Regulamin studiów

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
2) statutu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zwanego dalej statutem,
3) regulaminu studiów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zwanego dalej regulaminem.

§ 2

 1. Regulamin studiów określa organizację i przebieg studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich kierunków, poziomów i form studiów prowadzonych w Uczelni, z wyjątkiem studiów podyplomowych, do których stosuje się odrębne przepisy.
 3. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich studentów Uczelni, a także wszystkich jej pracowników związanych z przebiegiem procesu kształcenia na studiach wyższych.
 4. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

 1. Przełożonym studentów Uczelni jest rektor.
 2. Rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni.
 3. Rektor zapewnia bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni.

§ 4

 1. Dziekan jest kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, zwanej dalej wydziałem.
 2. Dziekan kieruje procesem dydaktycznym na wydziale Uczelni i odpowiada za jego sprawną realizację.
 3. Od decyzji dziekana podjętej w indywidualnych sprawach studentów przysługuje odwołanie do rektora.

§ 5

 1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
 3. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy i uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu regulaminu oraz zgodnie ze statutem Uczelni.
 4. Regulamin samorządu studentów wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat Uczelni jego zgodności z ustawą i statutem Uczelni.

§ 6

 1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni wszystkich form studiów pierwszego i drugiego stopnia następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia potwierdza na piśmie.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest spełnienie wymagań rekrutacyjnych uchwalonych przez senat Uczelni.
 3. Student zawiera z Uczelnią umowę o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia. Podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek dopuszczenia do zajęć dydaktycznych. Wzór umowy określa Kanclerz.
 4. Po złożeniu ślubowania: Rozpoczynając naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, dbać o dobre imię Uczelni, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność studenta Rzeczypospolitej Polskiej i po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką.
 5. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 6. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej obowiązany jest zwrócić ją Uczelni.
 7. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Uczelni.
 8. Dokumentacja przebiegu studiów gromadzona jest w aktach osobowych studenta i prowadzona przez dziekanat zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7

 1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni może również nastąpić w trybie:
  1) przeniesienia z innej uczelni, w tym także zagranicznej, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza,
  2) wznowienia studiów w MWSE, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni.
 2. Dziekan podejmuje decyzję o przeniesieniu zajęć w przypadku określonym w ust. 1, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej uczelni lub w MWSE i stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. Dziekan określa również semestr zapisu na studia oraz inne warunki konieczne do podjęcia decyzji o przyjęciu.
 3. Przyjęcie do MWSE studenta w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej, w tym zagranicznej, może nastąpić za zgodą dziekana właściwego wydziału MWSE pod warunkiem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych oraz zgodności lub porównywalności efektów kształcenia uzyskanych w Uczelni, którą student opuszcza z efektami kształcenia obowiązującymi w MWSE.
 4. Decyzję o przyjęciu do MWSE w trybie przeniesienia z innej Uczelni podejmuje dziekan właściwego wydziału MWSE.
 5. W przypadku przeniesienia z innej Uczelni zajęcia zaliczone w tej Uczelni na zasadach potwierdzenia efektów uczenia się nie są uznawane . Student winien je zaliczyć w ramach różnic programowych na zasadach i w terminie określonym przez dziekana.
 6. W przypadku wystąpienia różnic programowych dziekan określa zasady i termin uzupełnienia tych różnic, uwzględniając przedmioty zaliczone przez studenta przenoszącego się z innej uczelni lub wznawiającego studia.
 7. Student, który odbył część studiów za granicą może złożyć wniosek do dziekana o uznanie zaliczeń przedmiotów i ocen uzyskanych za granicą w ramach planu studiów i programu kształcenia realizowanego w Uczelni.
 8. Student, o którym mowa w ust. 3 i ust. 7 zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów stwierdzających uprawnienia uczelni wyższej oraz zaświadczeń potwierdzających zaliczenie w uczelni zagranicznej określonych przedmiotów wraz z ocenami i dokładnym opisem każdego przedmiotu. Dokumenty te powinny być złożone w oryginale z dołączonym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 8

 1. Studia są odpłatne, a warunki odpłatności określa umowa zawarta ze studentem.
 2. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia świadczone przez Uczelnię reguluje odrębne zarządzenie kanclerza.
 3. W przypadku zaległości finansowych w opłatach dziekan ma prawo do skreślenia studenta z listy.
 4. Uczelnia może dochodzić roszczeń na drodze sądowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez studenta zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
 5. Student rezygnujący ze studiów w trakcie ich trwania jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Uczelni o rezygnacji ze studiów.
II. Organizacja studiów

§ 9

 1. Studia prowadzone są jako studia stacjonarne i studia niestacjonarne.
 2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Dla studiów niestacjonarnych Rektor może ustalić inny termin rozpoczęcia zajęć jednak nie wcześniejszy niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – semestr zimowy i semestr letni.
 4. Rektor opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia senatowi zasady organizacji roku akademickiego, określając czas trwania:
  1) semestrów,
  2) odbywania zajęć dydaktycznych,
  3) przerw w zajęciach dydaktycznych,
  4) sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w każdym semestrze.
 5. Kształcenie odbywa się na wydziałach, według ustalonych planów studiów i programów kształcenia, w ramach kierunków studiów i specjalności.
 6. Program kształcenia określa w szczególności sposób realizacji założonych efektów kształcenia w postaci treści kształcenia na danym kierunku lub specjalności, formę realizacji poszczególnych przedmiotów, liczbę punktów zaliczeniowych ECTS związanych z realizacją przedmiotów, formę i czas trwania praktyki, warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu.
 7. Plan studiów określa szczegółowo organizację i sposób realizacji programu kształcenia.
 8. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych podawane są do wiadomości studentów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni.
 9. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być również prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Senat może wprowadzić roczny okres zaliczeniowy.
 11. Dziekan ogłasza plan studiów i program kształcenia oraz szczegółowe zasady jego realizacji na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni.

