Regulamin procedury antyplagiatowej

Część ogólna

§ 1

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w MWSE w Tarnowie.

§ 2

Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich prac dyplomowych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pozytywny wynik tej kontroli warunkuje dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego.

§ 3

Prace dyplomowe sprawdzane są w systemie antyplagiatowym w celu weryfikacji samodzielności przygotowania pracy dyplomowej za pomocą elektronicznego systemu antyplagiatowego.

§ 4

Kontrola prac dyplomowych polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu i posiada charakter prewencyjny.

Część szczegółowa

§ 5

 1. Po zatwierdzeniu przez promotora ostatecznej wersji pracy dyplomowej student składa ją w Dziekanacie w terminie 4 tygodni przed planowaną datą obrony w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego:
  a) dwa egzemplarze pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta, przygotowane według zaleceń promotora,
  b) jeden egzemplarz pracy dyplomowej, przeznaczony do przechowywania w aktach osobowych studenta, zwany dalej egzemplarzem archiwalnym pracy, z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy oraz propozycją recenzenta; na egzemplarzu tym dziekan zatwierdza ostatecznie recenzenta pracy dyplomowej,
  c) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – płyta CD.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej określa Regulaminem przygotowania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego.

§ 6

 1. Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego musi być identyczny.
 2. Kontroli identyczności tekstów dokonuje promotor pracy dyplomowej oraz pracownik Dziekanatu rejestrujący pracę.
 3. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami praca nie jest dopuszczona do procedury antyplagiatowej.

§ 7

 1. Praca dyplomowa dopuszczona do procedury antyplagiatowej zostaje sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym. Tekst pracy musi zostać wprowadzony do systemu w ciągu 3 dni od dnia rejestracji pracy w Dziekanacie.
 2. Do każdej sprawdzonej pracy generowany jest Raport podobieństwa.
 3. Pracownik Dziekanatu dokonuje analizy Raportu podobieństwa pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a szczególnie ustala, czy:
  a) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%,
  b) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%,
  c) praca dyplomowa zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system jako „podobne”,
  d) występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła.
 4. Pracownik Dziekanatu nie dokonuje oceny pracy dyplomowej pod względem merytorycznym.

§ 8

 1. Jeżeli w wyniku analizy raportu podobieństwa, o którym mowa w § 7 ust. 3, praca zostaje uznana za niebudzącą wątpliwości, zostaje ona przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania, a skrócony wydruk Raportu podobieństwa zostaje dołączony do akt osobowych studenta.
 2. Jeżeli w wyniku analizy raportu podobieństwa, o którym mowa w § 7 ust. 3, pracownik Dziekanatu uzna pracę za wymagającą oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, generuje z systemu antyplagiatowego Rozszerzony raport podobieństwa i przesyła do Promotora pracy dyplomowej wraz z formularzem Opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony (załącznik 1) w terminie 3 dni od momentu wygenerowania raportu.
 3. Promotor przygotowuje opinię w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony, w której ocenia, czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia nie budzą wątpliwości co do samodzielności pracy dyplomowej. Szczególnie promotor sprawdza, czy:
  a) praca nie zawiera długich fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez system jako „podobne”,
  b) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,
  c) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,
  d) cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność „mechanicznych” zapożyczeń.

§ 9

 1. Promotor wydaje opinię w terminie do 1 tygodnia od momentu otrzymania jej od pracownika Dziekanatu.
 2. Jeżeli promotor w opinii, o której mowa w § 8 ust. 3 potwierdza, że praca, pomimo przesłanek wskazanych w Rozszerzonym raporcie podobieństwa, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, zostaje ona przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania, a skrócony wydruk Raportu podobieństwa oraz opinia promotora zostają dołączone do akt osobowych studenta.
 3. Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności, praca nie jest dopuszczona do obrony. Student po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową.
 4. Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca jest plagiatem nie zostaje ona dopuszczona do obrony, a wobec jej autora zostaje wszczęte postępowanie dyscyplinarne zgodnie z art. 211 – 225 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. 2006 nr236, poz. 1707 z późn. zm.).

§ 10

 1. Wszystkie prace dopuszczone do egzaminu dyplomowego dodawane są do Bazy Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów w terminie 3 dni od zakończenia procedury antyplagiatowej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak