Regulamin procedury antyplagiatowej

Część ogólna

§ 1

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). JSA jest nieodpłatnym, wspólnym systemem dla wszystkich uczelni, korzystających z dostępu do Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) wprowadzonym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z art. 351 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1668).

§ 2

Uczelniany Administrator Systemu zarządza rolami i nadaje uprawnienia do systemu.

§ 3

Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
JSA jest systemem, który bada prace pod kątem zapożyczeń, manipulacji na tekście oraz obecności w pracy obcych stylów.

§ 4

Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich pisemnych prac dyplomowych (studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) powstających na Uczelni. Pozytywny wynik tej kontroli warunkuje dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego.

§ 5

 1. Praca, która nie zostanie oddana do sprawdzenia w JSA przed planowanym terminem złożenia egzaminu dyplomowego, nie może zostać dopuszczona do obrony w tym terminie.
 2. Praca, która nie zostanie sprawdzona w JSA przed planowanym terminem złożenia egzaminu dyplomowego, nie może zostać dopuszczona do obrony w tym terminie.

Część szczegółowa

§ 6

 1. W celu umożliwienia kontroli, tekst pracy dyplomowej w wersji ostatecznej dopuszczonej do egzaminu dyplomowego musi zostać złożony w Dziekanacie Uczelni w formie papierowej (wersja archiwalna pracy zgodna z wytycznymi zawartymi w Regulaminie przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego) oraz na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) w formacie PDF na co najmniej 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Tekst pracy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej musi być identyczny. W przypadku ich niezgodności praca dyplomowa zostaje zwrócona autorowi do poprawy lub uzupełnienia. Jest to równoznaczne z tym, iż praca nie zostanie dopuszczona do wdrożenia procedury antyplagiatowej.

§ 7

Tekst pracy poddawany analizie w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadza osoba posiadająca uprawnienia do korzystania z systemu (pracownik Dziekanatu, któremu przypisana została odpowiednia rola-Biuro). Przekazanie uprawnienia do korzystania z systemu osobie niebędącej promotorem, zobowiązuje ją do wybrania z rozwijanego menu w metryce badania danych promotora oraz przesłania na adres e-mail promotora wyników badania, za pomocą przycisku udostępnij.

§ 8

Zakres dopuszczalnego korzystania z JSA jest zależny od roli, jaką spełnia użytkownik w zakresie kontroli pracy dyplomowej. W systemie dostępne są następujące role:

 1. Biuro – dodawanie, edycja, udostępnianie badań, przeglądanie badań własnych* i jednostki, przeglądanie raportu bez dostępu do danych źródeł podobieństw, drukowanie raportów ogólnych (pdf).
 2. Podgląd – przeglądanie badań własnych oraz jednostki, drukowanie raportu w formie pdf.
 3. Promotor – przeglądanie i zarządzanie badaniami własnymi oraz badaniami jednostki, a także pełne uprawnienia w kontekście wglądu, przeliczania i akceptacji raportu – jest to rola, którą posiada tylko i wyłącznie osoba będąca promotorem pracy dyplomowej.
Nazwa obszaru/nazwa uprawnienia Rola posiadająca uprawnienia
Dodawanie, edycja, udostępnianie badań własnych Biuro, Promotor
Przeglądanie badań jednostki Biuro, Podgląd
Przeglądanie raportu bez danych źródeł podobieństwa Biuro, Podgląd
Przeglądanie raportu z dostępem do źródeł podobieństwa Promotor
Przeliczanie, drukowanie i akceptacja raportu Promotor z metryki badaniaBiuro (drukowanie raportu ogólnego)

§ 9

Kontrolę z zastosowaniem JSA przeprowadza się na tekście w formacie pdf, w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania pracy dyplomowej przez promotora, lub pracownika dziekanatu, zgodnie z następującą procedurą:

