod uwagę rzeczywiste oceny z pracy.
 4. Jeżeli recenzent oceni pracę dyplomową negatywnie, pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez rektora pracownik Uczelni  wyznacza drugiego recenzenta. W przypadku drugiej recenzji negatywnej student powinien przedstawić poprawioną wersję pracy w terminie ustalonym przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez rektora pracownika Uczelni.
 5. Recenzje pracy dyplomowej są jawne.
 6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się w przypadku pracy dyplomowej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
 7. Jeżeli w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor w drodze decyzji administracyjnej stwierdza nieważność dyplomu.

§ 36

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie przewidzianej liczby punktów ECTS, zgodnej z programem studiów dla danego kierunku,
  2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej zarówno od promotora, jak i od recenzenta,
  3) uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym również finansowych, wobec Uczelni.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 4. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminu dyplomowego. W jej skład wchodzą: pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący oraz promotor i recenzent jako członkowie. W razie nieobecności pełnomocnika ds. kształcenia i studentów i niewyznaczenia przez niego innej osoby na przewodniczącego, przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego wyznacza rektor.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego może zarządzić formę pisemną egzaminu. Komisja zaznacza w protokole egzaminu dyplomowego informację o formie egzaminu oraz załącza pisemną pracę egzaminacyjną studenta.
 6. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego kierunku studiów.
 7. Wynik egzaminu dyplomowego wyraża się ocenami określonymi w § 23 ust. 2.
 8. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę pracy dyplomowej, ocenę końcową egzaminu dyplomowego oraz ostateczny wynik studiów.
 9. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów a w razie jego nieobecności rektor  wyznacza drugi termin egzaminacyjny jako ostateczny.
 10. Powtórzenie egzaminu nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu egzaminu dyplomowego.
 11. Jeżeli student przystępował do egzaminu dwukrotnie, to wynik uwzględniany przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów jest średnią arytmetyczną wyników obu egzaminów, z zaokrągleniem do części setnych.
 12. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie studenta skreśla się z listy studentów.

§ 37

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów objętych cyklem kształcenia, obliczona zgodnie z § 25 regulaminu,
  2) średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej,
  3) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego.
 3. Średnia arytmetyczna obliczana jest z dokładnością do części setnych.
 4. Wynik studiów stanowi sumę:
  1) 0,6 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1,
  2) 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 2,
  3) 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 3;
 5. W przypadku wznowienia studiów lub przeniesienia się studenta w trakcie studiów na inny kierunek lub specjalność (w ramach Uczelni lub innej szkoły wyższej) przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  1) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów kierunku, na który student się przeniósł,
  2) określonych jako różnice programowe w wyniku weryfikacji zbieżności efektów uczenia się uzyskanych przez studenta na kierunku w uczelni, którą opuszcza z efektami obowiązującymi w MWSE na kierunku, na który student się przeniósł,
  3) pozostałych ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł.
 6. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zaokrąglony do pełnej oceny, jak poniżej:
  1) od 5,25 – celujący (6,0),
  2) od 4,51 do 5,24 – bardzo dobry (5,0),
  3) od 4,21 do 4,50 – dobry plus (4,5),
  4) od 3,81 do 4,20 – dobry (4,0),
  5) od 3,41 do 3,80 – dostateczny plus (3,5),
  6) do 3,40 – dostateczny.
 7. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy wpisu do dyplomu i suplementu, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w ust. 2 i 4.
 8. Student, który uzyskał średnią ocen ze studiów poniżej 3,0, bez względu na oceny uzyskane z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymuje ocenę dostateczną (jako ostateczny wynik studiów).

§ 38

 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje bezpłatnie absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek absolwenta ich odpis w języku obcym zgodnie z ustawą.
 2. Wzór dyplomu oraz wzór suplementu określają odrębne przepisy.
 3. Wzór dyplomu zatwierdza Senat Uczelni.
 4. Organizacją zrzeszającą absolwentów Uczelni jest Stowarzyszenie Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
XI. Przepisy końcowe
 1. Z dniem 30 września 2019 r. traci moc Regulamin studiów MWSE w Tarnowie wprowadzony uchwałą Senatu nr 14/S/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 2. Niniejszy Regulamin studiów MWSE w Tarnowie przyjęty Uchwałą Senatu MWSE  w Tarnowie nr 5/S/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
 dr  Michał Kozioł

Zamiana rozmiaru
Kontrast