§ 10

 1. Spośród nauczycieli akademickich dziekan może powołać opiekunów roku.
 2. Opiekunowie zapoznają studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi przebiegu studiów, a także udzielają porad studentom w sprawach związanych z procesem kształcenia.
 3. Studenci wybierają ze swego grona starostów roku i grup. Starosta reprezentuje studentów przed organem samorządu studenckiego oraz w rozmowach z pracownikami i władzami Uczelni.
 4. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje pełnomocnik kanclerza ds. osób niepełnosprawnych.
III. Warunki odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów  oraz indywidualnej organizacji studiów

§ 11

 1. Student może studiować według indywidualnego programu studiów (IPS) po zaliczeniu drugiego semestru na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jeśli wyróżnia się postępami w nauce (wysoka średnia ocen z zaliczonych semestrów). Według IPS mogą również studiować studenci zakwalifikowani na semestralne lub roczne  wyjazdy zagraniczne oraz studenci zagraniczni na zajęciach realizowanych w Uczelni w języku obcym, w ramach programów partnerskich.
 2. Studia według IPS polegają na zmianie programu studiów, w tym planu studiów , umożliwiając realizację zainteresowań studenta pod warunkiem osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia. IPS może w szczególności polegać na indywidualnym doborze treści, metod i form kształcenia.
 3. Decyzję o dopuszczeniu studenta do odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów podejmuje dziekan, na pisemny wniosek studenta. Dziekan wyznacza dla studenta opiekuna naukowego spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów ustala opiekun naukowy w porozumieniu ze studentem ustala i opiniuje plan studiów i program kształcenia, obowiązki studenta w zakresie uczestnictwa na zajęciach oraz terminy składania zaliczeń i egzaminów. Dokumentację w tym zakresie student dostarcza do dziekanatu najpóźniej do jednego miesiąca od dnia wydania decyzji przez dziekana o studiowaniu wg IPS.
 5. Studentów studiujących według IPS obowiązuje organizacja roku akademickiego zatwierdzona przez Senat na dany rok.
 6. Student odbywający studia według IPS uzyskuje prawo do wpisania w dokumentacji toku studiów ocen uzyskanych z dodatkowych zaliczeń i egzaminów, informacji o ukończonych specjalnościach, a także prawo do wpisania na dyplomie dodatkowej specjalności.

§ 12

 1. Student może studiować według indywidualnej organizacji studiów (IOS), która polega na realizowaniu obowiązującego na danym kierunku planu studiów i programu kształcenia, według indywidualnego harmonogramu zajęć i egzaminów lub modyfikacji w zakresie form zaliczeń i egzaminów.
 2. Według indywidualnej organizacji studiów mogą odbywać studia studenci:
  1) niepełnosprawni,
  2) z orzeczonym złym stanem zdrowia,
  3) wychowujący dzieci,
  3) studiujący na dodatkowym kierunku, specjalności,
  4) zakwalifikowani na praktyki oraz studia zagraniczne w ramach programów partnerskich,
  5) z powodu innych ważnych przyczyn, uznanych przez dziekana.
 3. Zezwolenia na IOS udziela dziekan na czas określony.
 4. Studentów studiujących według IOS obowiązuje organizacja roku akademickiego zatwierdzona przez senat na dany rok.
 5. Studentowi studiującemu według IOS przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów na warunkach określonych w Uczelni.

IV. Prawa i obowiązki studenta

§ 13

 1. Student ma prawo do:
  1) zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych i korzystając w tym celu z pełnej oferty  dydaktycznej Uczelni, a także z pomocy ze strony nauczycieli akademickich, organów i administracji Uczelni,
  2) uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Uczelnię,
  3) wyrażania opinii o planach studiów i programach kształcenia, a także o prowadzeniu zajęć przez pracowników Uczelni,
  4) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy Uczelni za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
  5) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez zrzeszanie się w kołach i organizacjach studenckich,
  6) nagród i wyróżnień ustanawianych przez rektora i inne organy,
  7) studiowania według IPS oraz według IOS,
  8) studiowania, poza kierunkiem podstawowym, także na innych kierunkach lub – w ramach kierunków – na specjalnościach; szczegółowe warunki studiowania studentów na dodatkowym kierunku lub specjalności w ramach kierunku określa dziekan,
  9) ubiegania się o pomoc materialną, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych Uczelni.
 2. Student niepełnosprawny może ubiegać się o:
  1) zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania,
  2) zmianę grupy studenckiej,
  3) pomoc w uzyskaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,
  4) stypendium specjalne,
  5) indywidualne warunki korzystania z Biblioteki.
 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 2 jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ.
 4. W staraniach, o których mowa w ust. 2 studentów niepełnosprawnych wspiera pełnomocnik kanclerza ds. osób niepełnosprawnych.
 5. Decyzję o przyznaniu udogodnień, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 podejmuje dziekan, a w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 5 podejmuje dziekan po uzgodnieniu z Dyrektorem biblioteki na podstawie opinii pełnomocnika kanclerza ds. osób niepełnosprawnych.
 6. Szczegółowe zasady i organizację wsparcia studentów niepełnosprawnych określają odrębne przepisy.

§ 14

 1. Student ma obowiązek:
  1) postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów,
  2) zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach studiowanego kierunku,
  3) wykorzystywać możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia,
  4) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, odbywać praktyki zgodnie z planem studiów i programem kształcenia,
  5) terminowo uzyskiwać zaliczenia z wszystkich zajęć oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich,
  6) przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni,
  7) przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,
  8) dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
  9) należytego wykonywania zobowiązań finansowych wobec Uczelni, określonych w umowie pomiędzy studentem a Uczelnią,
  10) przestrzegania zarządzeń władz Uczelni.
 2. Student ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub utratę mienia Uczelni.
 3. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie.

§ 15

 1. Student MWSE może przenieść się do innej szkoły wyższej za zgodą dziekana tej uczelni, do której student przechodzi, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni.
 2. Student może przenieść się do Uczelni z innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, jeżeli wypełnił obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
 3. O przyjęciu na studia w MWSE w drodze przeniesienia rozstrzyga w formie decyzji Dziekan wydziału przyjmującego na wniosek Studenta. Warunkiem przyjęcia w drodze przeniesienia jest spełnienie wymogów kwalifikacyjnych oraz zbieżność efektów kształcenia uzyskanych przez studenta w uczelni, którą opuszcza z efektami kształcenia w przyjmującej jednostce MWSE.
 4. Do wniosku o przeniesienie do MWSE student winien załączyć dokumentację przebiegu studiów w uczelni, którą student opuszcza.
 5. Przyjęcie w drodze przeniesienia nie może nastąpić na pierwszy semestr studiów.
 6. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni, w tym zagranicznej przypisuje się taką liczbę punktów ECTS , jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.
 7. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia w trybie określonym w ust. 8.
 8. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje na wniosek studenta Dziekan wydziału przyjmującego po analizie dokumentacji przebiegu studiów odbytych w innej uczelni i porównaniu efektów kształcenia uzyskanych w wyniku realizacji zajęć i praktyk w tej uczelni z efektami kształcenia jakie student winien uzyskać w wyniku realizacji zajęć i praktyk określonych w planie studiów i programie kształcenia obowiązującym na kierunku studiów w MWSE, na który zajęcia są przenoszone.
 9. Podejmując decyzję o przyjęciu na studia w MWSE w drodze przeniesienia, Dziekan wydziału przyjmującego:
 • ustala semestr studiów , na który zostaje wpisany student,
 • określa przedmioty, które uznaje za zaliczone,
 • wskazuje przedmioty, których zaliczenie uznaje za konieczne do wyrównania różnic programowych wynikających ze zmiany planu studiów i programu kształcenia oraz określa sposób i termin ich zaliczenia.
 1. Student może zmienić kierunek studiów, specjalność lub formę studiów . Decyzję w tej sprawie podejmuje na wniosek studenta Dziekan właściwego wydziału stosując odpowiednio postanowienia ust. 5-9.

§ 16

 1. Student może studiować również na innych kierunkach w macierzystej, bądź innej uczelni, a także inną specjalność oraz wybrane przedmioty, pod warunkiem, że wypełni wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan biorąc pod uwagę:
  1) terminowe zaliczenie poprzedniego semestru,
  2) dobre wyniki w nauce,
  3) terminowe uiszczenie opłat za poprzednie okresy studiów,
  4) inne istotne okoliczności.
V. Zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów

§ 17

 1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na początku semestru podać do wiadomości studentów modułowe efekty kształcenia, warunki ich uzyskania oraz zasady weryfikacji.
 2. Wyniki z zaliczeń i egzaminów podawane są do wiadomości studentów przez zaliczającego lub egzaminatora poprzez zamieszczenie ocen w Elektronicznym Systemie Obsługi Studentów (ESOS) na indywidualnym koncie studenta w terminach, które regulują odrębne przepisy.
 3. Jeżeli zajęcia z jednego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje jedna osoba wyznaczona przez dziekana.
 4. Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach i lektoratach.
 5. Zaliczenie zajęć wraz z oceną wpisuje osoba uprawniona do ESOS.
 6. Student może przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie, chyba że dotyczy to egzaminu z przedmiotów, z których nie obowiązują zaliczenia.
 7. Nieprzystąpienie do zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie powoduje utratę pierwszego terminu zaliczenia i skutkuje brakiem oceny, nieprzystąpienie do zaliczenia przedmiotu w drugim terminie powoduje utratę drugiego terminu zaliczenia i skutkuje brakiem oceny.
 8. Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego.
 9. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach jest możliwe w przypadku choroby lub istotnych zdarzeń losowych, ale nie zwalnia studenta z obowiązku uzupełnienia zaległości w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia.
 10. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do systematycznej kontroli obecności studenta. W przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć, prowadzący winien niezwłocznie powiadomić o tym dziekana. Z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o skierowaniu studenta na powtórzenie semestru lub skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.
 11. We wszystkich sprawach dotyczących uzyskiwania zaliczeń studentowi przysługuje prawo odwołania się do dziekana w ciągu 7 dni od daty powzięcia kwestionowanej decyzji.

§ 18

 1. Student może złożyć pisemny wniosek do dziekana o dopuszczenie go do zaliczenia komisyjnego, jeżeli kwestionuje obiektywizm nauczyciela akademickiego lub formę i przebieg zaliczenia. Wniosek ten winien zawierać uzasadnienie dotyczące zastrzeżeń co do obiektywnej oceny wiadomości studenta bądź przebiegu zaliczenia.
 2. Z wnioskiem o przeprowadzanie komisyjnego zaliczenia może również wystąpić odpowiedni organ samorządu studenckiego za uprzednią zgodą zainteresowanego studenta.
 3. Komisyjne zaliczenie odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą: – dziekan jako przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona na przewodniczącego spośród nauczycieli akademickich – co najmniej jeden specjalista z zakresu objętego zaliczeniem albo specjalista z przedmiotu pokrewnego – opiekun roku.
 4. Komisji nie może przewodniczyć osoba , która dokonywała kwestionowanego zaliczenia.
 5. Uczestnikami zaliczenia komisyjnego mogą być w charakterze obserwatorów:
  – nauczyciel akademicki, który dokonał weryfikowanego zaliczenia;
  – nauczyciel akademicki wskazany przez studenta,
  – na wniosek studenta wskazany przez niego przedstawiciel samorządu studenckiego.
 6. Ocena uzyskana w wyniku zaliczenia komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną.
 7. Zaliczenie komisyjne przeprowadza się w formie wymaganej do zaliczenia danego przedmiotu, zgodnie z planem studiów i programem kształcenia.
 8. W przypadku nieuzyskania zaliczenia danego przedmiotu dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów albo – na jego wniosek – o zezwoleniu na powtarzanie roku lub o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym.

§ 19

 1. Student uczestniczący w pracach naukowo-badawczych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związane są te prace. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.
 2. Studentowi mogą być zaliczone zajęcia z języka obcego, jeśli posiada odpowiednie dokumenty lub certyfikaty. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan, na wniosek studenta.

§ 20

 1. Egzaminy odbywają się w okresie sesji egzaminacyjnej. Plany egzaminów przygotowuje, w porozumieniu z egzaminatorami – co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej – i przekazuje do zatwierdzenia dziekanowi, kierownikowi dziekanatu. W planach tych podaje się, dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem, trzy terminy: I – pierwszy, II – poprawkowy i III – poprawkowy. Daty tych egzaminów muszą mieścić się w wyznaczonych organizacją roku akademickiego terminach sesji egzaminacyjnych.
 2. Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, zmienić termin egzaminu, przy czym egzaminy w terminach poprawkowych nie powinny się odbyć później niż w ostatnim dniu sesji.
 3. Dopuszcza się możliwość składania egzaminów przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, z tym że terminy tych egzaminów traktowane są jako terminy pierwsze.
 4. Student zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu sesji egzaminacyjnej, zarówno jeśli chodzi o pierwsze, jak i poprawkowe terminy.
 5. Zaliczenie egzaminu wraz z oceną wpisuje osoba uprawniona do ESOS, na indywidualnym koncie studenta w terminach, które regulują odrębne przepisy.
 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie student traci prawo do tego terminu egzaminu, co skutkuje brakiem oceny.
 7. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności z powodu poważnej choroby lub ważnych okoliczności losowych, odpowiednio udokumentowanych, lecz tylko takich, które uniemożliwiają składanie egzaminu, egzaminator może – w ramach sesji egzaminacyjnej – przywrócić studentowi pierwszy lub poprawkowy termin egzaminu. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole egzaminacyjnym Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów.
 8. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z powodów wymienionych w ust. 7 winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty egzaminu. Jeżeli w tym terminie student z przyczyn obiektywnych nie mógł usprawiedliwić swojej nieobecności na egzaminie, usprawiedliwienia tego winien dokonać  w terminie 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej mu usprawiedliwienie nieobecności.
 9. Po upływie terminu sesji poprawkowej jedynie dziekan może, na wniosek studenta, indywidualnie przedłużyć na czas określony sesję egzaminacyjną, z powodu okoliczności wymienionych w ust. 7. Egzaminator zobowiązany jest dostosować się do wyznaczonych przez dziekana dodatkowych terminów egzaminów.
 10. Nieobecność egzaminatora w dniu wyznaczonego egzaminu nie może niekorzystnie wpływać na uprawnienia studenta. W razie nieobecności egzaminatora w czasie sesji kierownik katedry lub zakładu może, za zgodą dziekana, wyznaczyć innego egzaminatora. Decyzję taką może również samodzielnie podjąć dziekan.

§ 21

 1. Student przystępujący do zaliczenia lub egzaminu zobowiązany jest, w razie konieczności, okazać legitymację studencką.
 2. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy i terminów zaliczeń i egzaminów do ich uzasadnionych potrzeb.
 3. Student ma prawo wglądu do poprawionych prac pisemnych (zaliczeniowych i egzaminacyjnych) oraz do otrzymania uzasadnienia oceny w okresie do dwóch tygodni od podania wyników.
 4. Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne drukowane są z ESOS, a po ich podpisaniu składane w dziekanacie Uczelni w następujących terminach:
  • semestr zimowy – do 15 marca każdego roku,
  • semestr letni – do 15 października każdego roku.
 5. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przechowywać prace zaliczeniowe i egzaminacyjne przez okres 1 roku.

§ 22

 1. W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu student, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do obiektywizmu egzaminatora lub co do formy i przebiegu tego egzaminu, ma prawo złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku stwierdzenia  uchybień w zakresie bezstronności bądź istotnych uchybień co do formy i przebiegu egzaminu dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, na wniosek egzaminatora lub Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
 3. Egzamin komisyjny przeprowadza komisja złożona z dziekana lub prodziekana jako przewodniczącego komisji, specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnej dziedziny oraz opiekuna roku.
 4. Uczestnikami egzaminu komisyjnego mogą być w charakterze obserwatorów:
  – nauczyciel akademicki, który był egzaminatorem;
  – nauczyciel akademicki wskazany przez studenta;
  – na wniosek studenta wskazany przez niego przedstawiciel samorządu studenckiego.
 5. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną.
 6. Zaliczenie komisyjne przeprowadza się w formie wymaganej do zaliczenia danego przedmiotu, zgodnie z planem studiów i programem kształcenia.
 7. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.
 8. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie wymaganej dla danego przedmiotu, zgodnie z planem studiów i programem kształcenia.
 9. W przypadku uzyskania na egzaminie komisyjnym oceny niedostatecznej dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów albo – na jego wniosek – o zezwoleniu na powtarzanie roku lub o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym.
VI. Zaliczenie semestru, roku studiów

§ 23

 1. W Uczelni obowiązuje system wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 2. Zajęciom wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.
 3. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest:
  1) uzyskanie co najmniej 30 punktów zaliczeniowych (ECTS),
  2) uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie wszystkich egzaminów, obowiązujących dla danego semestru potwierdzonych wpisem w Elektronicznym Systemie Obsługi Studentów (ESOS),
  3) niezaleganie z opłatami zgodnie z podpisaną  z Uczelnią umową o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia,
  4) w zależności od planu studiów warunek zaliczenia semestru dotyczy również zaliczenia obowiązującej praktyki.
 4. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest zobowiązany uzyskać liczbę punktów ECTS wynoszącą:
  1) w przypadku studiów pierwszego stopnia – co najmniej 180 punktów ECTS, jeśli studia trwają sześć semestrów,
  2) w przypadku studiów drugiego stopnia:

  • 90 punktów ECTS, jeśli studia trwają trzy semestry,
  • 120 punktów ECTS, jeśli studia trwają cztery semestry.
 5. W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny semestr z mniejszą liczbą punktów ECTS niż 30, student ma obowiązek uzupełnić różnicę punktową w terminie i na zasadach określonych przez dziekana.
 6. Zaliczenia semestru dokonuje dziekan na kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych z Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów. Zaliczenie to jest podstawą wpisu na kolejny semestr.
 7. Ostateczny termin zaliczenia semestru i wpis na semestr następny winien nastąpić: na semestr zimowy – do 15 października, a na semestr letni – do 15 marca.
 8. W uzasadnionych przypadkach, gdy dziekan indywidualnie przedłuży studentowi termin zakończenia sesji egzaminacyjnej, wpis na następny semestr może nastąpić później.
 9. Procedury administracyjne dotyczące obsługi studiów z wykorzystaniem Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (ECTS) regulują odrębne przepisy.

§ 24

 1. Zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów i program kształcenia przewiduje inaczej.
 2. Skala ocen wpisywanych do Elektronicznego Systemu Obsługi Studentów jest następująca:
  • celujący – 6,0
  • bardzo dobry – 5,0
  • dobry plus – 4,5
  • dobry – 4,0
  • dostateczny plus – 3,5
  • dostateczny – 3,0
  • niedostateczny – 2,0
 3. Najniższą i jedyną niezaliczającą ocena jest 2,0 (niedostateczny).
 4. Ocena „celujący” (6,0) może być stosowana wyłącznie w przypadku szczególnie wyróżniającej się wiedzy studenta, wykraczającej poza ramy programowe przedmiotu.
 5. Przy zaliczeniach bez oceny wpisuje się określenie: „zal” (zaliczono), które nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen. Informacja dotycząca zaliczenia przedmiotów w tej formie zawarta jest w planie studiów i programie kształcenia określonego kierunku studiów.
 6. Oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów wpisywane są przez osoby uprawnione do ESOS.
 7. Student jest informowany o uzyskanych wynikach z zaliczeń i egzaminów w ESOS.
 8. Wyniki zaliczeń i egzaminów podawane są do wiadomości studentów przez osobę uprawnioną poprzez zamieszczenie ocen w systemie USOS na indywidualnym koncie studenta w terminie do 7 dni od ustalonego terminu zaliczenia przedmiotu.
 9. Ocena pozytywna z zaliczenia oraz z egzaminu jest ostateczna i nie może być poprawiona.

§ 25

 1. Student może realizować część programu kształcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej, na podstawie porozumień i programów podpisanych wspólnie z uczelniami.
 2. Zasady kierowania studentów na studia do innej uczelni i odbywania tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia do Uczelni studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy.
 3. Skala ocen w systemie ECTS przyporządkowana jest do uczelnianej skali ocen w następujący sposób:
Ocena w systemie ECTS Ocena wg regulaminu studiów Definicja
A – exellent 5.0 BARDZO DOBRY- wybitne osiągnięcia z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
B – very good 4.5 DOBRY PLUS – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
C – good 4.0 DOBRY – generalnie solidna praca, z szeregiem zauważalnych błędów
D – not good enough 3.5 ZADOWALAJĄCY – zadowalający, ale z istotnymi brakami
E – poor 3.0 DOSTATECZNY – praca/wyniki spełniają minimalne kryteria
FX – bad (fail) 2,0 NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału
F – bad (fail) 2,0 NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie przygotuje całość materiału

§ 26

 1. Średnią ocen z okresu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w danym okresie studiów z zaliczeń i egzaminów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, obliczoną z zaokrągleniem do części setnych.
 2. W przypadku niezaliczenia przedmiotu z powodu nieprzystąpienia do zaliczenia lub egzaminu w żadnym z terminów sesji egzaminacyjnej i poprawkowej podczas zaliczenia semestru studenta w miejsce brakującej oceny końcowej z przedmiotu decyzją dziekana wpisuje się ocenę 2,0.
 3. Średnią ocen z całych studiów ustala się zgodnie z ust.1, biorąc pod uwagę oceny z wszystkich okresów studiów objętych planem studiów i programem kształcenia.
 4. Przy obliczaniu średniej ocen nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej („zal”).

§ 27

 1. W przypadku studenta powtarzającego semestr dziekan może przenieść i uznać zajęcia zaliczone przez studenta w Uczelni, zgodnie z zasadami przenoszenia osiągnięć. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta na początku semestru powtarzanego.
 2. Student powtarzający semestr może, za zgodą dziekana, zaliczyć wybrane przedmioty z następnych semestrów. Dziekan bierze przy tym pod uwagę następstwo zaliczanych przedmiotów.
 3. Zasady, tryb i terminy uzupełniania różnic programowych wynikających z planu studiów i programu kształcenia w semestrze powtarzanym określa dziekan.

§ 28

 1. Student, który nie uzyskał zaliczenia nie więcej niż trzech przedmiotów objętych planem studiów w danym semestrze, może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr, z jednoczesnym powtarzaniem tych przedmiotów. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.
 2. Student może starać się na kolejnym semestrze o wpis warunkowy, jeśli zaliczył przynajmniej jeden przedmiot objęty poprzednim wpisem warunkowym.
 3. Dziekan określa zasady, tryb i termin zaliczenia każdego przedmiotu objętego wpisem warunkowym.
 4. W uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję niż w ust. 1 lub 2.

§ 29

 1. Praktyki wynikające z planów studiów i programów nauczania objęte są zaliczeniem.
 2. Praktyki powinny być zaliczone w terminie 14 dni od daty ich ukończenia.
 3. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan lub pełnomocnik dziekana ds. praktyk, zgodnie z zasadami odbywania praktyk.
 4. Zaliczenie praktyki jest niezbędnym warunkiem zaliczenia semestru (roku) studiów.
 5. Brak zaliczenia praktyki w określonym terminie może skutkować koniecznością ubiegania się przez studenta o warunkowe zaliczenie semestru, na zasadach określonych przez dziekana.
 6. Szczegółowe zasady odbywania praktyk uregulowane są odrębnymi przepisami.
VII. Powtarzanie zajęć. Skreślenie z listy studentów

§ 30

 1. Dziekan skreśla z listy studentów w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów,
  2) rezygnacji ze studiów,
  3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku:
  1) stwierdzenia braków postępów w nauce,
  2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia.
 3. Od decyzji dziekana, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje, za pośrednictwem dziekana, odwołanie do rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Niepodjęcie studiów stwierdza się w przypadku niezgłoszenia się osoby po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia we właściwym dziale Uczelni oraz w wyznaczonym terminie, w celu podpisania ślubowania i umowy o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia. Niepodjęcie studiów stwierdza się również w przypadku niezgłoszenia się studenta po urlopie krótkoterminowym lub długoterminowym we właściwym dziale Uczelni w wyznaczonym terminie.
 5. Za brak postępów w nauce uważa się:
  1) powtórne niezaliczenie tego samego przedmiotu, w przypadku jego powtarzania w ramach wpisu warunkowego,
  2) powtórne niezaliczenie semestru studiów, w przypadku jego powtarzania,
  3) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, o których mowa w § 17, ust. 10.
 6. Rezygnacja ze studiów winna mieć formę pisemnego oświadczenia, złożonego we właściwym dziekanacie. Za datę rezygnacji ze studiów uważa się datę złożenia oświadczenia w dziekanacie, chyba że z treści pisma wynika data późniejsza.
 7. Decyzja o skreśleniu studenta z listy powinna mieć formę pisemną, spełniać wymogi określone w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego oraz zawierać pouczenie o środkach odwoławczych.
 8. Osoba prawomocnie skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku, z zastrzeżeniem ust. 14.
 9. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan, na wniosek studenta, ustalając warunki i semestr studiów, na który osoba wznawiająca zostaje przyjęta, zakres różnic programowych wynikających z planu studiów i programu kształcenia oraz sposób i termin ich uzupełnienia.
 10. Wznowienie studiów następuje od semestru studiów następującego po ostatnim zaliczonym semestrze studiów przed skreśleniem ze studiów osoby ubiegającej się o wznowienie, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. Osoba prawomocnie skreślona z listy studentów, która nie zaliczyła pierwszego semestru studiów może ubiegać się o wznowienie studiów od pierwszego semestru studiów.
 12. Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w razie znacznych różnic programowych, może zdecydować, iż osoba ubiegająca się o wznowienie zostaje przyjęta na niższy semestr studiów niż wskazany w ust. 10.
 13. Po wznowieniu student studiuje według aktualnie obowiązującego programu kształcenia i planu studiów.
 14. Osoba, która spełniła wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i została skreślona z listy studentów z powodu nieprzystąpienia w terminie do tego egzaminu  może ubiegać się o wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie do dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów.
 15. Student skreślony z powodu zaległości finansowych wobec Uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów po uregulowaniu zaległych zobowiązań finansowych.
 16. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan może – na wniosek studenta – podjąć decyzję o:
  1) przedłużeniu terminu zaliczeń i egzaminów w przypadkach szczególnie uzasadnionych i w odniesieniu do studentów, którzy swoimi dotychczasowymi osiągnięciami gwarantują zaliczenie semestru w wyznaczonym przez dziekana terminie,
  2) powtarzaniu semestru,
  3) powtarzaniu zajęć z wpisem warunkowym (zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym pod warunkiem zrealizowania niezaliczonych zajęć); dziekan określa w decyzji termin i tryb zaliczenia zajęć objętych wpisem warunkowym.
VIII. Urlopy od zajęć