 1. Promotor lub pracownik dziekanatu z nośnika elektronicznego wczytuje pracę dyplomową do JSA w celu jej porównania z bazą zawartą w tym systemie.
 2. Dla każdej kontrolowanej pracy JSA generuje raport podobieństwa:
  1) Raport JSA składa się z następujących sekcji:
  a) Analiza tekstu, służąca do oceny, czy na tekście badanej pracy zostały wykonane potencjalne manipulacje mająca na celu wykrycie plagiatu. Analizy tekstu dotyczą znaków specjalnych lub spoza języka pracy, nierozpoznanych słów, fragmentu innego stylu, długości wyrazów w badanej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykres rozkładu długości wyrazów (kolor fioletowy) a wątpliwości powinny budzić wysokie wartości na skali na początku i na końcu wykresu.
  b) Wyniki ogólne, które określają wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar Podobieństwa (PRP). PRP prezentuje poziom podobieństwa ze wszystkich baz referencyjnych. Wynik przedstawiony jest w podziale na cztery bloki (Internet, Ogólnopolskie Repozytorium Prac Pisemnych Dyplomowych, akty prawne i opcjonalnie baza uczelni), z których każdy różni się długością fraz branych do obliczenia PRP.
  2) JSA prezentuje wartości w trzech kolorach: zielony, pomarańczowy i czerwony, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.
  a) Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu tolerancji.
  b) Kolor pomarańczowy, oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i zalecane jest sprawdzenie danych szczegółowych wyników w treści pracy.
  c) Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy.
 3. Pracownik Dziekanatu z rolą Biuro otrzymuje na adres email informację z JSA, że praca została przebadana, o czym niezwłocznie informuje promotora. System automatycznie udostępnia badanie promotorowi, o ile został on wybrany przez pracownika z rolą Biuro z rozwijanej listy w metryce badania. Jeśli dane promotora zostały wpisane z klawiatury, a nie wybrane z rozwijanej listy, pracownik z rolą Biuro udostępnia promotorowi badanie w systemie.
 4. Po wygenerowaniu raportu podobieństwa w JSA, promotor w ciągu 5 dni dokonuje jego analizy, kwalifikując pracę dyplomową jako:
  a) „pracę niebudzącą wątpliwości” i w związku z tym niewymagającą podjęcia dalszych czynności sprawdzających lub
  b) „pracę budzącą wątpliwości” i w związku z tym wymagającą podjęcia dalszych czynności sprawdzających, jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 5.
 5. Praca dyplomowa jest uznawana za „pracę budzącą wątpliwości” w przypadku, gdy:
  a) Wynik ogólny PRP wynosi co najmniej 30%.
  b) Praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 20 wyrazów we frazie) zidentyfikowane przez system jako „podobne”.
  c) Występuje duża liczba znaków specjalnych lub spoza języka pracy oraz nierozpoznanych wyrazów.
  d) Występuje duża liczba fragmentów innego stylu.
  e) Rozkład długości wyrazów w pracy jest znacząco różny od uśrednionego rozkładu wyrazów w pracach z ORPPD.
 6. W przypadku stwierdzenia manipulacji na tekście praca może zostać cofnięta do poprawy w wyznaczonym przez promotora terminie. Student zobowiązany jest w ciągu 7 dni dokonać poprawy pracy.
 7. W sytuacji, kiedy student dostarczył kolejną (poprawioną) wersję pracy należy ją dodać jako kolejną próbę w ramach poprzedniego badania. Dodatkowa ocena pracy powinna być dokonana w terminie 5 dni od daty złożenia pracy przez jej autora.
 8. W ramach jednego badania można wykonać maksymalnie trzy próby. Kolejne sprawdzenie pracy wymaga założenia nowego badania.
 9. W przypadku stwierdzenia plagiatu, praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego, a wobec autora pracy w terminie 14 dni od daty przekazania informacji od promotora, Rektor wszczyna postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające toczy się w trybie określonym w art. 287 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668).
 10. Jeżeli w wyniku analizy raportu podobieństwa, promotor dojdzie do przekonania, że praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń i nie ma podejrzenia o manipulację w tekście pracy w celu ukrycia plagiatu przez jej autora, praca uznana zostaje za „pracę niebudzącą wątpliwości”. W takim przypadku promotor akceptuje wynik kontroli antyplagiatowej w JSA generuje raport ogólny w postaci pdf, a następnie akceptuje go. Zaakceptowany przez promotora raport zostaje wydrukowany przez pracownika Dziekanatu z rolą Biuro oraz przekazany do podpisu promotora.
 11. W celu udokumentowania kontroli antyplagiatowej do akt studenta dołącza się wydruk zaakceptowanego Raportu ogólnego. Prace w procesie poprawiania nie muszą być dokumentowane. W teczce studenta należy umieścić jedynie ostatni, zaakceptowany raport.

§ 11

Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem w Uczelni systemu antyplagiatowego sprawuje Rektor.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rektor lub osoba do tego uprawniona w porozumieniu z promotorem pracy.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2019 r.

Rektor
dr Michał Kozioł

Zamiana rozmiaru
Kontrast