Stypendia socjalne w semestrze letnim 2018/2019

Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w semestrze letnim 2018/2019 oraz ci studenci spośród kontynuujących naukę, którzy z uzasadnionych przyczyn nie wnioskowali o pomoc materialną na początku roku akademickiego mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, składając w Kwesturze Uczelni stosowny wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Kompletne wnioski będą przyjmowane w dniach 1-16 marca 2019 r. w godzinach pracy działu.

Dokumenty, które student załącza do wniosku o stypendium muszą być ułożone w kolejności podanej we wniosku. Nie będą przyjmowane wnioski niekompletne oraz wnioski nieuporządkowane.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora MWSE nr 2/R/2018 z dn. 28.06.2018 r. kwota dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł.