Regulamin odbywania praktyk przez studentów kierunku Pedagogika – studia pierwszego stopnia

I. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia (Dz.U. z 2011 r., Nr 253, poz. 1520),
 4. Statut Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
 5. Regulamin studiów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
II. Postanowienia ogólne
 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a) Uczelnia – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  b) Praktyka – praktyka studencka
  c) Regulamin – regulamin praktyk
 2. Praktyki są integralną częścią planu studiów i programu kształcenia dla studentów I stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Praktyka powinna być zgodna z charakterem kierunku studiów.
 4. Czas trwania praktyki, w tym liczbę przyznanych punktów ECTS, określa plan studiów zatwierdzony przez Senat.
 5. Praktyki pełnią ważną rolę w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy i przygotowaniu przyszłych absolwentów kierunku do zawodu.
III. Cele praktyki
 1. Celem praktyki realizowanej przez studentów na II semestrze studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych przez:
  1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) obserwowanie:
  a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
  b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samymi w różnym wieku),
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
  f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,
  h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
  b) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,
  w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.
 2. Celem praktyki realizowanej przez studentów w semestrach IV-VI
  pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika – w ramach swojej specjalności – jest zapoznanie się ze specyfiką działalności diagnostycznej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej wybranej placówki; zapoznanie się z podstawowym zespołem czynności na określonym stanowisku pracy; zdobycie informacji na temat uwarunkowań zachowań dysfunkcjonalnych podopiecznych placówki; wdrożenie do wykonywania podstawowych czynności o charakterze: wychowawczym, profilaktycznym, resocjalizacyjnym – typowych dla danej placówki; nabycie umiejętności identyfikacji szeregu prawidłowości związanych ze specyfiką funkcjonowania osobowego i profesjonalnego pracowników merytorycznych danej placówki oraz skutecznością prowadzonych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych; aktywne uczestniczenie w procesie poszukiwania procedur indywidualizacji oddziaływań korekcyjnych wobec środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Praktyka odbywana na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest obowiązkowo podzielona na praktykę realizowaną w przedszkolu oraz praktykę realizowaną w szkole podstawowej w klasach I–III.
 4. W miarę potrzeby i możliwości, w trakcie praktyki student może gromadzić i uzupełniać materiały empiryczne w ramach prowadzonych przez siebie prac badawczych z zakresu przygotowywanej pracy dyplomowej.
IV. Nadzór i zaliczenie praktyki
 1. Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest dziekan i prodziekan. Do ich zadań należy w szczególności:
  a) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk,
  b) zatwierdzanie miejsc odbywania praktyk (zakładów pracy, w których organizowana jest praktyka),
  c) podejmowanie decyzji w sprawach zwolnień studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyk,
  d) podejmowanie decyzji w sprawach zwolnień studentów studiów niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyk,
  e) zaliczanie odbycia praktyk.
 2. Dziekan na okres trwania swojej kadencji powołuje opiekunów praktyk dla danej specjalności w ramach kierunku. Zakres wykonywanych zadań opiekunów to:
  a) opieka i nadzór nad studentami w trakcie praktyk,
  b) akceptacja indywidualnego planu praktyki,
  c) ocena osiągniętych efektów na praktyce i zatwierdzenie odbycia praktyki,
  d) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie kontroli odbywania praktyk studenckich, z ramienia Uczelni,
  e) przedkładanie dziekanowi na koniec roku akademickiego sprawozdania z nadzorowanych praktyk.
 3. Opiekunem studenta w placówce podczas odbywania praktyki jest osoba wyznaczona przez przedstawiciela tej placówki. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanej praktyki (indywidualny program praktyki studenta MWSE) określa opiekun z ramienia placówki, w której praktyka jest organizowana na podstawie planu praktyki z MWSE. W pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom prawnym regulującym dyscyplinę pracy w danej placówce. Opiekun potwierdza w dzienniku praktyk realizację zadań wykonywanych przez studenta na praktyce, zgodnych z indywidualnym programem praktyki oraz po zakończeniu praktyki wypełnia arkusz uwag i spostrzeżeń. Pozostałe zadania opiekuna praktyki regulują wewnętrzne ustalenia placówki.
V. Organizacja i przebieg praktyki
 1. Praktyka realizowana jest w dwóch etapach:
  a) I etap – 4 tygodnie – na II semestrze studiów (kurs podstawowy),
  b) II etap – 4 tygodnie – w semestrach IV–VI (kurs specjalnościowy).
 2. Praktykę studenci mogą odbywać:
  • na II semestrze studiów – w przedszkolach, szkołach (podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, zasadniczych szkołach), poradniach psychologiczno-pedagogicznych; rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; ochotniczych hufcach pracy; ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień; świetlicach socjoterapeutycznych; świetlicach środowiskowych; sądach; kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą; policyjnych izbach dziecka; schroniskach dla nieletnich; zakładach poprawczych; zakładach karnych, domach opieki społecznej oraz ośrodkach pomocy społecznej.
  • w semestrach IV–VI – w zależności od wybranej specjalności, w porozumieniu z opiekunem praktyk: w szkołach (m.in. podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych); przedszkolach; poradniach psychologiczno-pedagogicznych; rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; ochotniczych hufcach pracy; ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień; świetlicach socjoterapeutycznych; świetlicach środowiskowych; sądach; kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą; policyjnych izbach dziecka; schroniskach dla nieletnich; zakładach poprawczych; zakładach karnych, domach opieki społecznej oraz ośrodkach pomocy społecznej.
 3. Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić min. 4 godziny zegarowe.
 4. Dopuszcza się możliwość odbycia praktyki w jednorazowym pełnym wymiarze 8 tygodni, lub w innej organizacji czasu praktyki, zaproponowanej przez studenta. Decyzja w tej sprawie wydawana jest na wniosek studenta, na warunkach określonych przez dziekana.
 5. Organizacją praktyk zajmuje się Dziekanat właściwego Wydziału MWSE w Tarnowie, zwany dalej Dziekanatem. Do jego zadań należy prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z przygotowaniem i zaliczeniem praktyk, sporządzanie umów o organizację praktyk, skierowań na praktyki – jeśli wymaga tego placówka przyjmująca na praktykę, wydawanie dzienników praktyk oraz arkuszy oceny efektów kształcenia osiągniętych na praktyce.
 6. Dziennik praktyk jest własnością studenta.
 7. Podstawą odbywania praktyki jest umowa zawarta z zakładem pracy (załącznik 1), w którym praktyka będzie organizowana, indywidualny program praktyki studenta MWSE w Tarnowie (załącznik 2), dziennik praktyk oraz arkusz oceny efektów kształcenia osiągniętych na praktyce (załącznik 3) .
 8. Warunkiem otrzymania dziennika praktyk oraz arkusza oceny efektów kształcenia jest przedstawienie przez studenta umowy o organizację praktyki oraz indywidualnego programu praktyki studenta MWSE w Tarnowie, uwzględniającego specyfikę placówki, zaakceptowanego przez przedstawiciela tej placówki oraz opiekuna praktyk. Indywidualny program praktyki studenta MWSE w Tarnowie przygotowuje placówka, w której student będzie odbywał praktykę.
 9. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanej praktyki określa – zgodnie z przygotowanym indywidualnym programem praktyki studenta MWSE w Tarnowie – przedstawiciel zakładu pracy, w którym praktyka jest organizowana. W pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom prawnym regulującym dyscyplinę pracy w danym zakładzie.
 10. Zaliczenia praktyki, dokonuje dziekan lub prodziekan na podstawie przedstawionej dokumentacji.
 11. Praktyki powinny być zaliczone w ciągu 14 dni od daty ich zakończenia.
 12. Zaliczenie praktyki jest koniecznym i niezbędnym warunkiem zaliczenia studiów, zgodnie
  z obowiązującym planem studiów i programem kształcenia. Za zaliczenie praktyki przyznawane są punkty ECTS.
VI. Inne formy zaliczenia praktyki
 1. Dziekan może uznać zaliczenie praktyki studenta i zwolnić go z obowiązku jej odbywania, jeżeli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub staż, które odpowiadają programowi praktyki przez okres nie krótszy niż 8 tygodni.
 2. O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk mogą ubiegać się studenci, którzy w trakcie studiów:
  a) są lub byli zatrudnieni w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej przez okres min. 8 tygodni,
  b) uczestniczą lub uczestniczyli w stażach przez okres min. 8 tygodni.
 3. Charakter wykonywanej przez studenta pracy, o której mowa w pkt. 2, musi być zgodny
  z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością.
 4. Praca, o której umowa w pkt. 2, winna być lub była wykonywana w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy przed ich rozpoczęciem.
 5. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki winien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie w Dziekanacie wraz dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy czas jej trwania (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającą odbycie stażu).
 6. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie wynika jaki charakter ma lub miała wykonywana przez studenta praca, dziekan lub prodziekan może zażądać przedstawienia dodatkowo innego stosownego dokumentu, stwierdzającego charakter wykonywanej przez studenta pracy (np. potwierdzonego przez pracodawcę zakresu obowiązków zatrudnionego studenta).
 7. Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki podejmuje dziekan
  lub prodziekan.
 8. W uzasadnionych przypadkach student może starać się o indywidualny tryb odbywania praktyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan lub prodziekan. Indywidualny tryb odbywania praktyki nie może być krótszy niż minimum przewidziane dla kierunku Pedagogika.
 9. Praktyka odbyta przez studenta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z MWSE, zgodna z planem praktyk dla studentów MWSE) zostaje zaliczona przez Dziekana. W tym przypadku student jest zwolniony z realizacji praktyki w placówkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywaniem praktyki.
 2. Praca studenta odbywającego praktykę ma charakter nieodpłatny.
 3. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki a studentem, bez pośrednictwa Uczelni.
 4. Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokument potwierdzający ubezpieczenie jest załącznikiem do umowy o praktykę.
 5. Uczelnia ma prawo zakończyć odbywanie praktyk przez studenta przed terminem, w przypadku:
  a) naruszenia przez studenta dyscypliny pracy lub porządku pracy przyjętego u organizatora praktyki,
  b) braku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się regulamin studiów MWSE w Tarnowie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2015 roku.