§ 31

 1. Studentowi może być udzielony urlop:
  1) krótkoterminowy – do 3 miesięcy – w przypadku wyjazdów krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez Uczelnię lub innych ważnych okoliczności losowych,
  2) długoterminowy – semestralny lub roczny – w przypadku długotrwałej choroby, ciąży, urodzenia dziecka lub innych ważnych okoliczności losowych.
 2. Urlopu udziela, na wniosek studenta, dziekan, na podstawie przedstawionej dokumentacji.
 3. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, w tym także prawo do pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów objętych programem kształcenia i planem studiów.
 5. Student powracający z urlopu zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu kształcenia i planu studiów w zakresie, w sposób i terminach określonych przez dziekana.
 6. Po urlopie związanym z długotrwałą chorobą student otrzymuje wpis na dany semestr po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o zdolności do kontynuowania studiów.
 7. Osoba studiująca na dwóch kierunkach studiów może wystąpić o udzielenie jej urlopu na obu kierunkach studiów lub jednym z nich.

§ 32

 1. Udzielenie urlopu długoterminowego przesuwa termin planowego ukończenia studiów.
 2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie przesuwa terminu planowego ukończenia studiów.
 3. W czasie urlopu krótkoterminowego student zwolniony jest z zajęć w tym okresie. Uzupełnienie zajęć odbywa się na zasadach określonych przez dziekana.
IX. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

§ 33

 1. Studentom wyróżniającym się wybitnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, nienaganną postawą etyczną, aktywnością w życiu studenckim lub szczególnymi osiągnięciami sportowymi mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznają: kanclerz i rektor.
 3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia wpisuje się do dokumentacji przebiegu studiów.

§ 34

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 211-225 ustawy oraz w trybie przewidzianym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, dotyczącym szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1) upomnienie,
  2) nagana,
  3) nagana z ostrzeżeniem,
  4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5) wydalenie z uczelni.
 3. W przypadku ukarania studenta karą, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dziekan skreśla studenta z listy studentów.
X. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy oraz ukończenie studiów

§ 35

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora bądź stopniem doktora habilitowanego lub doktora, zwanego dalej promotorem.
 2. Praca dyplomowa musi być wykonana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku studiów i specjalności zgodnie z określonymi odrębnie przepisami.
 3. Praca dyplomowa może być włączona w program prac naukowych wydziału lub studenckiego koła naukowego.
 4. Po przedłożeniu pracy dyplomowej i zatwierdzeniu jej przez promotora student uzyskuje zaliczenie seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów.
 5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do ostatecznego terminu zaliczenia semestru kończącego studia.
 6. W uzasadnionych przypadkach dziekan może na wniosek studenta przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc.
 7. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 5 lub ust. 6, zostaje skreślony z listy studentów.  W takim przypadku student może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia w trybie wznowienia studiów.
 8. Szczegółowe zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego regulują odrębne przepisy.

§ 36

 1. Oceny pracy dyplomowej w formie pisemnej dokonują promotor pracy oraz jeden recenzent, zatwierdzony przez dziekana.
 2. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Jeśli promotorem pracy magisterskiej jest osoba ze stopniem doktora, recenzentem musi być pracownik posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego.
 3. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta według skali określonej w §24 ust. 2. Ostateczną ocenę pracy dyplomowej stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, sprowadzona do skali określonej w §24 ust. 2., w ten sposób iż części setne zaokrąglone są sposób określony w § 38 ust. 6. Zasada ta nie obowiązuje przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, gdzie brane są pod uwagę rzeczywiste oceny z pracy.
 4. Jeżeli recenzent oceni pracę dyplomową negatywnie, dziekan wyznacza drugiego recenzenta. W przypadku drugiej recenzji negatywnej student powinien przedstawić poprawioną wersję pracy w terminie ustalonym przez dziekana.
 5. Jeżeli student nie złożył pracy dyplomowej w wymaganym terminie, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 6. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa fragmentu, bądź całej pracy dyplomowej innego autora, rektor zleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na zasadach określonych w § 34.

§ 37

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie przewidzianej liczby punktów ECTS, zgodnej z planem studiów i programem kształcenia dla danego kierunku,
  2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej, zarówno od promotora, jak i od recenzenta,
  3) uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym również finansowych, wobec Uczelni.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 4. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminu dyplomowego. W jej skład wchodzą: dziekan (prodziekan) lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący oraz promotor i recenzent, jako członkowie.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego może zarządzić formę pisemną egzaminu. Komisja zaznacza w protokole egzaminu dyplomowego informację o formie egzaminu oraz załącza pisemną pracę egzaminacyjną studenta.
 6. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego kierunku studiów.
 7. Na wniosek studenta lub promotora, po uzyskaniu zgody dziekana, przeprowadzany jest otwarty egzamin dyplomowy. W części jawnej otwartego egzaminu dyplomowego mogą wziąć udział zainteresowani na prawach obserwatora.
 8. Wynik egzaminu dyplomowego wyraża się ocenami określonymi w § 24 ust. 2.
 9. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę pracy dyplomowej, ocenę końcową egzaminu dyplomowego oraz ostateczny wynik studiów.
 10. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dziekan wyznacza drugi termin egzaminacyjny jako ostateczny.
 11. Powtórzenie egzaminu nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu egzaminu dyplomowego.
 12. Jeżeli student przystępował do egzaminu dwukrotnie, to wynik, uwzględniany przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest średnią arytmetyczną wyników obu egzaminów, z zaokrągleniem do części setnych.
 13. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 38

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów objętych cyklem kształcenia, obliczona zgodnie z § 26 regulaminu,
  2) średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej,
  3) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego.
 3. Średnia arytmetyczna obliczana jest z dokładnością do części setnych.
 4. Wynik studiów stanowi sumę:
  1) 0,6 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1,
  2) 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 2,
  3) 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 3;
 5. W przypadku wznowienia studiów lub przeniesienia się studenta w trakcie studiów na inny kierunek lub specjalność (w ramach Uczelni lub innej szkoły wyższej) przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  1) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł,
  2) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
  3) pozostałych ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł.
 6. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zaokrąglony do pełnej oceny, jak poniżej:
  1) od 5,25 – celujący (6,0),
  2) od 4,51 do 5,24 – bardzo dobry (5,0),
  3) od 4,21 do 4,50 – dobry plus (4,5),
  4) od 3,81 do 4,20 – dobry (4,0),
  5) od 3,41 do 3,80 – dostateczny plus (3,5),
  6) do 3,40 – dostateczny.
 7. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy wpisu do dyplomu i suplementu, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w ust. 2 i 4.
 8. Student, który uzyskał średnią ocen ze studiów poniżej 3,0, bez względu na oceny uzyskane z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymuje ocenę dostateczną.

§ 39

 1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub magistra wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, w terminie ustalonym przez dziekana, nie później niż 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.
 2. Wzór dyplomu oraz wzór suplementu określają odrębne przepisy.
 3. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na jeden z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.
 4. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 5. Dokumenty wymienione w ust. 3 i ust. 4 wydawane są pod warunkiem złożenia wniosku przez absolwenta w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
 6. Organizacją zrzeszającą absolwentów Uczelni jest Stowarzyszenie Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
XI. Uczestnictwo w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów

§ 40

 1. W zajęciach prowadzonych w ramach studiów pierwszego stopnia mogą uczestniczyć wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Wniosek o możliwość uczestniczenia w zajęciach wybitnie uzdolnionego ucznia składa dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do dziekana właściwego wydziału w terminie przynajmniej jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.
 3. Wniosek powinien zawierać:
  1) imię i nazwisko ucznia,
  2) wiek ucznia,
  3) profil klasy,
  4) określenie uzdolnień, osiągnięć i zainteresowań ucznia,
  5) średnią ocen w ostatnim roku szkolnym,
  6) określenie przedmiotów, w którym uczeń może uczestniczyć,
  7) uzasadnienie wniosku.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji dziekan określa nazwę przedmiotu lub przedmiotów, na które uczeń ma uczęszczać oraz imię i nazwisko nauczyciela akademickiego prowadzący dany przedmiot.
 5. Decyzję w sprawie określenia przedmiotu oraz wskazania nauczyciela akademickiego podejmuje dziekan.
 6. Uczeń zakwalifikowany do uczestniczenia w zajęciach nie posiada statusu studenta, nie otrzymuje legitymacji studenckiej.
 7. Ucznia obowiązują zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów zgodnie z niniejszym Regulaminem studiów.
 8. Po ukończeniu zajęć uczeń otrzymuje zaświadczenie o zaliczeniu danego przedmiotu, z określeniem liczby godzin oraz liczby punktów ECTS, zatwierdzone przez dziekana.
 9. W przypadku przyjęcia na studia do Uczelni uczeń, który zaliczył dany przedmiot, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o uznanie jego zaliczenia.
XII. Przepisy końcowe

§ 41

 1. Od decyzji dziekana podjętych w indywidualnych sprawach studentów przysługuje odwołanie do rektora. Rozstrzygnięcie rektora jest ostateczne. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 42

 1. Z dniem 30 września 2016 r. traci moc Regulamin studiów MWSE w Tarnowie wprowadzony uchwałą Senatu nr 22/S/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
 2. Niniejszy Regulamin studiów MWSE w Tarnowie przyjęty uchwałą Senatu MWSE  w Tarnowie nr  14/S/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Prof. MWSE dr hab. Michał Wożniak